Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(8)
Author
Mazowiecka Lidia
(3)
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Bieńkowska Ewa
(1)
Dudka Katarzyna
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Polanowski Jarosław
(1)
Rękas Agnieszka
(1)
Sych Wojciech
(1)
Wałachowska Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Ofiary przestępstw
(10)
Postępowanie przygotowawcze
(3)
Kara (prawo)
(2)
Kryminalistyka
(2)
Policja
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prokuratorzy
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępcy
(2)
Przestępstwo
(2)
Psychologia kryminalistyczna
(2)
Sędziowie
(2)
Śledztwo i dochodzenie
(2)
Dane osobowe
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Kara umowna
(1)
Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Odszkodowanie
(1)
Ofiary gwałtu
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo
(1)
Prawo do wizerunku
(1)
Prawo karne
(1)
Procesy sądowe
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Wiktymologia
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
21 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-929646-5-0
1.Mediacja: Mediacja w sprawach cywilnych; Mediacja gospodarcza oraz wynikająca z prawa pracy; Mediacja w sprawach rodzinnych; Transgraniczne mediacje dwunarodowościowych rodzin; Mediacje w sprawach karnych i w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego; 2. Sądownictwo polubowne/Arbitraż.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa / red. nauk. Lidia Mazowiecka. - Stan prawny na 1 maja 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2014. - 185, [1] s. ; 21 cm.
(Prokurator Ofiarom Przestępstw)
ISBN: 978-83-264-3320-7
Zawiera: Wystąpienia: Andrzej Seremet; Wojciech Węgrzyn; Irena Lipowicz; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Referaty: Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiar przestępstw w Unii Europejskiej; Ratio ochrony danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa; Przekroczenie granic dyskrecji w służbie ryzyko naruszenia praw ofiary do ochrony wizerunku i danych osobowych; Przedstawianie ofiar przestępstw w mediach; Bezimienne ofiary nie krzyczą. O ochronie danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa. Propozycja legislacyjna: Lidia Mazowiecka. Dokumenty: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe; Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-732-1
Cz. I Teoretyczna R. 1 Starość w wymiarze historycznym, indywidualnym i społecznym: Pojęcie starości i jej periodyzacja; Starość dawniej i dziś. Stereotypy starości; Psychospołeczne teorie starzenia się; Pedagogika wobec osób starszych; Senior w środowisku rodzinnym; Relacje międzypokoleniowe; Wychowawcza rola dziadków; Potrzeby ludzi starszych. R. 2 Przemoc - jej źródła, manifestacje i ich rola w relacjach międzyludzkich: Ustalenia definicyjne; Przemoc wobec osób starszych w polskich badaniach; Zjawisko nadużyć wobec seniorów w innych krajach; Modele teoretyczne wyjaśniające przemoc wobec osób starszych; Czynniki ryzyka; Mechanizmy zachowań ofiary; Sprawcy przemocy; Procedura Niebieskiej Karty. Cz. II Empiryczna R. 3 Osoby starsze w sytuacji przemocy domowej - studium przypadku: Ch-ka badanych przypadków; Analiza trajektorii Fritza Schützego w doświadczeniach osób starszych doznających przemocy - ujecie podłużne; Przemoc z perspektywy ofiary - ujęcie poprzeczne; Wyjaśnienia teoretyczne badanych przypadków; R. 4 Przemoc domowa wobec osób starszych w świetle analizy dokumentów policyjnych - dualna perspektywa: Ch-ka próby; Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych; Przejawy występowania przemocy wobec osób starszych; Cechy społeczno-demograficzne ofiar jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Cechy społeczno-demograficzne sprawców jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Statystyczny profil ofiary i sprawcy przemocy oraz typ relacji rodzinnych. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89566-78-2
1. Podstawowe zagadnienia prawne, 2. Postępowanie karne, 3. Postepowanie cywilne, 4. Oddzielenie sprawcy od ofiary, 5. Dowody, 6a. Uwarunkowania pomagania dorosłym ofiarom przemocy, 6b. Uwarunkowania pomocy udzielanej dzieciom - ofiarom przemocy, 7. Ochrona ofiar przemocy w toku postępowania sądowego, 8. Mediacje, 9. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 10. Nietypowy prokurator.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 1607 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-535-3
