22959
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-8246-606-5
Od Autorów; Od Redakcji; Wykaz skrótów; CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE: Rozdział I. Istota rachunkowości: 1. Definicje, zadania i funkcje rachunkowości; 2. Informacje generowane przez system rachunkowości i ich użytkownicy; 3. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza; 4. Sprawozdania finansowe; 5. Istota i źródła regulacji rachunkowości; 6. Regulacje rachunkowości w Polsce; Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości: 1. Pomiar rzeczywistości gospodarczej jako nadrzędny cel systemu rachunkowości; 2. Kategorie pomiaru sytuacji finansowej; 3. Kategorie pomiaru rentowności (dokonań); Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości: 1. Zasady rachunkowości i ich klasyfikacja; 2. Fundamentalne zasady (założenia) rachunkowości; 3. Zasady nadrzędne rachunkowości; 4. Cechy jakościowe informacji finansowej; Rozdział IV. Regulacje rachunkowości a prawo podatku dochodowego w Polsce: 1. Ustawa o rachunkowości jako fundament polskiego prawa bilansowego; 2. Rachunkowość a podatki; 3. Podatek dochodowy jako szczególny element kształtowania relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym; 4. Wynik finansowy a dochód – przyczyny i rodzaje rozbieżności w polskich warunkach; CZĘŚĆ II. WYCENA BILANSOWA ORAZ POMIAR PRZYCHODÓW I KOSZTÓW: Rozdział V. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru przychodów i kosztów; 1. Aktywa, zobowiązania i kapitał własny a przychody i koszty; 2. Ogólne zasady pomiaru aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów; 3. Podatek dochodowy odroczony jako typowa kategoria wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego; Rozdział VI. Szczegółowe zasady wyceny typowych kategorii aktywów i zobowiązań: 1. Materiały; 2. Produkty; 3. Towary; 4. Środki trwałe; 5. Wartości niematerialne i prawne; 6. Inwestycje; 7. Instrumenty finansowe a aktywa i zobowiązania finansowe; 8. Rozrachunki; 9. Rozliczenia międzyokresowe; 10. Rezerwy; Rozdział VII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego: 1. Kapitał własny; 2. Ustalanie wyniku finansowego; Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru i prezentacji podatku dochodowego: 1. Istota podatku dochodowego odroczonego i jego miejsce w systemie rachunkowości; 2. Istota podejścia bilansowego stosowana do pomiaru podatku dochodowego odroczonego; 3. Zasady wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego; 4. Zasady ustalania kosztów i przychodów z tytułu podatku dochodowego odroczonego i ich klasyfikacja; 5. Podsumowanie – przykład całościowy; CZĘŚĆ III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZASADY SPORZĄDZANIA: Rozdział IX. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego: 1. Definicja i zakres polityki rachunkowości; 2. Polityka rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego; 3. Zmiany polityki rachunkowości i ich wpływ na sprawozdania finansowe; Rozdział X. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego – bilans oraz rachunek zysków i strat: 1. Wprowadzenie; 2. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki; 3. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki; Rozdział XI. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Rachunek przepływów pieniężnych; 2. Informacja dodatkowa; 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; Załącznik nr 1. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek zgodnie z ustawą o rachunkowości; 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego; 2. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego w pełnej wersji (zgodnie z załącznikiem nr 1 do u.rach.); 3. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro oraz jednostek małych; Załącznik nr 2. Proceduralne i techniczne aspekty systemu rachunkowości przedsiębiorstwa; 1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; 2. Ochrona danych dotyczących rachunkowości; 3. Odpowiedzialność karna; Załącznik nr 3. Zakres informacyjny sprawozdań niefinansowych zgodnie z polskim prawem bilansowym; 1. Sprawozdanie z działalności jednostki; 2. Sprawozdanie z informacji niefinansowych; 3. Dobre praktyki w zakresie raportowania informacji niefinansowych; Indeks rzeczowy.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Notes:
General note
Stan prawny na 2021 r. ustalony na podstawie treści książki.
