Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(20)
available
(10)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(20)
Author
Nikitorowicz Jerzy
(4)
Kubinowski Dariusz
(3)
Lewowicki Tadeusz
(3)
Misiejuk Dorota
(2)
Niktorowicz Jerzy
(2)
Sobecki Mirosław
(2)
Szczurek-Boruta Alina
(2)
Aleksandrowicz-Pędich Lucyna
(1)
Andrzejewski Bolesław
(1)
Bajkowski Tomasz
(1)
Bolten Jürgen
(1)
Danilewska Joanna
(1)
Grzybowski Przemysław Paweł
(1)
Kamińska Krystyna
(1)
Kossak-Główczewski Kazimierz
(1)
Kowalska Dorota ( pedagogika)
(1)
Kożyczkowska Adela
(1)
Kubiszyn Marta
(1)
Kulesza Marek
(1)
Muszyńska Jolanta
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Stańkowski Bogdan
(1)
Strzelczyk-Raduli Urszula
(1)
Surzykiewicz Janusz
(1)
Szlosek Franciszek
(1)
Tomiuk Sylwester
(1)
Urban Janina
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Edukacja międzykulturowa
(25)
Pluralizm społeczny
(5)
Pedagogika kultury
(4)
Świadomość społeczna
(4)
Kultura
(3)
Wychowanie
(3)
Edukacja regionalna
(2)
Migracje
(2)
Młodzież
(2)
Szkolnictwo
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Cyganie
(1)
Diagnoza
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko trudne
(1)
Edukacja europejska
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Języki
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Polska
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Raport z badań
(1)
Religia
(1)
Slużba więzienna
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Sztuka
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Więzienia
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zachowanie
(1)
Śmiech
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Litwa
(1)
Polska
(1)
41 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-46-8
Rozdział 1: Holocaust Romów w edukacji szkolnej, Współczesne koncepcje edukacji etnicznej dzieci romskich w teorii i praktyce, Wielokulturowość jako problem w dobie globalizacji, Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów romskich poprzez realizację zadań z „Programu na rzecz społeczności romskiej” w PSP Nr 1w Kędzierzynie -Koźlu, Kulturowe uwarunkowania stosunków Romów do edukacji szkolnej dziewcząt, Miejsce profilaktyki społecznej w edukacji międzykulturowej. Rozdział 2: Zaburzenia w zachowaniu ucznia a niepowodzenia a nauce, Psychoterapia a prawa dziecka w edukacji, Nauczanie filozofii w szkole jako profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży, Szkolna profilaktyka zaburzeń zachowania po stracie rodzica, Media - odbiór - edukacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-682-6
Zawiera: Wielokulturowość – edukacja – tożsamość. O potrzebie konstruowania czasowego współrozumienia. Cz. I Tymczasowe poznanie: Edukacja etniczna i regionalna szansą reinhabilitacji. Od wielokulturowej ku międzykulturowej edukacji regionalnej; Polityczne i prawne aspekty edukacji międzykulturowej i dialogu międzykulturowego; Od praktyki do teorii edukacji regionalnej. Casus kaszubskości; Współczesna tożsamość kaszubska; Znaczenie edukacji regionalnej dla zachowania tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Cz. II Edukacja: od doświadczania świata do (re)konstrukcji tożsamości: Szkolnictwo polskiej mniejszości narodowej na Białorusi. Osiągnięcia – tendencje – oczekiwania; determinanty egzogenne i endogenne wpływające na kondycję i jakość pracy kulturalno-oświatowej związków i stowarzyszeń mniejszościowych w województwie pomorskim; Współczesne autoidentyfikacje mieszkańców pogranicza etniczno-kulturalnego; Mariawici w przestrzeni edukacyjnej: od koherencji ku dyferencjacji (intra)dyskursu nad mniejszością mariawicką; O edukacji regionalnej. Z doświadczeń nauczyciela regionalisty; Głodnica – Cassubia Felix?; Codzienność i zdroworozsądkowość wychowania rodzinnego a możliwość jego waloryzacji regionalizmem. Refleksje na marginesie codzienności. Cz. III Język – edukacja – zmagania o tożsamość: Rola języka w edukacji służącej w budowaniu tożsamości na przykładzie Górnego Śląska; Nauczanie języków mniejszościowych: metody, działania, wyzwania. Przykład języków: bretońskiego, łużyckiego i kaszubskiego; Niemieckie szkolnictwo prywatne i nauczanie wędrowne na Pomorzu w latach 1926-1939; Kiedy język polski staje się obcym… O nauczaniu języka i kultury polskiej Polaków na Wschodzie. Cz. IV (Tymczasowe) propozycje edukacyjne: Od edukacji regionalnej do edukacji międzykulturowej – ku zbliżeniu ludzi i ich kultur; Edukacja regionalna wsparta na dziecięcym filozofowaniu. Refleksje z pogranicza praktyki; Dialog międzykulturowy i polska szkoła; Edukacja regionalna a media masowe; Kultura muzyczna Kaszub w kontekście wybranych problemów edukacji międzykulturowej; Szkoła Suki Biłgorajskiej – rodzinna inicjatywa muzycznej edukacji regionalnej; etnoedukacja – pomiędzy myśleniem globalnym a działanie lokalnym; Doświadczanie edukacji regionalnej w przestrzeni pogranicza na przykładzie programu „Klasa dziedzictwa kulturowego); Edukacja regionalna na Kurpiowszczyźnie; Edukacja międzykulturowa wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-31-7