1. Zagadnienia wstępne, 2. Metodologia- ogólne problemy, 3. Psychologia sprawców przestępstw, 4. Psychologia ofiar przestępstw, 5. Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw, 6. Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom, 7. Poglądy policjantów, prokuratorów i sędziów na politykę kryminalną i inne problemy dotyczące zawodów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2010. - 1613, [1] s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7620-139-9
Zawiera: 1. Zagadnienia wstępne: Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej; Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej; Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego; Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej; Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej. 2. Metodologia - ogólne problemy: Zagadnienia wstępne; Charakterystyka metodologii; Ocena psychologii kryminalistycznej z metodologicznego punktu widzenia; Preliminaria metodologiczne; Niektóre kwestie pojęciowe i językowe; Plany i schematy badawcze; Narzędzia badawcze i ich standardy. 3. Psychologia sprawców przestępstw: Motywacja działań przestępnych; Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych; Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw; Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw; Interpretacja postepowania obrazującego a problem wolności woli; Działalność organizacji przestępczych; Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego; Temperament jako czynnik kryminogenny; Terroryzm jako problem globalny; Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej; Transfery „brudnych” pieniędzy w Europie; Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw; Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia; Motywacja zachowań przestępnych nieletnich; Psychologia młodocianych sprawców przemocy; Zabójstwa popełniane przez nieletnich; Psychospołeczne aspekty przestępczość nieagresywnej; Uwarunkowania przestępczości gospodarczej; Czyny przestępne w związkach partnerskich; Mobbing i molestowanie seksualne; Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa; Motywacja seksualna czynów przestępnych; Psychologiczne aspekty pedofilii; Profile pedofilów; Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych; Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej; Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych; Hipnoza w genezie przestępstwa; Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych; Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych; Przestępczość związana z nieformalną obyczajowością w wojsku; Stalking – terror emocjonalny, moralny i fizyczny; Syndrom wypalenia emocjonalnego. 4. Psychologia ofiar przestępstw: Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych; Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych; Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa; Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego; Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Strach przed terroryzmem; Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu; Ofiary przemocy seksualnej; Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie; Prostytutka jako ofiara przestępstwa; Dzieci jako ofiary przestępstwa; Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa’ Ludzi starsi jako ofiary przestępstwa; Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych; Ofiary łamania prawa do prywatności; Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zbrodni. 5. Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw: Formowanie się materiału zeznaniowego; Taktyka przesłuchania świadka; Przesłuchanie dziecka; Ocena fałszywych zeznań; Ocena prawdziwości zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji; Ekspertyzy psychiatryczna; Przesłuchani podejrzanych; Stres policyjny – model strukturalny; Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji; Przesłuchanie osób niepełnosprawnych; Uzyskiwanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu; Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych; Zachowania policjantów podczas przesłuchań; Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień; Lingwistyka kryminalistyczna; Narkoanaliza; Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania; Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna; Identyfikacja sprawcy przestępstwa podczas konfrontacji; Analiza realności zeznań; Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków; Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi; ustalenie profilu przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków; psychologiczno-prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego. 6. Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom: Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii; Systemowe zapobieganie przestępczości; Polityka prewencyjna państwa; Społeczne strategie zapobiegania przestępczości; Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej; Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń. Wykaz „okienek” problemowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2486-1
