Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(34)
available
(12)
unknown
(3)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(37)
Author
Marszałek Stanisław
(5)
Bieda Jolanta
(4)
Siemianowicz Jerzy
(4)
Tendera-Właszczuk Helena
(3)
Gruszczyńska-Malec Grażyna
(2)
Małecki Zdzisław
(2)
Meisner Joachim
(2)
Michna Jerzy
(2)
Nowak Anna
(2)
Olszak Celina M
(2)
Pituła Beata
(2)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(2)
Bielska Ewa
(1)
Chrabański Karol
(1)
Cichy Lucyna
(1)
Czarnecka-Wójcik Ewa
(1)
Czerkawski Andrzej
(1)
Dominik Alekasandra
(1)
Gierczycka Jadwiga
(1)
Gwioździk Elżbieta
(1)
Głowała Katarzyna
(1)
Janiga-Ćmiel Anna
(1)
Kostka-Bochenek Aleksandra
(1)
Kromolicka Barbara
(1)
Kwapuliński Jacek
(1)
Małecki Zdzisław. I Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń
(1)
Małecki Zdzisław. II Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym
(1)
Michalski Rajmund
(1)
Mika Jerzy
(1)
Nocoń Witold
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Roter Adam
(1)
Szkutnik Włodzimierz
(1)
Tendera-Właszczyk Helena
(1)
Tyrpień Krystyna
(1)
Wójcik Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Unia Europejska
(5)
Integracja europejska
(4)
Menedżerowie
(4)
Zarządzanie
(4)
Gospodarka
(3)
Produkcja
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Decyzje
(2)
Ekonomia
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Nauczyciele
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Przemysł
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Analiza matematyczna
(1)
Biochemia
(1)
Chemia
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Geografia społeczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Górnictwo
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kompania Węglowa
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt cypryjski
(1)
Koniunktura
(1)
Kontrola
(1)
Liberalizm
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Negocjacje
(1)
Nieruchomości
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Organizacja
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polska
(1)
Programowanie (informat.)
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przywództwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Samorząd
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technologia informacyjna
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport morski
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wychowanie
(1)
Władza
(1)
Zakład Doskonalenia Zawodowego (Katowice)
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zintegrowane systemy informatyczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środowisko człowieka-higiena i ochrona
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Śląskie, województwo (od 1999)
(2)
Bielsko-Biała (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Europa Środkowo - Wschodnia
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo ( od 1999 r.)
(1)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-02-3
Cz. I Ekonomiczne skutki integracji Unii Europejskiej. Integracja regionalna jako sposób i etap przejścia do globalizacji; Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi; Procesy konwergencji regionalnej na przykładzie Unii europejskiej; Wpływ integracji europejskiej na wymianę handlową krajów słabiej rozwiniętych; Cz. II Społeczne skutki integracji Unii Europejskiej. Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej; Sytuacja osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej; Cz. III Polska w Unii Europejskiej. Polska w europejskich ugrupowaniach integracyjnych; Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 9/2004)
1. Wspólna Europa- przyszłość i perspektywy. Miejsce Polski we wspólnej Europie: O przyszłości Unii Europejskiej z punktu widzenia Niemiec; Strategia lizbońska a wyzwania rozwojowe Polski; Miejsce Polski w Zjednoczonej Europie; Geneza i idea konstytucji dla Europy; Zmiany w systemie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej a interes narodowy Polaków; Ocena efektywności i kierunki rozwoju polityki regionalnej UE w świetle wschodniego rozszerzenia; 2. Problemy rozwoju gospodarki światowej: Negatywne oblicze konkurencji w gospodarce światowej; Postawy konsumentów wobec globalizacji w świetle wyników badań empirycznych; Szanse i zagrożenia dla polskiego rynku samochodów osobowych w dobie integracji i globalizacji; Forma związków między państwami w koncepcjach jednoczenia Europy; Regionalizacja geograficzno-geopolityczna i ekonomiczno-administracyjna Europy; Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w grupie regionów zacofanych UE; Postęp ekonomiczno-społeczny a dążenie UE do pełnego zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy; Finansowanie szkolnictwa wyższego w wybranych krajach UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowo-Badawcze i Konferencyjne; Seria B; Nr 1)
