23270
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 13 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2020. - XXVI, 367 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-693-9
Zawiera: Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia „prawo rzeczowe”: Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym; Instytucje prawa rzeczowego; Źródła prawa rzeczowego (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym). Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe: Pojęcie i ogólne cechy podmiotowych praw rzeczowych; Bezwzględny charakter praw rzeczowych; Elementy zobowiązaniowe w strukturze stosunku prawnorzeczowego; Rozszerzona skuteczność praw względnych - ogólna konfrontacja z podmiotowymi prawami rzeczowymi; Rodzaje praw rzeczowych; Numerus clausus praw rzeczowych; Jawność praw rzeczowych. Rozdział III. Przedmioty praw rzeczowych: Ogólne określenie przedmiotu stosunków cywilnoprawnych; Rzeczy jako przedmioty stosunków prawnorzeczowych i podmiotowych praw rzeczowych; Przedmiotowy status prawny przedsiębiorstw; Przedmiotowy status prawny gospodarstw rolnych; Problematyka przedmiotów materialnych niebędących rzeczami; Dobra niematerialne - w kontekście stosunków prawnorzeczowych; Prawa majątkowe jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych; Pieniądze i papiery wartościowe. Część II. Prawo własności Rozdział IV. Pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności: Własność w ujęciu ekonomicznym; Własność w ujęciu prawnym; Pojęcie mienia w Kodeksie cywilnym; Ustrojowa funkcja własności; Współczesna stratyfikacja własności. Rozdział V. Treść i wykonywanie prawa własności: Ogólna charakterystyka prawa własności; Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym; Bezwzględny charakter prawa własności (negatywne ujęcie własności); Granice prawa własności. Rozdział VI. Własność nieruchomości - ustawowe granice treści i wykonywania własności: Przestrzenne granice własności nieruchomości; Regulacja prawa sąsiedzkiego; Pozakodeksowa regulacja treści i wykonywania własności nieruchomości; Ogólna charakterystyka nabycia i utraty własności; Przeniesienie własności; Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Rozporządzanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną; Zasiedzenie jako sposób nabycia własności; Inne sposoby nabycia własności; Kodeksowe zasady przeniesienia własności nieruchomości; Znaczenie wpisu do księgi wieczystej; Podział nieruchomości w toku czynności obrotu; Przeniesienie własności ieruchomości według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; Zbywanie nieruchomości skarbowych i samorządowych według ustawy o gospodarce nieruchomościami; Zbywanie nieruchomości według ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; Ogólna charakterystyka ochrony własności; Roszczenie windykacyjne; Uzupełniające roszczenia właściciela; Przeciwstawne roszczenia posiadacza o zwrot nakładów; Roszczenie negatoryjne; Roszczenia związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie; Określenie współwłasności; Istota współwłasności; Zarząd rzeczą wspólną; Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej; Pobieranie pożytków i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą wspólną; Czynności zachowawcze współwłaścicieli; Zniesienie współwłasności; Zniesienie współwłasności gospodarstw rolnych. Rozdział XI. Odrębna własność lokali: Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu; Ustanowienie odrębnej własności lokalu; Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali; Prawa i obowiązki właścicieli lokali; Zarząd nieruchomością wspólną; Odrębna własność lokali w stosunkach spółdzielczości mieszkaniowej. Część III. Użytkowanie wieczyste Rozdział XII. Geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego: Zamieszczenie użytkowania wieczystego w katalogu praw rzeczowych - początki i rozwój regulacji prawnej; Funkcja użytkowania wieczystego; O przyszłości użytkowania wieczystego. Rozdział XIII. Przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego: Przedmiot prawa użytkowania wieczystego; Charakter i treść prawa użytkowania wieczystego; Związane z użytkowaniem wieczystym prawo odrębnej własności budynków; Terminowy charakter użytkowania wieczystego; Odpłatny charakter użytkowania wieczystego; Ochrona prawa użytkowania wieczystego. Rozdział XIV. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego: Powstanie użytkowania wieczystego; Wygaśnięcie użytkowania wieczystego; Nabycie prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego. Część IV. Ograniczone prawa rzeczowe Rozdział XV. Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne: Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych; Powstanie ograniczonych praw rzeczowych; Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych; Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych; Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych; Ochrona ograniczonych praw rzeczowych. Rozdział XVI. Użytkowanie: Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania; Ogólny reżim prawny użytkowania; Użytkowanie przez osoby fizyczne; Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne; Inne wypadki użytkowania; Użytkowanie w ramach timesharingu. Rozdział XVII. Służebności: Ogólne pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza służebności; Służebności gruntowe; Służebności osobiste; Osobista służebność mieszkania; Służebność przesyłu. Rozdział XVIII. