Source
Książki
(8)
Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Barcz Jan (1953- )
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Głębocki Konrad
(1)
Kitowski Jerzy
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Zdeb Joanna
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Regiony (adm.)
(8)
Polityka regionalna UE
(5)
Unia Europejska
(3)
Planowanie regionalne
(2)
Polska
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Decyzje
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Demografia
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Euroregiony
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Ideologia
(1)
Informacja naukowa
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kadry
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kształcenie
(1)
Migracje
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki ekonomiczne -- metodologia
(1)
Nauki polityczne
(1)
Opinia publiczna
(1)
Parlament
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Bałtyk
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7338-104-X
0. Biografia prof. Witolda Kurka. 1. Polityka regionalna i strategie rozwoju regionów: model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych; miasto Rzeszów jako metropolia oraz potencjalny europol; 2. Rozwój i zmiany sektorów gospodarki: uwarunkowania restrukturyzacji sektora gazowego w Polsce; kierunki zmian w branży gazowniczej w Polsce; dobra beresteckie Andrzeja Zamoyskiego; 3. Rynek i infrastruktura rynku: rozwój bankowości hipotecznej szansą aktywizacji polskiego rynku nieruchomości; rynek kapitałowy, polityka pieniężna i ceny w procesie transformacji systemowej. 4. Inwestycje i kapitał ludzki jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw: zdolność produkcyjna i jej wykorzystanie we współczesnej gospodarce; wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; inwestycje sektora przedsiębiorstw w świetle ich sytuacji finansowej; główne problemy i dylematy projektowania oraz realizacji i skutkowania inwestycji; wybrane zagadnienia dotyczące oceny inwestycji ekologicznych w gospodarce rynkowej; wybrane zagadnienia oceny efektywności inwestycji proekologicznych; przejawy podmiotowości pracownika; międzynarodowy przepływ siły roboczej w perspektywie członkostwa polski w Unii Europejskiej. 5. Metodologia badań w nowych dziedzinach wiedzy ekonomicznej: główne nurty w rozwoju świata organizacji w organizacji w ostatnim wieku; rozważania o logistyce jako nowej dziedzinie wiedzy naukowej w Polsce; wpływ międzynarodowych standardów rachunkowości na jakość informacji sprawozdawczej; bariery wiarygodności diagnostycznej analizy finansowej; generatory liczb losowych w badaniach ekonometrycznych; ocena wpływu współliniowości na wyniki prognozowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-681-9
1.Wybrane teorie rozwoju regionalnego, 2.Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej, 3.Cele europejskiej polityki regionalnej, 4.Zasady europejskiej polityki regionalnej, 5.Instytucje polityki regionalnej w Unii Europejskiej, 6.Instrumenty europejskiej polityki regionalnej, 7.Inicjatywy Wspólnotowe, 8.Polityka spójności społeczno-gospodarczej, 9.Zróżnicowania regionalne w państwach Unii Europejskiej, 10.Strategiczne dokumenty programujące politykę spójności w Polsce, 11.Polskie podmioty polityki spójności, 12.Perspektywy rozwoju polityki spójności. Implikacje dla Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-008-7
Rola polskich regionów po przystąpieniu do Unii Europejskiej; Parlament narodowy w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych - zagadnienia wstępne; Pozycja sejmu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych; Przystąpienie państwa do Unii Europejskiej a administracja rządowa i samorządowa; Regiony w państwach członkowskich a sprawy integracyjne; Regiony a naczelne i centralne organy państwa. Zagadnienia prawno administracyjne; Wybrane zagadnienia polityki regionalnej i jej zasady; Współpraca Obwodu Iwanofrankowskiego z regionami polskimi; Udział wspólnot autonomicznych w Unii Europejskiej; The Role of the German Länder within the European The German Federal Experience; Doświadczenia z rozwoju czesko-pplskiego pogranicza na etapie kandydowania do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-085-4
R.1 Przyczyny zróżnicowań zachowań w rozwoju regionalnym, proces konwergencji i polaryzacji : Wprowadzenie, 1. Pierwotne czynniki przestrzennej lokalizacji działalności gospodarczej. Teorie lokalizacji, 2. Czynniki wpływające na powstawanie i wzrost ośrodków w przestrzeni, 3. Wzrost gospodarczy a procesy konwergencji i polaryzacji regionalnej, Próba syntezy. R.2 Integracja a problem rozwoju regionów : Wprowadzenie, 1. Problem regionów w Unii Europejskiej, 2. Wpływ procesów pogłębiania integracji na sytuację gospodarczą i społeczną regionów, 3. Regionalny kontekst polityk Unii Europejskiej, Próba syntezy. R.3 Analiza procesów konwergencji w regionach dwunastu krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 1989 -1998 : wprowadzenie, 1. Analiza procesów rozwoju regionalnego i podział regionów Unii Europejskiej z punktu widzenia dynamiki wzrostu i zmian w strukturze zatrudnienia, 2. Charakterystyka poszczególnych wiązek, 3. Procesy doganiania, 4. Ocena procesów konwergacji przez Komisję Europejską, R.4 Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.4, Nr 4 (2004). - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. - 171 s. : tab. ; 24 cm.