ISBN: 83-910035-0-X
Cz.I Referaty programowe: Wyższe szczeble samorządu terytorialnego w Polsce w aspekcie integracji europej skiej; Polityka regionalna nowych województw samorządo wych; Euroregiony w procesie demokracji i tworzenia się nowego sąsiedztwa Polski; Rozwój demokracji lokal nej w Polsce a standardy Unii Europejskiej; Aspekt polityczny funkcjonowania samorządu terytorialnego w Czeladzi; Strategia rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczy ny; Rozwój samorządności wśród młodzieży; Modele demo kracji lokalnej- Kraje Unii Europejskiej a Polska. Cz.II Głosy w dyskusji: Wiedza młodzieży na temat Zjed noczonej Europy jako stymulator integracji europej skiej; Demokracja lokalna i regionalna. Wzorce europej skie a Polska; Aspekty lokalne w transformacji systemo wej gospodarki polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 18/2008)
1. Podejście bayerowskie w prognozowaniu struktur; 2. Narodowy rachunek zdrowia. Analiza stanu obecnego i najnowsze Trandy w zakresie metodologii; 3. Ryzyko na wschodzących rynkach nieruchomości; 4. Zastosowanie współczynnika Giniego do porównania rynków kapitałowych; 5. Wpływ rozwoju gospodarczego i budownictwa mieszkalnego na procesy demograficzne; 6. Migracje pracowników- szansa czy zagrożenie?; 7. Problem hazardu moralnego na rynku ubezpieczeń; 8. Zróżnicowanie Dochodu Narodowego Brutto na mieszkańca wśród państw członkowskich Unii Europejskiej; 9. Możliwości wykorzystania modeli klasy ARCH/GARCH w analizie zmienności instrumentów kapitałowych; 10. Wybrany model strukturalny i sterowanie optymalne w prognozowaniu wskaźnika inflacji; 11. Modelowanie terminowej struktury stóp procesowych- propozycja zastosowania algorytmu genetycznego; 12. Zastosowanie podstawowych modeli zmienności w kwantyfikacji Value-at-Risk na przykładzie wybranego kursu waluty; 13. Model prognozowania reasekurowanej wartości ryzyka w układzie zależnego procesu szkód; 14. Modelowanie reasekuracji technicznej w aspekci4e kondycji ekonomicznej zakładów ubezpieczeniowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88789-95-3
Pedagogika a socjologia wychowania. Konfrontacje polsko-brytyjskie; Pedagogika a ekonomia. Rozwój życia gospodarczego na tle rozwoju nauk o wychowaniu; Ubóstwo jako efekt nierówności społecznych; Asynchronizacja rozwoju, ubóstwo i marginalizacja. Wykluczenie społeczne w bilansie polskiej transformacji; Teorie modernizacji a kształtowanie środowisk wychowawczych w warunkach zmiany społecznej; Świat instytucji w warunkach dążenia do demokracji, a teorie i poglądy E. Goffmana, R. Mertona, i M. Webera; Zmiana społeczna, a kultura i edukacja - próby diagnozy; Emancypacja społeczna a kłopoty z instytucjonalizowaniem się edukacji jutra; Dylematy reform systemu edukacji w Polsce w kontekście priorytetów oświatowych Unii Europejskiej; Proces socjalizacji dzieci - dzieciństwo jako kategoria społeczna; Między socjologią a pedagogiką. Obie dyscypliny w obliczu zmieniającej sie współczesności; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-18-2
Wstęp, 1. Organizacja pracy organizacji wytwarzających oprogramowania w oparciu o normy serii ISO, 2. Terminologia, 3. Normy ISO serii 9000.Rodzaje.Struktura, 4. Uszczegółowienie wybranych procesów dla organizacji wytwarzającej oprogrammowanie, 5. Przykład systemu zarządzania jakością dla organizacji wytwarzającej oprogramowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-09-0
1. Technologia informacyjna a media; 2. Rodzaje złącz; 3. Przechwytywanie i zamiana postaci informacji z analogowej na cyfrową; 4. Fotografia cyfrowa; 5. Edycja i opracowanie plików dźwiękowych; 6. Edycja i montaż plików filmowych; 7. Edycja tekstów i tworzenie prezentacji; 8. Technologia informacyjna a edukacja na odległość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 14/2006)