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: Znaczenie spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce; Treść i charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Własnościowe a lokatorskie prawo do lokalu; Własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność lokalu; Współczesne przekształcenia praw do lokali. Rozdział XIX. Zastaw: Zabezpieczenie wierzytelności - wiadomości ogólne; Funkcja zastawu; Powstanie zastawu; Przedmiot zastawu; Zakres zabezpieczenia; Akcesoryjny charakter prawa zastawu; Treść prawa zastawu; Zobowiązania stron w stosunku zastawu; Tryb zaspokojenia wierzyciela; Wygaśnięcie zastawu; Zastaw na prawach; Istota i funkcja hipoteki; Powstanie hipoteki; Przedmiot hipoteki; Zakres obciążenia hipotecznego; Wierzytelność zabezpieczona hipoteką; Zakres zabezpieczenia hipotecznego; Akcesoryjny charakter hipoteki; Treść hipoteki; Tryb zaspokojenia wierzytelności hipotecznej; Ochrona hipoteki; Wygaśnięcie hipoteki; Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym; Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; Część V. Posiadanie Rozdział XXI. Pojęcie i rodzaje posiadania; nabycie posiadania: Pojęcie posiadania rzeczy; Współposiadanie rzeczy; Dzierżenie rzeczy; Posiadanie służebności; Istota posiadania; Rodzaje posiadania; Nabycie posiadania; Funkcje posiadania; Skutki posiadania; Domniemania związane z posiadaniem; Bezwzględna ochrona posiadania; Ochrona własna; Roszczenie posesoryjne; Ochrona posiadania między współposiadaczami; Roszczenie o wstrzymanie budowy. Część VI. Księgi wieczyste Rozdział XXIV. Społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie ksiąg wieczystych: Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych; Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków; Zbiór dokumentów; Instrumenty upowszechnienia ksiąg wieczystych i usprawnienia systemu prowadzenia ksiąg wieczystych. Rozdział XXV. Ustrój ksiąg wieczystych: Jurysdykcja sądów powszechnych; Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym; System realny ksiąg wieczystych; Funkcja ustalenia stanu prawnego nieruchomości; prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej; Wpis jako instrument ujawnienia stanu prawnego nieruchomości; Struktura księgi wieczystej; Jawność ksiąg wieczystych. Rozdział XXVI. Prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe: Nieprocesowy tryb postępowania wieczystoksięgowego; Zakładanie ksiąg wieczystych; Dokonywanie wpisów; Procesowy tryb uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Rozdział XXVII. Materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych: Znaczenie prawne wpisu do księgi wieczystej; Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym; Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej; Rozszerzona skuteczność praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej.
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach XXV-XXVI i bibliografie przy rozdziałach. Indeks.
Formatted contents note
Zawiera: Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia „prawo rzeczowe”: Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym; Instytucje prawa rzeczowego; Źródła prawa rzeczowego (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym). Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe: Pojęcie i ogólne cechy podmiotowych praw rzeczowych; Bezwzględny charakter praw rzeczowych; Elementy zobowiązaniowe w strukturze stosunku prawnorzeczowego; Rozszerzona skuteczność praw względnych - ogólna konfrontacja z podmiotowymi prawami rzeczowymi; Rodzaje praw rzeczowych; Numerus clausus praw rzeczowych; Jawność praw rzeczowych. Rozdział III. Przedmioty praw rzeczowych: Ogólne określenie przedmiotu stosunków cywilnoprawnych; Rzeczy jako przedmioty stosunków prawnorzeczowych i podmiotowych praw rzeczowych; Przedmiotowy status prawny przedsiębiorstw; Przedmiotowy status prawny gospodarstw rolnych; Problematyka przedmiotów materialnych niebędących rzeczami; Dobra niematerialne - w kontekście stosunków prawnorzeczowych; Prawa majątkowe jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych; Pieniądze i papiery wartościowe. Część II. Prawo własności Rozdział IV. Pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności: Własność w ujęciu ekonomicznym; Własność w ujęciu prawnym; Pojęcie mienia w Kodeksie cywilnym; Ustrojowa funkcja własności; Współczesna stratyfikacja własności. Rozdział V. Treść i wykonywanie prawa własności: Ogólna charakterystyka prawa własności; Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym; Bezwzględny charakter prawa własności (negatywne ujęcie własności); Granice prawa własności. Rozdział VI. Własność nieruchomości - ustawowe granice treści i wykonywania własności: Przestrzenne granice własności nieruchomości; Regulacja prawa sąsiedzkiego; Pozakodeksowa regulacja treści i wykonywania własności nieruchomości; Ogólna charakterystyka nabycia i utraty własności; Przeniesienie własności; Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Rozporządzanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną; Zasiedzenie jako sposób nabycia własności; Inne sposoby nabycia własności; Kodeksowe zasady przeniesienia własności nieruchomości; Znaczenie wpisu do księgi wieczystej; Podział nieruchomości w toku czynności obrotu; Przeniesienie własności ieruchomości według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; Zbywanie nieruchomości skarbowych i samorządowych według ustawy o gospodarce nieruchomościami; Zbywanie nieruchomości według ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; Ogólna charakterystyka ochrony własności; Roszczenie windykacyjne; Uzupełniające