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.4, Nr 4 (2004))
ISBN: 83-7188-797-3
1. Nauki polityczne. Być Polakiem i Europejczykiem. Badania tożsamości młodzieży szkolnej; Powojenne migracje oraz ich wpływa na wzrost znaczenia obcokrajowców w strukturze demograficznej państw Unii Europejskiej; Zachodnioniemieckie tygodniki "Die Zeit" i "Rheinisher Merkur" jako przykłady prasy opiniotwórczej; Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej. 2. Historia, historia idei. O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego 1841-1919; Jana N. Horaina, Prawidła policyjne; Wolność człowieka w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II; Czas a moralność - czas na moralność. 3. Nauki ekonomiczne. Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami; Problem warunkowości pomocy krajom rozwijającym się. Model równoległy Nasha; System controllingu w ochronie zdrowia. 4. Varia. Międzynarodowy system ochrony i gwarancji praw jednostki. Zarys problematyki; Andrzej Frycz Modrzewski - ortograficzna wątpliwość usunięta; Bartosz Smolik, "Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego"; Jacek Krall, "Reklama".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Regiony / pod red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 495, [1] s. ; 24 cm.
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-422-5
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską; 1. Polityka regionalna - rozwój, finansowanie i przyszłość, 2. Strategie rozwoju regionów, 3. Instrumenty finansowania polityki regionalnej. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej; 4. Prawne podstawy polityki regionalnej, 5. Regiony i współpraca transgraniczna; 6. Pojęcie i podstawowe zasady europejskiego postępowania administracyjnego, 7. Supraregion Morza Bałtyckiego. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej; 8. Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire, 9. Traktat Akcesyjny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-58-4
1. Klasyfikacja województw ze względu na korzystanie z funduszy Unii Europejskiej służących rozwojowi regionalnemu w latach 90. 2. Model badania wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na strategiczne planowanie rozwoju województwa. Rozdział 3. Badanie wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na strategiczne planowanie rozwoju województw prowadzone w latach 1999-2001. 4. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym województw - analiza dokumentów strategicznych. 5. Wielkość budżetu Unii Europejskiej a finansowanie polityki strukturalnej. 6. Rola funduszy strukturalnych w procesie spójności społeczno-gospodarczej. 7. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a rozwój lokalny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
/ red. zeszytu Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2004. - 130 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1-2(8) 2004)
1.Demograficzne wyzwania dla gospodarki, 2.Model miękki finansowania rozwoju regionalnego w Polsce w warunkach integracji europejskiej, 3.Rola Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w ograniczaniu bezrobocia popegeerowskiego, 4.Kapitał ludzki a konkurencyjność regionu (na przykładzie województwa podlaskiego), 5.Nowy wymiar ekonomiczny wschodniej granicy Polskie dla przepływu towarów. Wybrane problemy, 6.Delimitacja granicy białorusko-polskiej (1945-1950) w materiałach archiwalnych Polski i Białorusi, 7.Polityka innowacyjna w Polsce na tle Unii Europejskiej, 8.Modernizacja oferty kształcenia zawodowego na tle potrzeb podlaskiego rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again