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach. Indeks.
Formatted contents note
Od Autorów; Od Redakcji; Wykaz skrótów; CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE: Rozdział I. Istota rachunkowości: 1. Definicje, zadania i funkcje rachunkowości; 2. Informacje generowane przez system rachunkowości i ich użytkownicy; 3. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza; 4. Sprawozdania finansowe; 5. Istota i źródła regulacji rachunkowości; 6. Regulacje rachunkowości w Polsce; Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości: 1. Pomiar rzeczywistości gospodarczej jako nadrzędny cel systemu rachunkowości; 2. Kategorie pomiaru sytuacji finansowej; 3. Kategorie pomiaru rentowności (dokonań); Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości: 1. Zasady rachunkowości i ich klasyfikacja; 2. Fundamentalne zasady (założenia) rachunkowości; 3. Zasady nadrzędne rachunkowości; 4. Cechy jakościowe informacji finansowej; Rozdział IV. Regulacje rachunkowości a prawo podatku dochodowego w Polsce: 1. Ustawa o rachunkowości jako fundament polskiego prawa bilansowego; 2. Rachunkowość a podatki; 3. Podatek dochodowy jako szczególny element kształtowania relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym; 4. Wynik finansowy a dochód – przyczyny i rodzaje rozbieżności w polskich warunkach; CZĘŚĆ II. WYCENA BILANSOWA ORAZ POMIAR PRZYCHODÓW I KOSZTÓW: Rozdział V. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru przychodów i kosztów; 1. Aktywa, zobowiązania i kapitał własny a przychody i koszty; 2. Ogólne zasady pomiaru aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów; 3. Podatek dochodowy odroczony jako typowa kategoria wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego; Rozdział VI. Szczegółowe zasady wyceny typowych kategorii aktywów i zobowiązań: 1. Materiały; 2. Produkty; 3. Towary; 4. Środki trwałe; 5. Wartości niematerialne i prawne; 6. Inwestycje; 7. Instrumenty finansowe a aktywa i zobowiązania finansowe; 8. Rozrachunki; 9. Rozliczenia międzyokresowe; 10. Rezerwy; Rozdział VII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego: 1. Kapitał własny; 2. Ustalanie wyniku finansowego; Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru i prezentacji podatku dochodowego: 1. Istota podatku dochodowego odroczonego i jego miejsce w systemie rachunkowości; 2. Istota podejścia bilansowego stosowana do pomiaru podatku dochodowego odroczonego; 3. Zasady wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego; 4. Zasady ustalania kosztów i przychodów z tytułu podatku dochodowego odroczonego i ich klasyfikacja; 5. Podsumowanie – przykład całościowy; CZĘŚĆ III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZASADY SPORZĄDZANIA: Rozdział IX. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego: 1. Definicja i zakres polityki rachunkowości; 2. Polityka rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego; 3. Zmiany polityki rachunkowości i ich wpływ na sprawozdania finansowe; Rozdział X. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego – bilans oraz rachunek zysków i strat: 1. Wprowadzenie; 2. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki; 3. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki; Rozdział XI. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Rachunek przepływów pieniężnych; 2. Informacja dodatkowa; 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; Załącznik nr 1. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek zgodnie z ustawą o rachunkowości; 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego; 2. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego w pełnej wersji (zgodnie z załącznikiem nr 1 do u.rach.); 3. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro oraz jednostek małych; Załącznik nr 2. Proceduralne i techniczne aspekty systemu rachunkowości przedsiębiorstwa; 1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; 2. Ochrona danych dotyczących rachunkowości; 3. Odpowiedzialność karna; Załącznik nr 3. Zakres informacyjny sprawozdań niefinansowych zgodnie z polskim prawem bilansowym; 1. Sprawozdanie z działalności jednostki; 2. Sprawozdanie z informacji niefinansowych; 3. Dobre praktyki w zakresie raportowania informacji niefinansowych; Indeks rzeczowy.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again