Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(8)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(4)
Author
Bieniek Gerard
(2)
Rudnicki Stanisław
(2)
Brzeziński Zbigniew
(1)
Dmowski Stanisław
(1)
Filipiak Teresa A
(1)
Golat Katarzyna
(1)
Golat Rafał
(1)
Góra-Błaszczykowska Agnieszka
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Mojak Jan
(1)
Nazar Mirosław
(1)
Niezbecka Elżbieta
(1)
Rudnicki Grzegorz
(1)
Skowrońska-Bocian Elżbieta
(1)
Ziemianin Bronisław
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Prawo cywilne
(8)
Podatek
(2)
Alimenty
(1)
Deklaracje podatkowe
(1)
Hipoteka
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Kuratela
(1)
Małżeństwo
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Posiadanie
(1)
Pośrednictwo
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Spadek
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Testament
(1)
Umowa
(1)
Współwłasność
(1)
Własność
(1)
Zachowek
(1)
Zastaw
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-107-2
Kodeks cywilny - Spadki, Dziedziczenie ustawowe, Rozporządzenia na wypadek śmierci, Zachowek, Przyjęcie i odrzucenie spadku, Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy, Odpowiedzialność za długi spadkowe, Wspólność majatku spadkowego i dział spadku, Umowy dotyczące spadku, Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-090-4
Własność, Użytkowanie wieczyste, Prawa rzeczowe ograniczone, Posiadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-084-X
Kodeks cywilny, Osoby, Mienie, Czynności prawne, Termin, Przedawnienie roszczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-103-X
Przepisy ogólne, Wielość dłużników albo wierzycieli, Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych, Obowiązek zawierania umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej, Bezpodstawne wzbogacenie, Czyny niedozwolone, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, Zmiana wierzyciela lub dłużnika, Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-103-X
Sprzedaż, Zamiana, Dostawa, Kontraktacja, Umowa o dzieło, Umowa o roboty budowlane, Najem i dzierżawa, Umowa leasingu, Użyczenie, Pożyczka, Umowa rachunku bankowego, Zlecenie, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, Umowa agencyjna, Umowa komisu, Umowa spedycji, Umowa ubezpieczenia, Przechowanie, Umowa składu, Spółka, Poręczenie, Darowizna, Przekazanie nieruchomości, Renta i dożywocie, Ugoda, Przyrzeczenie publiczne, Przekaz i papiery wartościowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Podatnika ; 214)
ISBN: 83-7251-283-3
R.1 Powstanie i wygasanie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialność podatnika; R.2 Ogólne zasady odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe; R.3 Rozstrzyganie o odpowiedzialności osoby trzeciej; R.4 Odpowiednie zastosowanie przepisów o zobowiązaniach podatkowych; R.5 Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika; R.6 Odpowiedzialność członków rodziny podatnika; R.7 Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub środków trwałych podatnika; R.8 Odpowiedzialność firmującego; R.9 Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości; R.10 Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych; R.11 Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych; R.12 Odpowiedzialność osoby prawnej powstałej w wyniku podziału innej osoby prawnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7247-729-9
Postanowienia w postępowaniu procesowym; Postanowienia kończące postępowanie; Postanowienia zaskarżalne zażaleniem, niekończące postępowania w sprawie; Postanowienia niezaskarżalne zażaleniem; Wydanie i doręczenie postanowień; Wykonalność, skuteczności i prawomocność postanowień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / Poltext)
ISBN: 83-88840-20-7
Zawód - pośrednik w obrocie nieruchomościami; Ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami; Elementy prawa dla pośredników; Działalność pośrednika w praktyce; Współpraca pośrednika z innymi podmiotami działającymi na rynku nieruchomości. Aneksy: Przykładowe umowy pośrednictwa; Kodeks etyki i standardy zawodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : część ogólna / Bronisław Ziemianin. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Poznań : Ars boni et aequi , 2002. - 303 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-87148-21-0
1. Prawo cywilne; 2. Źródła prawa cywilnego; 3. Normy i przepisy prawa cywilnego; 4. Obowiązywanie norm prawa cywilnego; 5. Stosowanie prawa cywilnego; 6. Prawo podmiotowe; 7. Stosunek cywilnoprawny; 8. Osoby fizyczne; 9. Osoby prawne; 10. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; 11. Czynności prawne; 12. Przedstawicielstwo; 13. Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-81-9
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-245-0
R.1 Zasady funkcjonowania spółki cywilnej (wybrane zagadnienia praktyczne); R.2 Wykłady o spółkach z o.o. R.3 Problematyka udziałów w spółkach z o.o.; R.4 Kapi tał zakładowy w spółkach z o.o. (zasady jego obniżania i powyższania); R.5 Prawo i obowiązki wspólników spół ki z o.o.; R.6 Problematyka podejmowania decyzji w spółkach z o.o.; R.7 Zasady likwidacji i rozwiązywa nia spółek z o.o.; R.8 Szczególne formy współdziałania przedsiębiorców z wykorzystaniem konstrukcji spółki cywilnej i spółki z o.o.; R.9 Podatkowy kontekst działalności spółek cywilnych i spółek z o.o.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again