1. Wspólnoty a wspólnotowość: Wspólnoty i migracje w społeczeństwach wielokulturowych; Fundamenty aksjologiczne kreowania wspólnoty w warunkach migracji; Postrzeganie przez migrantów wspólnotowości domu rodzinnego; Wspólnota w procesach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego. Konteksty edukacyjne; Wspólnota rodzinna w warunkach migracji zagranicznej; Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych; Zjawisko sieroctwa w kontekście Wspólnoty; Tożsamość europejska w kontekście Wspólnoty; Nowe tendencje edukacyjne a wspólnoty kulturowe; Gościnność wspólnot. W stronę pedagogiki azylu; Znaczenie wartości kulturowych: patchwork - tożsamość czy enklawy kulturowe - refleksje na przykładzie społeczeństwa w Niemczech; Tożsamości społeczne Polaków w dobie globalizacji i transformacji systemowej. 2. Tożsamość w warunkach migracji: Tożsamość i asymilacja emigrantów w nowej przestrzeni życiowej i rodzinnej; Rzecz o tożsamości młodzieży na Opolszczyźnie i możliwych wpływach wyjazdów za pracą poza region; Wspólnota w kulturze indywidualizmu; Wspólnotowość i indywidualna tożsamość człowieka - w poszukiwaniu przychylnej przestrzeni do życia; Zmienny charakter tożsamości w kontekście emigracji; Tożsamość Polaków na emigracji; Problemy tożsamościowe młodzieży polonijnej północnej Francji. Generowanie etosu emigranta; Kościół katolicki wobec procesów kształtowania tożsamości polonijne w Wielkiej Brytanii; Radzenie sobie z kryzysem tożsamościowym w sytuacji przesiedlenia; Od "światów równoległych" do Leitkultur - wpływ edukacji międzykulturowej na przemiany społeczności tureckiej w Niemczech. 3. Idee edukacji międzykulturowej wobec wspólnoty i problemów migracji: Klasyczne koncepcje edukacji międzykulturowej wobec działalności artystycznej imigrantów; Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec edukacji dzieci i imigrantów; Młodzież akademicka wobec "swoich" i "obcych". Mechanizmy kształtowania się postaw wobec odmienności - refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje; Wspólnoty religijne a edukacja obywatelska; Sytuacja społeczno-prawna mniejszości narodowych w Polsce; Możliwości realizacji zadań edukacji międzykulturowej w pracy nauczyciela na przykładzie Ośrodka dla Cudzoziemców w Niemcach/Leonowie - doniesienia z badań; W poszukiwaniu bezpieczeństwa - uchodźcy z Czeczenii w Białymstoku; Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na odmienność kulturową - jako istotny element programu zajęć w placówkach wsparcia dziennego; Edukacja do tolerancji na wszelką odmienność poprzez kontakt ze sztuką i różnorodnymi wzorcami kulturowymi (szczebel kształcenia - edukacja przedszkolna); Znaczenie kapitału społecznego w minimalizowaniu wykluczenia społecznego - w opinii przyszłych pedagogów; Kondycja wspólnot w Polsce po transformacji ustrojowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 978-83-89631-83-1
1. Imigracja- nowe wyzwanie?: Imigranci- cudzoziemcy w polskiej rzeczywistości; Obcokrajowcy w ustawodawstwie polskim; Imigranci- obcokrajowcy a polska polityka oświatowa; Programy szkolne a perspektywa wychowania wielokulturowego i edukacji europejskiej; 2. Szkoła polska a problem edukacji europejskiej i wychowania wielokulturowego: Zadania szkoły w świetle edukacji europejskiej i wychowania w duchu wielokulturowości; Nauczyciel w szkole europejskiej wielokulturowej; Metoda cooperative learning w szkole europejskiej wielokulturowej; 3. Nauczyciel w obliczu wielokulturowości i wychowania do wspólnej Europy- wyniki badań empirycznych wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu: Podstawy metodologiczne badań; Wyniki badań empirycznych wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu; Synteza wyników; 4. Rola przedmiotów szkolnych w wychowaniu wielokulturowym i edukacji europejskiej: Język polski; Języki obce; Historia; Geografia; Muzyka; Religia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2545)
ISBN: 978-83-226-1666-6
1. Zadania rozwojowe na tle koncepcji rozwoju psychicznego. 2. Pedagogiczne implikacje rozwoju i zadań rozwojowych. 3. Społeczesńtwo i społeczne warunki edukacji jako wyznaczniki zadań rozwojowych. 4. Zadania rozwojowe i społeczne warunki edukacji w perspektywie metodologicznej. 5. Stan reliazacji zadań rozwojowych adolescentów. 6. Kryzys rozwojowy i konflikt w edukacji szkolnej - prezentacja wyników badań.. 7. Społeczne warunki edukacji stymulatorem i inhibitorem kształtowania się tożsamości młodzieży. 8. Między asymilacją i transgresją w poszukiwaniu klucza do tajemnicy kształtowania się tożsamości dorastających.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Edukacja międzykulturowa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Edukacja międzykulturowa - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again