roszczenia właściciela; Przeciwstawne roszczenia posiadacza o zwrot nakładów; Roszczenie negatoryjne; Roszczenia związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie; Określenie współwłasności; Istota współwłasności; Zarząd rzeczą wspólną; Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej; Pobieranie pożytków i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą wspólną; Czynności zachowawcze współwłaścicieli; Zniesienie współwłasności; Zniesienie współwłasności gospodarstw rolnych. Rozdział XI. Odrębna własność lokali: Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu; Ustanowienie odrębnej własności lokalu; Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali; Prawa i obowiązki właścicieli lokali; Zarząd nieruchomością wspólną; Odrębna własność lokali w stosunkach spółdzielczości mieszkaniowej. Część III. Użytkowanie wieczyste Rozdział XII. Geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego: Zamieszczenie użytkowania wieczystego w katalogu praw rzeczowych - początki i rozwój regulacji prawnej; Funkcja użytkowania wieczystego; O przyszłości użytkowania wieczystego. Rozdział XIII. Przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego: Przedmiot prawa użytkowania wieczystego; Charakter i treść prawa użytkowania wieczystego; Związane z użytkowaniem wieczystym prawo odrębnej własności budynków; Terminowy charakter użytkowania wieczystego; Odpłatny charakter użytkowania wieczystego; Ochrona prawa użytkowania wieczystego. Rozdział XIV. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego: Powstanie użytkowania wieczystego; Wygaśnięcie użytkowania wieczystego; Nabycie prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego. Część IV. Ograniczone prawa rzeczowe Rozdział XV. Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne: Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych; Powstanie ograniczonych praw rzeczowych; Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych; Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych; Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych; Ochrona ograniczonych praw rzeczowych. Rozdział XVI. Użytkowanie: Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania; Ogólny reżim prawny użytkowania; Użytkowanie przez osoby fizyczne; Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne; Inne wypadki użytkowania; Użytkowanie w ramach timesharingu. Rozdział XVII. Służebności: Ogólne pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza służebności; Służebności gruntowe; Służebności osobiste; Osobista służebność mieszkania; Służebność przesyłu. Rozdział XVIII. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: Znaczenie spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce; Treść i charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Własnościowe a lokatorskie prawo do lokalu; Własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność lokalu; Współczesne przekształcenia praw do lokali. Rozdział XIX. Zastaw: Zabezpieczenie wierzytelności - wiadomości ogólne; Funkcja zastawu; Powstanie zastawu; Przedmiot zastawu; Zakres zabezpieczenia; Akcesoryjny charakter prawa zastawu; Treść prawa zastawu; Zobowiązania stron w stosunku zastawu; Tryb zaspokojenia wierzyciela; Wygaśnięcie zastawu; Zastaw na prawach; Istota i funkcja hipoteki; Powstanie hipoteki; Przedmiot hipoteki; Zakres obciążenia hipotecznego; Wierzytelność zabezpieczona hipoteką; Zakres zabezpieczenia hipotecznego; Akcesoryjny charakter hipoteki; Treść hipoteki; Tryb zaspokojenia wierzytelności hipotecznej; Ochrona hipoteki; Wygaśnięcie hipoteki; Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym; Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; Część V. Posiadanie Rozdział XXI. Pojęcie i rodzaje posiadania; nabycie posiadania: Pojęcie posiadania rzeczy; Współposiadanie rzeczy; Dzierżenie rzeczy; Posiadanie służebności; Istota posiadania; Rodzaje posiadania; Nabycie posiadania; Funkcje posiadania; Skutki posiadania; Domniemania związane z posiadaniem; Bezwzględna ochrona posiadania; Ochrona własna; Roszczenie posesoryjne; Ochrona posiadania między współposiadaczami; Roszczenie o wstrzymanie budowy. Część VI. Księgi wieczyste Rozdział XXIV. Społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie ksiąg wieczystych: Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych; Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków; Zbiór dokumentów; Instrumenty upowszechnienia ksiąg wieczystych i usprawnienia systemu prowadzenia ksiąg wieczystych. Rozdział XXV. Ustrój ksiąg wieczystych: Jurysdykcja sądów powszechnych; Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym; System realny ksiąg wieczystych; Funkcja ustalenia stanu prawnego nieruchomości; prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej; Wpis jako instrument ujawnienia stanu prawnego nieruchomości; Struktura księgi wieczystej; Jawność ksiąg wieczystych. Rozdział XXVI. Prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe: Nieprocesowy tryb postępowania wieczystoksięgowego; Zakładanie ksiąg wieczystych; Dokonywanie wpisów; Procesowy tryb uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Rozdział XXVII. Materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych: Znaczenie prawne wpisu do księgi wieczystej; Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym; Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej; Rozszerzona skuteczność praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej.
Reviews:
Other editions:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again