Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(24)
available
(9)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(24)
Author
Laskowska Katarzyna
(2)
Wesołowska Anna Maria
(2)
Borowska Teresa
(1)
Błachut Janina
(1)
Cekiera Czesław
(1)
Eichstaedt Krzysztof
(1)
Gabara Ewa
(1)
Gaberle Andrzej
(1)
Gołębiewski Janusz
(1)
Guzik-Makaruk Ewa M
(1)
Górski Adam
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Karaźniewicz Justyna
(1)
Klonowska Iwona
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Krajewski Krzysztof
(1)
Krajniak Olga
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Marek Andrzej (1940-2012)
(1)
Michalska-Warias Aneta
(1)
Ostrowska Krystyna
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Pierzchała Kazimierz
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Pływaczewski Emil W
(1)
Sakowicz Andrzej
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wilkowska-Płóciennik Aneta
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Przestępczość zorganizowana
(11)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(10)
Przestępczość
(7)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Agresywność
(4)
Młodzież
(4)
Kryminologia
(3)
Narkotyki
(3)
Policja
(3)
Terroryzm
(3)
Uczniowie
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Korupcja
(2)
Narkomania
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Patologia społeczna
(2)
Polska
(2)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(2)
Prawo karne
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Wiktymologia
(2)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dzielncowi
(1)
Dzielnicowi
(1)
Etyka biznesu
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Europol
(1)
Handel ludźmi
(1)
Kara (prawo)
(1)
Korupcja -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Kościoły partykularne
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
(1)
Kredyt
(1)
Ksenofobia
(1)
Litwa
(1)
Lęk
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania -- zapobieganie i zwalczanie
(1)
Narkotyki -- handel -- prawo międzynarodowe -- 20 w.
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność karna -- prawo międzynarodowe -- stan na 2006 r.
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Oszustwo
(1)
Pedagogika
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prostytucja
(1)
Przekroczenie granicy nielegalne
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość - zapobieganie
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępczość zorganizowana -- Polska
(1)
Przestępczość zorganizowana -- zapobieganie i zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Rasizm
(1)
Samotność
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Sędziowie rodzinni
(1)
Terroryzm -- zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Unia Europejska
(1)
Urząd Ochrony Państwa
(1)
Wina (prawo)
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Wychowanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
Świadek koronny -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Subject: time
1989-
(5)
2001-0
(3)
Subject: place
Białoruś
(1)
Ukraina
(1)
ZSRR
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-19-7
R.1 Pojęcie rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej; R.2 Metoda badań rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej; R.3 Geneza przestępczości zorganizowanej w ZSRR i państwach powstałych po jego rozpadzie; R.4 Organizacja i struktura rosyjskojęzycznych zorganizowanych grup przestępczych; R.5 Przejawy działalności rosyjskojęzycznych zroganizowanych grup przestępczych. Prognozy zagrożeń; R.6 Międzynarodowa działalność rosyjskojęzyczna zorganizowanych grup przestępczych; r.7 Polska jako obszar działania rosyjskojęzycznych zroganizowanych grup przestępczych; r.8 Możliwości przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w państwach byłego ZSRR
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia kryminalistyczna. Tom 1. / Brunon Hołyst. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1033, [1] s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-772-4