1. Praca człowieka we współczesnej organizacji: Organizacja wirtualna. Pojecie i funkcjonowanie; Strategie rozwoju kariery zawodowej; Wymiary kompetencji zawodowych pracownika współczesnej organizacji; Przywództwo menedżerskie. Kierunki zmian; Skodyfikowana czy spersonalizowana strategia zarządzania wiedzą- miedzy wiedzą jawną a ukryta; Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa; 2. Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa: Znaczenie innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw; Model konkurencyjności przedsiębiorstwa; Technologie telekomunikacyjne i informatyczne w przedsiębiorstwach transportowych; Specyfika zarządzania personelem w przedsiębiorstwie globalnym; Metodyka oceny realizacji strategii Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 17/2008)
1. Kontrowersje wokół pojęcia konkurencyjności; 2. Wybrane aspekty konkurencyjności gospodarki Bułgarii i Rumunii w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej; 3. Postawy internacjonalizacyjne przedsiębiorstw sektora MSP po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Efekty członkostwa; 4. Wpływ kursu walutowego na wyniki firm polskich w kontekście integracji Polski z Unią Gospodarczo-walutową; 5. Integracja cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany; 6. Społeczno-gospodarcze aspekty konfliktu cypryjskiego; 7. Położenie węgierskiej mniejszości narodowej w krajach Europy Środkowej; 8. Komitet Regionów Unii Europejskiej- 12 lat działalności; 9. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych. Kilka uwag o zinstytucjonalizowaniu współpracy samorządów regionów granicznych w warunkach integracji kontynentu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-08-3
1. Etyczne drogowskazy w pracy nauczyciela; 2. W poszukiwaniu idealnego nauczyciela; 3. Autorytet nauczyciela; 4. Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela; 5. Nauczyciel- badacz, refleksyjny praktyk; 6. Optymizm w pracy nauczyciela; 7. O potrzebie samorealizacji nauczyciela; 8. Praktyka jako jeden z elementów kształtowania osobowości; 9. Wypalenie zawodowe nauczycieli
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-06-6
1. Przywództwo-problemy, pojęcia, istota, 2. Modele władzy i wpływu, 3. Współczesna teoria i praktyka przywództwa, 4. Nowe kierunki rozwoju przywództwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8879-22-9
1. Interpretacja pojęć kluczowych; 2. Planowanie: Metoda i techniki planowania strategicznego; Metoda i techniki planowania operacyjnego; 3. Organizowanie: Metody organizowania; Wartościowanie pracy; 4. Motywowanie; 5. Kontrolowanie: Kontrola sterująca; Zarządzanie przez obchód; inwigilacje, controlling; 6. Całościowe koncepcje zarządzania: Reengineering; Benchmarking; Total Quality Management; Outsourcing; Lean management; Zarządzanie wiedzą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-46-5
1. Pojęcie marginalizacji wykluczenia w naukach społecznych (vademecum wiedzy ogólnej przydatnej w działalności pedagoga społecznego); 2. Globalne przyczyny marginalizacji- wybrane konteksty; 3. Specyfika marginalizacji w kontekście społeczeństwa późnego liberalizmu; 4. Ubóstwo jako czynnik marginalizacji społecznej; 5. Marginalizacja osób niepełnosprawnych; 6. Marginalizacja homoseksualistów- fikcja czy rzeczywistość?; 7. Dialog płci a marginalizacja kobiet0 implikacje etyki społecznej Karola Wojtyły; 8. Gwałt w związku małżeńskim- charakterystyka i rozmiary zjawiska; 9. Indywidualne konsekwencje bezrobocia absolwentów; 10. Rola nauczyciela gimnazjum w zakresie przygotowania ucznia do podjęcia decyzji o wyborze zawodu; 11. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu- wybrane aspekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-03-8