1. Pojęcie pokrzywdzonego; 2. Udział pokrzywdzonego w czynnościach związanych z wszczęciem postępowania przygotowawczego; 3. Uprawnienia pokrzywdzonego związane z udziałem w czynnościach postępowania przygotowawczego 4. Uprawnienia pokrzywdzonego związane z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych w procesie karnym 5. Uprawnienia pokrzywdzonego związane z zakończeniem postępowania przygotowawczego 6. Realizacja uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka. - Stan prawny na 1.01.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 81, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7601-485-2
1. Wykaz powoływanych aktów prawnych; 2. Definicje niektórych terminów prawniczych; 3. Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym; 4. Uprawnienia pokrzywdzonego w sprawach publicznoskargowych; 5. Uprawnienia pokrzywdzonego w sprawach prywatnoskargowych; 6. Sytuacja pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich; 7. Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu cywilnym; 8. Prawo do ubiegania się o kompensatę państwową; 9. Inne możliwości uzyskania pomocy finansowej; Szczególne uprawnienia i środki ochrony ofiar przemocy domowej; Uprawnienia pokrzywdzonego do skarżenia się na instytucje zajmujące się jego sprawą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prokurator ofiarom przestępstw)
ISBN: 978-83-264-0757-4
1. Próba wskazania działań przydatnych dla złagodzenia dolegliwości procesu karnego; 2. Wiktymizacja wtórna; 3. Powinność Policji wobec ofiary przestępstwa- zarys problemu; 4. Kwestia kompensaty dla ofiary przestępstwa jednym z aspektów wiktymizacji wtórnej; 5. Wtórna wiktymizacja- perspektywa psychologiczna; 6. Wiktymizacja wtórna- geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw; 7. Przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji ofiar zgwałcenia; 8. Rola pełnomocnika w ochronie praw pokrzywdzonego; 9. Wtórna wiktymizacja ofiar przestępstw przez media; 10. Konstytucyjne prawo pokrzywdzonego do sądu z punktu widzenia postępowania karnego, czyli słów kilka o pierwotnej i wtórnej wiktymizacji; 11. Ofiary a zapobieganie przestępczości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-183-6
Część I: Pojęcie pokrzywdzonego. 1. Ewolucja statusu pokrzywdzonego w prawie karnym. 2. Treść i zakres pojęcia w świetle definicji ustawowej (art. 49 par. 1 k.p.k.). 3. Pokrzywdzony jako strona w postępowaniu przygotowawczym. Część II: Wpływ osoby pokrzywdzonej przestępstwem na wszczęcie postępowania przygotowawczego. 4. Pokrzywdzony jako źródło informacji o popełnionym przestępstwie. 5. Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa. 6. Udział pokrzywdzonego w postępowaniu sprawdzającym. 7. Podjęcie przez organ ścigania decyzji o wszczęciu oraz znaczenie decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Część III: Wpływ pokrzywdzonego na tok śledztwa lub dochodzenia po jego wszczęciu. 8. Uprawnienia pokrzywdzonego w toczącym się śledztwie lub dochodzeniu. 9. Pokrzywdzony wobec zawieszenia śledztwa (dochodzenia). Część IV: Wpływ pokrzywdzonego na zakończenie postępowania przygotowawczego. 10. Pokrzywdzony wobec zamknięcia śledztwa lub dochodzenia. 11. Uprawnienia pokrzywdzonego w związku z merytorycznym zakończeniem postępowania przygotowawczego. 12. Możliwość wzruszenia prawomocnych decyzji umarzających postępowanie przygotowawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-350-9
Cz.I Zadośćuczunienie pieniężne w prawie porównawczym: 1. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie niemieckim, 2. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie francuskim, 3. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie angielskim. Cz.II Zadośćuczyenienie pieniężne w prawie polskim: 4. Zadośćuczynienie w ramach reżimu odpowiedzialności deliktowej w kodeksie cywilnym, 5. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie prasowym, 6. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie autorskim, 7. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie medycznym, 8. Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz organizacji społecznych w ustawach szczególnych, 9. Zadośćucznienie pieniężne w prawie pracy, 10. Zadośćuczynienie pieniężne ex contractu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Ofiary przestępstw - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again