22959
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości : od teorii do praktyki / red. Piotr Szczypa. - Wyd. 6 zm. i uaktual. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 505 s. : il., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-605-5
Wprowadzenie; Plan kont stosowany w książce; Rozdział 1 Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw - Piotr Szczypa: 1.1. Definicja i typologia rachunkowości; 1.2. Zakres podmiotowy rachunkowości według prawa bilansowego; 1.3. Przedmiot rachunkowości; 1.4. Dlaczego warto poznać rachunkowość; 1.5. Zadania; 1.6. Rozwiązania zadań; Rozdział 2 Regulacje prawne i standardy rachunkowości - Małgorzata Cieciura: 2.1. Rachunkowość według polskiego prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości; 2.2. Rachunkowość w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów rachunkowości; 2.3. Akty prawne pośrednio wpływające na system rachunkowości; 2.4. Zadania; 2.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 3 Funkcje, zasady rachunkowości i inne ważne informacje dla przyszłego księgowego - Piotr Szczypa: 3.1. Funkcje rachunkowości; 3.2. Zasady rachunkowości; 3.3. Jaki zawód można wykonywać znając rachunkowość; 3.4. Zadania; 3.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 4 Charakterystyka bilansu - Adam Lulek, Beata Sadowska: 4.1. Definicja i układ bilansu; 4.2. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa; 4.3. Charakterystyka aktywów trwałych; 4.4. Charakterystyka aktywów obrotowych; 4.5. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa (pasywa); 4.6. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych; 4.7. Charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania; 4.8. Zadania; 4.9. Rozwiązania zadań; Rozdział 5 Charakterystyka rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa: 5.1. Definicja i układ rachunku zysków i strat; 5.2. Przychody i wpływ środków pieniężnych; 5.3. Koszty i pojęcia bliskoznaczne; 5.4. Podstawowe klasyfikacje kosztów w systemie rachunkowości; 5.5. Przychody i koszty zasadniczej działalności operacyjnej; 5.6. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej; 5.7. Przychody i koszty działalności finansowej; 5.8. Pozostałe elementy rachunku zysków i strat; 5.9. Zadania; 5.10. Rozwiązania zadań; Rozdział 6 Wpływ operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat - Piotr Szczypa: 6.1. Zdarzenia i operacje gospodarcze; 6.2. Rodzaje operacji gospodarczych; 6.3. Bilansowe operacje gospodarcze; 6.4. Wynikowe operacje gospodarcze; 6.5. Zadania; 6.6. Rozwiązania zadań; Rozdział 7 Dokumentacja operacji gospodarczych - Beata Sadowska: 7.1. Dokument a dowód księgowy; 7.2. Cechy dowodów księgowych; 7.3. Rodzaje dowodów księgowych; 7.4. Opracowanie, obieg i archiwizacja dowodów księgowych; 7.5. Zadania; 7.6. Rozwiązania zadań; Rozdział 8 Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych - Konrad Kochański: 8.1. Konto księgowe wczoraj i dziś; 8.2. Klasyfikacja kont księgowych; 8.3. Zasady funkcjonowania kont aktywnych; 8.4. Zasady funkcjonowania kont pasywnych; 8.5. Zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych; 8.6. Zasady funkcjonowania kont wynikowych; 8.7. Dzielenie i łączenie kont księgowych; 8.8. Zasady księgowania na kontach syntetycznych; 8.9. Zasady księgowania na kontach analitycznych; 8.10. Poprawianie błędów na kontach księgowych; 8.11. Zadania; 8.12. Rozwiązania zadań; Rozdział 9 Organizacja rachunkowości - Jarosław Wedler: 9.1. Definicja i zakres organizacji rachunkowości; 9.2. Dowody księgowe tradycyjne i elektroniczne; 9.3. Zakładowy plan kont; 9.4. Forma i techniki prowadzenia rachunkowości; 9.5. Inwentaryzacja i kontrola finansowo-księgowa; 9.6. Sprawozdawczość; 9.7. Księgi rachunkowe; 9.8. Zadania; 9.9. Rozwiązania zadań; Rozdział 10 Podatki, opłaty i parapodatki w systemie rachunkowości - Piotr Kica: 10.1. Definicja i klasyfikacja podatków oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym; 10.2. Podatek od towarów i usług (VAT); 10.3. Podatek dochodowy; 10.4. Ubezpieczenia społeczne i pozostałe ubezpieczenia ZUS; 10.5. Podatki i opłaty lokalne; 10.6. Zadania; 10.7. Rozwiązania zadań; Rozdział 11 Operacje bilansowe i wynikowe - Małgorzata Cieciura: 11.1. Ewidencja operacji bilansowych; 11.2. Ewidencja kosztów bieżącej działalności; 11.3. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem; 11.4. Zadania; 11.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 12 Wynik finansowy i jego rozliczenie - Hanna Czaja-Cieszyńska: 12.1. Istota i elementy kształtujące wynik finansowy; 12.2. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego; 12.3. Podział i rozliczenie wyniku finansowego; 12.4. Zadania; 12.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 13 Wycena w systemie rachunkowości - wybrane zagadnienia - Bronisław Bryl: 13.1. Istota i metody wyceny w systemie rachunkowości; 13.2. Zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 13.3. Wycena zapasów; 13.4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 13.5. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe; 13.6. Zadania; 13.7. Rozwiązanie zadań; Rozdział 14 Transformacje majątkowo-wynikowe w systemie informacyjnym rachunkowości - Piotr Szczypa: 14.1. Typologia przedsiębiorstw a uwarunkowania rachunkowości; 14.2. Istota przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwie; 14.3. Proces przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwach w zależności od rodzaju prowadzonej działalności; 14.4. Zadania; 14.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 15 Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska: 15.1. Zakres i odbiorcy sprawozdania finansowego; 15.2. Bilans; 15.3. Rachunek zysków i strat; 15.4. Informacja dodatkowa; 15.5. Rachunek przepływów pieniężnych; 15.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; 15.7. Zadania; 15.8. Rozwiązania zadań; Rozdział 16 Zadania całościowe z zakresu podstaw rachunkowości - Hanna Czaja-Cieszyńska, Konrad Kochański, Adam Lulek, Beata Sadowska: 16.1. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem aktywów trwałych; 16.2. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem rozrachunków; 16.3. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem zapasów; 16.4. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji; 16.5. Zadania typu „od bilansu do bilansu" - przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, usługowe; 16.6. Rozwiązania zadań; O autorach.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
Formatted contents note
Wprowadzenie; Plan kont stosowany w książce; Rozdział 1 Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw - Piotr Szczypa: 1.1. Definicja i typologia rachunkowości; 1.2. Zakres podmiotowy rachunkowości według prawa bilansowego; 1.3. Przedmiot rachunkowości; 1.4. Dlaczego warto poznać rachunkowość; 1.5. Zadania; 1.6. Rozwiązania zadań; Rozdział 2 Regulacje prawne i standardy rachunkowości - Małgorzata Cieciura: 2.1. Rachunkowość według polskiego prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości; 2.2. Rachunkowość w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów rachunkowości; 2.3. Akty prawne pośrednio wpływające na system rachunkowości; 2.4. Zadania; 2.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 3 Funkcje, zasady rachunkowości i inne ważne informacje dla przyszłego księgowego - Piotr Szczypa: 3.1. Funkcje rachunkowości; 3.2. Zasady rachunkowości; 3.3. Jaki zawód można wykonywać znając rachunkowość; 3.4. Zadania; 3.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 4 Charakterystyka bilansu - Adam Lulek, Beata Sadowska: 4.1. Definicja i układ bilansu; 4.2. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa; 4.3. Charakterystyka aktywów trwałych; 4.4. Charakterystyka aktywów obrotowych; 4.5. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa (pasywa); 4.6. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych; 4.7. Charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania; 4.8. Zadania; 4.9. Rozwiązania zadań; Rozdział 5 Charakterystyka rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa: 5.1. Definicja i układ rachunku zysków i strat; 5.2. Przychody i wpływ środków pieniężnych; 5.3. Koszty i pojęcia bliskoznaczne; 5.4. Podstawowe klasyfikacje kosztów w systemie rachunkowości; 5.5. Przychody i koszty zasadniczej działalności operacyjnej; 5.6. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej; 5.7. Przychody i koszty działalności finansowej; 5.8. Pozostałe elementy rachunku zysków i strat; 5.9. Zadania; 5.10. Rozwiązania zadań; Rozdział 6 Wpływ operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat - Piotr Szczypa: 6.1. Zdarzenia i operacje gospodarcze; 6.2. Rodzaje operacji gospodarczych; 6.3. Bilansowe operacje gospodarcze; 6.4. Wynikowe operacje gospodarcze; 6.5. Zadania; 6.6. Rozwiązania zadań; Rozdział 7 Dokumentacja operacji gospodarczych - Beata Sadowska: 7.1. Dokument a dowód księgowy; 7.2. Cechy dowodów księgowych; 7.3. Rodzaje dowodów księgowych; 7.4. Opracowanie, obieg i archiwizacja dowodów księgowych; 7.5. Zadania; 7.6. Rozwiązania zadań; Rozdział 8 Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych - Konrad Kochański: 8.1. Konto księgowe wczoraj i dziś; 8.2. Klasyfikacja kont księgowych; 8.3. Zasady funkcjonowania kont aktywnych; 8.4. Zasady funkcjonowania kont pasywnych; 8.5. Zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych; 8.6. Zasady funkcjonowania kont wynikowych; 8.7. Dzielenie i łączenie kont księgowych; 8.8. Zasady księgowania na kontach syntetycznych; 8.9. Zasady księgowania na kontach analitycznych; 8.10. Poprawianie błędów na kontach księgowych; 8.11. Zadania; 8.12. Rozwiązania zadań; Rozdział 9 Organizacja rachunkowości - Jarosław Wedler: 9.1. Definicja i zakres organizacji rachunkowości; 9.2. Dowody księgowe tradycyjne i elektroniczne; 9.3. Zakładowy plan kont; 9.4. Forma i techniki prowadzenia rachunkowości; 9.5. Inwentaryzacja i kontrola finansowo-księgowa; 9.6. Sprawozdawczość; 9.7. Księgi rachunkowe; 9.8. Zadania; 9.9. Rozwiązania zadań; Rozdział 10 Podatki, opłaty i parapodatki w systemie rachunkowości - Piotr Kica: 10.1. Definicja i klasyfikacja podatków oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym; 10.2. Podatek od towarów i usług (VAT); 10.3. Podatek dochodowy; 10.4. Ubezpieczenia społeczne i pozostałe ubezpieczenia ZUS; 10.5. Podatki i opłaty lokalne; 10.6. Zadania; 10.7. Rozwiązania zadań; Rozdział 11 Operacje bilansowe i wynikowe - Małgorzata Cieciura: 11.1. Ewidencja operacji bilansowych; 11.2. Ewidencja kosztów bieżącej działalności; 11.3. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem; 11.4. Zadania; 11.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 12 Wynik finansowy i jego rozliczenie - Hanna Czaja-Cieszyńska: 12.1. Istota i elementy kształtujące wynik finansowy; 12.2. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego; 12.3. Podział i rozliczenie wyniku finansowego; 12.4. Zadania; 12.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 13 Wycena w systemie rachunkowości - wybrane zagadnienia - Bronisław Bryl: 13.1. Istota i metody wyceny w systemie rachunkowości; 13.2. Zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 13.3. Wycena zapasów; 13.4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 13.5. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe; 13.6. Zadania; 13.7. Rozwiązanie zadań; Rozdział 14 Transformacje majątkowo-wynikowe w systemie informacyjnym rachunkowości - Piotr Szczypa: 14.1. Typologia przedsiębiorstw a uwarunkowania rachunkowości; 14.2. Istota przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwie; 14.3. Proces przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwach w zależności od rodzaju prowadzonej działalności; 14.4. Zadania; 14.5. Rozwiązania zadań; Rozdział 15 Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska: 15.1. Zakres i odbiorcy sprawozdania finansowego; 15.2. Bilans; 15.3. Rachunek zysków i strat; 15.4. Informacja dodatkowa; 15.5. Rachunek przepływów pieniężnych; 15.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; 15.7. Zadania; 15.8. Rozwiązania zadań; Rozdział 16 Zadania całościowe z zakresu podstaw rachunkowości - Hanna Czaja-Cieszyńska, Konrad Kochański, Adam Lulek, Beata Sadowska: 16.1. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem aktywów trwałych; 16.2. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem rozrachunków; 16.3. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem zapasów; 16.4. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji; 16.5. Zadania typu „od bilansu do bilansu" - przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, usługowe; 16.6. Rozwiązania zadań; O autorach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again