1. Zagrożenia i przejawy patologii we współczesnych rodzinach polskich w opinii młodzieży licealnej; 2. Rodzina a wychowanie agresywne młodzieży gimnazjalnej; 3. Polityczno-medialne uwarunkowania patologii w okresie zmiany społecznej; 4. Dyskurs publiczny a indukowanie i promowanie praktyk przemocy; 5. Obiektywna i subiektywna ocena strachu przed przepaścią w opinii studentów wybranych kierunków studiów; 6. Stosunek studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka do zjawisk i zachowań patologicznych; 7. Asertywność jako behawioralna strategia radzenia sobie z negatywną presją środowiska rówieśniczego- programy profilaktyczne; 8. Problemy i dylematy diagnozy resocjalizacyjnej- podstawowe założenia teoretyczne i metodologiczne poznawania tzw. "zjawisk trudnych"; 9. Uwarunkowania skutecznej resocjalizacji; 10. Znaczenie komunikacji w resocjalizacji- formy jej doskonalenia na przykładzie videotraningu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88789-36-8
Rozdział I: Wprowadzenie do zarządzania. 1. Interpretacja pojęć podstawowych. 2. Podejścia, kierunki i szkoły w teorii zarządzania. Rozdział II: Funkcje zarządzania. 1. Planowanie. 2. Organizowanie. 3. Motywowanie. 4. Kontrolowanie. 5. Podejmowanie decyzji. Rozdział III: Społeczne aspekty zarządzania. 1. Kierowanie konfliktami organizacyjnymi. 2. Komunikacja w organizacjach. 3. Style kierowania. 4. Kultura organizacyjna. 5. Etyka zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65,01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-888789-80-2
1. Aktualne tendencje rozwoju produkcji na świecie, 2. Podstawowe cele działań produkcyjnych, 3. Metodyka nowoczesnego zarządzania produkcją, 4. Model przepływowy procesu produkcji, 5. Otoczenie procesu produkcji, 6. Schematy organizacji zarządzania procesów produkcji, 7. Parametry procesów produkcji, 8. Gospodarka odpadami, 9. Rodzaje informacji dotyczące procesu produkcji, 10. Podstawowe stany procesu produkcji, 11. Kryzys procesu produkcji, 12. Rozwój wiedzy przedsiębiorstwa produkcji, 13. Strategiczny rozwój procesu produkcji, 14. Interwencjonizm państwa w zarządzaniu produkcją, 15. Nowe problemy gospodarki rynkowej, 16. Zasady etyki produkcji, 17. Nowoczesne metody zarządzania, 18. Zarządzanie procesami innowacyjnymi i inwestycjami, 19. Przyszłościowe metody zarządzania produkcją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-14-4
Wstęp, Niepewność w zarządzaniu produkcją i usługami, Zarządzanie ryzykiem produkcji, Identyfikacja ryzyka produkcji, Wczesne rozpoznanie ryzyka produkcji, Ocena ryzyka produkcji, Operatywne ryzyko produkcji, Strategiczne ryzyko produkcji, Kontrola (Controlling) ryzyka produkcj, Zarządzanie chaosem, Działania w sytuacjach niewiedzy, Zarządzanie scenariuszowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-8879-12-0
1.Elementy rachunku zadań; 2. Elementy teorii mnogości; 3. Przestrzenie metryczne; 4. Podstawy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej zmiennej; 5. Rachunek różniczkowy funkcjo jednej zmiennej; 6. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej; 7. Szeregi; 8. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych; 9. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych; 9. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych; 10. Równania różniczkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 1/2002)
ISBN: 83-88789-35-X
1. Źle się dzieje, ale nie w Państwie Duńskim. Kilka uwag o sytuacji w naszej gospodarce; 2. Konkurencyjny i zrównoważony rozwój gospodarki Polski w dobie integracji i globalizacji; 3. Unia Europejska przed zamierzonym rozszerzeniem; 4. Polskie przedsiębiorstwa usługowe w otoczeniu międzynarodowym; 5. Bezrobocie rejestrowane na obszarach gmin górniczych województwa śląskiego; 6. Wpływ Japonii na przemiany regionalne w Azji; 7. Czynniki wytwórcze w dobie globalizacji; 8. Gospodarka wiedzy jako segment Nowej Gospodarki; 9. Wpływ transportu na koszty przedsiębiorstwa produkcyjnego i handlowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 2/2002)
1. Udział i znaczenie przewozów morskich w handlu międzynarodowych; 2. Ocena i kierunki zmian polskiego systemu finansowania ochrony środowiska w procesie integracji europejskiej; 3. Zastosowanie logistyki w transporcie; 4. Nowoczesne metody zarządzania produkcją; 5. Podstawowe narzędzia podejmowania decyzji; 6. Zmiany współzależności zmiennych: produkcja, majątek trwały, zatrudnienie i eksport, eksporterów marketingu południowego, w procesie transformacji i integracji; 7. Systemy zarządzania wiedzą, źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw; 8. Model integracji zasobów ludzkich w organizacji; 9. Rola Stanów Zjednoczonych we współczesne gospodarce światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again