Część I: Zagadnienia wstępne. 1. Pojęcie i zakres socjologii kryminalistycznej. 2. Prekursorzy socjologii kryminalistycznej. 3. Cele i zadania socjologii kryminalistycznej. 4. Socjologia kryminalistyczna w systemie innych nauk. Część II: Metodologia badań socjologii kryminalistycznej. 5. Uwagi teoretyczne. 6. Charakterystyka socjologiczna środowisk kryminogennych. 7. Socjologiczne uwarunkowania wybranych rodzajów przestępstw. 8. Problematyka penalizacji i resocjalizacji. 9. Socjologiczne podłoża wiktymizacji. 10. Opinia publiczna w kwestiach przestępczości. 11. Konceptualizacja problematyki i pojęć. 12. Przygotowanie badań. 13. Dobór respondentów. 14. Realizacja badania. 15. Analiza statystyczna wyników badania. 16. Statystyki estymacyjne - rozkład normalny standaryzowany. 17. Analiza korelacyjna. 18. Projekcyjna metoda badania postaw wobec zachowań dewiacyjnych. 19. Granice pojęcia kradzieży w oczach współczesnych Polaków (projekt ankiety). 20. Udział religii i kościoła w zapobieganiu przestępczości współcześnie w Polsce. Część III: Przestępczość. 21. Społeczny, kulturowy i polityczny kontekst przestępczości terrorystycznej. 22. Charakterystyka społeczno-demograficzna sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. 23. Zabójstwa popełniane przez ludzi bogatych i sławnych. 24. Prawne, społeczne i kryminalistyczne aspekty przestępczości przeciwko środowisku. 25. Aktualne problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. 26. Przestępstwo korupcji w ujęciu społeczno-prawnym. 27. Korupcja w policji. 28. Społeczne i kulturowe aspekty przestępczości na tle seksualnym. 29. Społeczne aspekty zjawiska przestępczości wobec kobiet. 30. Kulturowy i społeczny kontekst zjawiska przestępczości wobec dzieci. 31. Socjopsychiczna i demograficzna charakterystyka sprawców przestępstw przeciw mieniu. 32. Socjopsychiczne aspekty przestępczości uwarunkowanej nietolerancją i uprzedzeniami. 33. Społeczno-kulturowe, organizacyjne i prawne aspekty mobbingu. 34. Przestępczość "białych kołnierzyków" i kariery przestępcze. 35. Przemoc na stadionach jako zjawisko światowe. Część IV: Inne zjawiska patologii społecznej. 36. Procesy globalizacji jako źródło problemów i patologii społecznych. 37. Nowe technologie w aspekcie prawno-profilaktycznym. 38. Implikacje rozwoju cywilizacji konsumpcyjnej. 39. Makrospołeczne procesy dezorganizacji jako podłoże zjawisk patologii społecznej. 40. Mikrospołeczne procesy dezorganizacji jako podłoże zjawisk patologii społecznej. 41. Agresja i przemoc z perspektywy interakcji społecznej. 42. Konflikty społeczne w etiologii zachowań przestępczych. 43. Patologia społeczna w środowisku miejskim. 44. Zjawiska patologii społecznej w środowisku wiejskim. 45. Uwarunkowania zachowań patologicznych i przestępczych wobec pracowników w miejscu pracy. 46. Patologizacja struktury układów urzędnik-petent. 47. Asocjalne zachowania młodzieży. 48. Życie w gangu: rodzina, przyjaciele, przemoc. Część V: Wybrane problemy wiktymologii w ujęciu socjologii kryminalistycznej. 49. Demograficzna i społeczna charakterystyka ofiar przestępstw przeciwko mieniu. 50. Socjologiczno-prawne aspekty przestępczości wobec ofiar działań wojennych oraz imigrantów. 51. Handel kobietami i dziećmi w świetle wiktymologii. 52. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska prostytucji dziecięcej oraz wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych. 53.Prostytutka jako ofiara przestępstwa w ujęciu socjologiczno-prawnym. 54. Osoby starsze jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. 55. Ludzie w starszym wieku jako ofiary przestępstw - ujęcie socjologiczno-kryminologiczne. 56. Zachowania przestępcze i patologiczne wobec osób niepełnosprawnych - ujęcie społeczne. 57. Prawne i społeczne problemy dotyczące osób objętych marginalizacją. 58. Socjologiczna analiza sytuacji osób skazanych. 59. Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-457-2
Wstęp; R.1 Przestępczość zorganizowana jako problem globalny; R.2 Organizacje przestępcze współczesnego świata; R.3 Międzynarodowa przestępczość zorganizowana Polsce w fazie transformacji ustrojowej - skala zjawiska; R.4 Polska w systemie działań na rzecz zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej; R.5 Proces dostosowywania i ujednolicenia środków i metod w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w Polsce, w perspektywie członkostwa z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Zorganizowane grupy przestępcze : studium kryminalistyczne / Olga Krajniak. - Stan prawny na 15.01.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 395, [1] s.: rys., tab. ;24 cm.
