Form of Work
Książki
(49)
Status
only on-site
(41)
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(41)
Author
Gos Waldemar
(3)
Paczuła Czesław
(3)
Sierpińska Maria
(3)
Winiarska Kazimiera
(3)
Wędzki Dariusz
(3)
Bień Witold
(2)
Fołta Teresa
(2)
Godlewska Jadwiga
(2)
Helin Andre
(2)
Ignatowski Radosław
(2)
Kuczyńska-Cesarz Anna
(2)
Micherda Bronisław
(2)
Olchowicz Irena
(2)
Walińska Ewa
(2)
Breda Michael F
(1)
Cesarz Tadeusz
(1)
Charytoniuk Jan
(1)
Dreliszak Ewa
(1)
Fluksik Jolanta
(1)
Foremna-Pilarska Monika
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gierusz Jerzy
(1)
Hendriksen Eldon A
(1)
Hońko Stanisław
(1)
Kamiński Ryszard
(1)
Kania Dorota
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kiziukiewicz Teresa
(1)
Koc Stanisław
(1)
Kralicek Peter
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Mazur Alicja
(1)
Pomykalska Bożena
(1)
Pomykalski Przemysław
(1)
Pyka Irena
(1)
Płóciennik-Napierała Janina
(1)
Radawiecka Ewa
(1)
Remlein Marzena
(1)
Rosiak Hanna
(1)
Rybicki Piotr
(1)
Ryżewska Stanisława
(1)
Siemińska Ewa
(1)
Skórzewski Andrzej
(1)
Stępień Krystyna
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Szewczuk Henryk
(1)
Wala Franciszek
(1)
Walińska Ewa Małgorzata
(1)
Łukaszewicz Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(39)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Subject
Bilans księgowy
(47)
Finanse
(24)
Rachunkowość
(21)
Przedsiębiorstwo
(19)
Księgowość
(9)
Sprawozdawczość
(8)
Koszty
(7)
Podatek
(6)
Rynek finansowy
(4)
Zarządzanie
(4)
Budżety terenowe
(3)
Decyzje
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Środki trwałe
(3)
Inwestycje
(2)
Kredyt
(2)
Leasing
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Sprawozdania
(2)
Wynik finansowy
(2)
Środki obrotowe
(2)
Amortyzacja
(1)
Banki
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Etyka biznesu
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Holdingi
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Konto
(1)
Majątek trwały
(1)
Marketing
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Pośrednictwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wartość godziwa
(1)
Wierzytelność
(1)
Zakład pracy chronionej
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
61 results Filter
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Kazimiera Winiarska. - Wyd.4 zm. i uzupeł. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 272 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7484-052-8
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa. 2. Dokumentacja operacji gospodarczych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Bilans i konta bilansowe. 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe. 6. Księgi rachunkowe. 7. Środki pieniężne. 8. Rozrachunki. 9. Materiały. 10. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 11. Inwestycje. 12. Rachunek kosztów. 13. Produkty pracy. 14. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne. 15. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Kazimiera Winiarska. - Wyd. 5 zm. i iuzupeł. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 274, [1] s. : il.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7526-662-7
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa. 2. Dokumentacja operacji gospodarczych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Bilans i konta bilansowe. 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe. 6. Księgi rachunkowe. 7. Środki pieniężne. 8. Rozrachunki. 9. Materiały. 10. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 11. Inwestycje. 12. Rachunek kosztów. 13. Produkty pracy. 14. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne. 15. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Wyd. 7 uaktual. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 284, [4] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-3817-2
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa. 2. Dokumentacja operacji gospodarczych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Bilans i konta bilansowe. 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe. 6. Księgi rachunkowe. 7. Środki pieniężne. 8. Rozrachunki. 9. Materiały. 10. Towary. 11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 12. Inwestycje. 13. Rachunek kosztów. 14. Produkty pracy. 15. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne. 16. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14323-1
1.Funkcje is truktura współczesnej rachunkowości, 2.Rachunkowość w historycznej perspektywie, 3.Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, 4.Podstawy wyceny w rachunkowści, 5.Dynamiczny rachunek majatku i kapitału, 6.Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów, 7.Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników, 8.Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości, 9.Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87148-42-3
1.Polityka bilansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2.Powiązanie polityki bilansowej z oceną przedsiębior stwa, 3.Materialna polityka bilansowa kształtowania wa rtości aktywów, 4.Materialna polityka bilansowa kształ towania pasywów, 5.Formalna i czasowa polityka bilanso wa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-948-2
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Rozporządzania Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 200 1 w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny , zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentó w finansowych, Ustawa Nr 5/03 Komitetu Standardów Rach unkowości z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia krajowego standartu rachunkowości nr 1 "Rachunek prze pływów pieniężnych"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo bilansowe a prawo podatkowe / pod red. Bronisław Micherda. - Warszawa : Difin, 2007. - 274, [6] s. : wykr., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-804-0
1. Zarys teorii wyceny bilansowej, 2. Wartości niematerialne i prawne, 3. Środki trwałe, 4. Środki trwałe w budowie, 5. Inwestycje długoterminowe w akcje i papiery dłużne, 6. Leasing, 7. Zapasy, 8. Należności, 9. Krótkoterminowe instrumenty finansowe, 10. Pożyczki, kredyty, udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży, 11. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-265-8
1. Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych, 2. Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa, 3. Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, 4. Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17, 658.14./17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14./17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89179-34-0
A. Teoretyczne podstawy rachunkowości I. Wprowadzenie do rachunkowości II. Fundamentalne znaczenie bilansu III. Konto jako podstawowe urządzenie ewidencyjne IV. Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej B. Ewidencje problemowe V. Ewidencja aktywów trwałych VI. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych VII. Ewidencja rozrachunków VIII. Ewidencja materiałów i towarów IX. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów X. Ewidencja produktów pracy XI. Przychody i podatki XII. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw XIII. Wynik finansowy XIV. Rachunkowość a łączenie się spółek XV. Sprawozdawczość finansowa; Słowniczek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7251-796-8
1. Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości, 2. Istota współczesnej rachunkowości, 3. Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, 4. Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych, 5. Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie, 6. Organizacja ewidencji księgowej, 7. Rzeczowe aktywa trwałe, 8. Wartości niematerialne i prawne, 9. Inwestycje, 10. Rzeczowe aktywa obrotowe, 11. Rozrachuneki, 12. Kapitał (fundusz) własny, 12. Rezerwy, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe, 14. Przychody, koszty i wyniki finansowy, 15. Sprawozdawczość finansowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość podatkowa / Irena Olchowicz. - Wyd. 8. - Warszawa : Difin, 2009. - 526 s. : il. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7251-960-3
Część A. 1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe. 2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 3. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy. 4. Zeznanie podatkowe (CIT). 5. Odroczony podatek dochodowy. Część B. 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 2. Leasing według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 3. Ulepszenia własnych i obcych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 4. Rezerwy według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 5. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 6. Różnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 7. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 8. Wartość firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość podatkowa / Irena Olchowicz. - Wyd. 9. - Warszawa : Difin, 2011. - 532 s. : il. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7641-435-5
Część A. 1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe. 2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 3. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy. 4. Zeznanie podatkowe (CIT). 5. Odroczony podatek dochodowy. Część B. 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 2. Leasing według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 3. Ulepszenia własnych i obcych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 4. Rezerwy według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 5. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 6. Różnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 7. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 8. Wartość firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-628-6
1.Podstawowe założenia funkcjonowania rachunkowości, 2.Dowody ksiegowe w działalności usługowej, 3.Ewidencja księgowa operacji gospodarczych, 4.Przychody i koszty w działalności usługowej, 5.Zamknięcie roczne i sprawozdawczość finansowa, 6.Polityka rachunkowości i polityka bilansowa w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-494-2