ISBN: 978-83-264-1332-2
1.Zagadnienia ogólne: Struktura problemu zorganizowania przestępczego; Wybrane aspekty zorganizowanych grup przestępczych; Statystyczny obraz zorganizowanych grup przestępczych w Polsce; 2. Osobowe formy działania badanych zorganizowanych grup przestępczych: Ogólna charakterystyka zorganizowanych grup przestępczych; Struktura osobowa zorganizowanych grup przestępczych; Sylwetki członków zorganizowanych grup przestępczych; Zewnętrzne powiązania zorganizowanych grup przestępczych; 3. Zakres przedmiotowy i sposoby działania badanych zorganizowanych grup przestępczych: Ogólny przedmiotowy zakres działania zorganizowanych grup przestępczych; Stopień i zakres zorganizowania działalności przestępczej realizowanej przez zorganizowane grupy przestępcze; Techniczne zorganizowanie grup przestępczych; Potencjalne i ustalone mierzalne skutki działalności zorganizowanych grup przestępczych; 4. Charakterystyka wybranych elementów procesu ścigania badanych zorganizowanych grup przestępczych: Symptomy i ślady działalności zorganizowanych grup przestępczych; Etapy procesu ścigania zorganizowanych grup przestępczych; Rodzaje grup ścigania i ich udział na poszczególnych etapach procesu ścigania zorganizowanych grup przestępczych; Źródła informacji w procesie ścigania zorganizowanych grup przestępczych; Zastosowanie analizy kryminalnej w procesie ścigania zorganizowanych grup przestępczych; Wybrane czynności kryminalistyczne w procesie ścigania zorganizowanych grup przestępczych; 5. Wybrane zagadnienia zapobiegania działalności zorganizowanych grup przestępczych: Rola organów ścigania w zapobieganiu działalności zorganizowanych grup przestępczych; Kierunki zapobiegania działalności zorganizowanych grup przestępczych; Zasięg i aspekty zapobiegania działalności zorganizowanych grup przestępczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-999-4
1. Metody zwalczania patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA; 2. Reedukacja przestępców w zakładach karnych w USA na podstawie obserwacji w więzieniach; 3. Bezdomność; 4. Prostytucja; 5. Przejawy agresji i przemocy w środowisku wychowawczym; 6. Przestępczość; 7. Seryjne morderstwa jako przejaw przemocy; 8. Profilaktyka wobec destrukcyjnej działalności sekt; 9. O godność i autorytet osoby w zakładach penitencjarnych; 10. Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką przestępczości; 11. Znaczenie dezintegracji pozytywnej w resocjalizacji przestępców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-568-X
Cz. I Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej: 1. Ewolucja III filaru Unii Europejskiej, 2. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, 3. Walka z korupcją w prawie Unii Europejskiej, 4. Prawo europejskie a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, 5. Unia Europejska wobec walki z terroryzmem, 6. Walka z przestępczością zorganizowaną w prawie Unii Europejskiej, 7. Nielegalna imigracja na obszarze Unii Europejskiej, 8. Unia Europejska wobec handlu ludźmi, 9. Unia Europejska wobec narkotyków, 10. Unia Europejska wobec walki z rasizmem i ksenofobią. Cz. II Współpraca organów ścigania w ramach Unii Europejskiej: 11. Europol = Europejski Urząd Policji, 12. Pościg transgraniczny jako forma współpracy policji w ramach Unii Europejskiej, 13. Główne założenia decyzji ramowej o zespołach dochodzeniowo-śledczych i jej implementacja do prawa krajowego. Cz. III Współpraca sądowa w ramach Unii Europejskiej: 14. Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja do prawa krajowego, 15. Zabezpieczenia dowodów i mienie nad terytorium Unii Europejskiej, 16. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej, 17. Współpraca państw w ramach Eurojustu, 18. Europejska Sieć Sadowa w sprawach karnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2802-4
1. Zorganizowana przestępczość polityczna w Europie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości o charakterze terrorystycznym. 2. Zorganizowane formy przestępczości w ujęciu kodyfikacji zaborczych obowiązujących na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku. 3. Reakcja na zorganizowaną zbiorową aktytwność przestępczą w przepisach kodeksu karnego z 1932 roku. 4. Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym w Polsce po II wojnie światowej do wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again