Cz.I Rachunkowość przedsiębiorstwa: 1. Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw, 2. Podstawy prawne funkcjonowania rachunkowości, 3. Majątek i kapitały przedsiębiorstw w rachunkowości, 4. Operacje gospodarcze i zasady ich dokumentowania, 5. Zasady ewidencji na kontach księgowych, 6. Księgi rachunkowe w systemie rachunkowości, 7. Rachunek kosztów - wybrane zagadnienia, 8. Elementy organizacji i techniki rachunkowości, 9. Inwentaryzacja aktywów i pasywów, 10. Zamknięcie roku obrotowego w rachunkowości, 11. Mechanizmy kontrole rachunkowości, 12. Rachunkowość kreatywna, Cz.II Finanse przedsiębiorstwa: 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, 2. Finanse a rachunkowość, 3. Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces a inne bankrutują, 4. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw, 5. Pozyskiwanie i kształtowanie właściwej struktury kapitałowej, 6. Finansowanie niektórych stadiów rozwoju przedsiębiorstw, 7. Racjonalne inwestowanie oraz finansowanie rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, 8. Rynek finansowy i rynek kapitałowy, 9. Podstawy analizy finansowej, 10. Elementy planowania finansowego, 11. Metody i zasady wyceny przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych, 12. Internet i elektronika w finansach i bankowości, Cz.III Bilanse i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa: 1. Wprowadzenie do bilansoznawstwa i sprawozdawczości finansowej, 2. Bilans jako najważniejsza część rocznego sprawozdania finansowego, 3. Rachunek zysków i strat, 4. Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego, 5. Pozostałe elementy rocznej sprawozdawczości finansowej, 6. Klasyfikacja rodzajów bilansów - bilanse szczególne i okolicznościowe, 7. Badania, zatwierdzenie i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych, 8. Analiza rocznych sprawozdań finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-71878-07-9
Cz.I Ogólna charakterystyka, zasady sporządzania i prezentacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Cz.II Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych, Cz.III Wzorcowe sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, Cz.IV Szczególne obszary sprawozdań finansowych jednostek powiązanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-55-2
R.I Obowiązki jednostek w zakresie sprawozdawczości finansowej. R.II Bieżąca i bilansowa wycena elementów sprawozdań finansowych: 1. Polityka bilansowa, a polityka (zasady) rachunkowości, 2. Ogólne zasady bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów, 3. Aktywa-ich komponenty i wycena, 4. Pasywa-ich komponenty i wycena, 5. Przychody i koszty-ich komponenty i wycena oraz inne elementy rachunku zysków i strat. R.III Bilans: 1. Aktywa, 2. Pasywa. R.IV Rachunek zysków i strat: 1. Przychody działalności podstawowej, 2. Koszty działalności podstawowej, 3. Pozostałe koszty operacyjne, 4. Pozostałe przychody operacyjne, 5. Przychody finansowe, 6. Koszty finansowe, 7. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych, 8. Podatek dochodowy, 9. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), 10. Zysk (strata) netto, 11. Łączny rachunek zysków i strat. R.V Rachunek przepływów pieniężnych: 1. Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych, 2. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych, 3. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. R.VI Informacja dodatkowa: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia R.VII Sprawozdanie z działalności jednostki-obowiązki oraz aspekty praktyczne. R.IX Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawozdanie finansowe : źródłem informacji o firmie / Piotr Rybicki. - Warszawa : Poltext, 2003. - 173, [3] s. : tab. ; 24 cm.
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-88840-35-5
R.1 Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy firmy R.2 Interpretacja bilansu oraz rachunku zysków i strat. R.3 Standing finansowy firmy. R.4 Analiza cash- flow. R.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym. R.6 Inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1675-4
Część I: Sprawozdanie jednostkowe przedsiębiorstwa. 1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. 2. Bilans. 3. Rachunek zysków i strat. 4. Rachunek przepływów pieniężnych. 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 6. Informacja dodatkowa. Część II: Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych. 7. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7387-985-4
1. Regulacje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ich status prawny w Unii Europejskiej i w polskiej ustawie o rachunkowości. 2. Ogólne zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 3. Pozycje rachunku zysków i strat. 4. Składniki bilansu. 5. Szczególne obszary sprawozdań finansowych. 6. Bilans przekształcenia na MSSF. 7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR. 8. Lista kontrolna - ujawnienia i wycena wg MSSF. Wykaz obowiązujących Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wykaz interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920931-0-0
1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego. 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 3. Bilans. 4. Rachunek zysków i strat. 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again