22724
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-8107-626-5
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział 1. System przepisów o postępowaniu administracyjnym. 1. Pojęcie postępowania administracyjnego. 1.1. Postępowanie administracyjne sensu stricto i sensu largo. 1.2. Pojęcie postępowania, procesu i procedury administracyjnej - rozważania terminologiczne. 1.3. Generacje procedur administracyjnych. 1.4. Dynamiczna definicja postępowania administracyjnego. 2. Prawo procesowe w systemie prawa administracyjnego. 2.1. Pojęcie i elementy systemu przepisów o postępowaniu administracyjnym. 2.2. Normy procesowe a normy materialne i ustrojowe. 2.3. Zadania i funkcje administracyjnych norm procesowych. 3. Systematyka postępowania administracyjnego a spójność systemu przepisów o postępowaniu administracyjnym. 3.1. Postępowanie ogólne i postępowania szczególne. 3.2. Rodzaje administracyjnych postępowań szczególnych. 3.2.1. Postępowania autonomiczne i nieautonomiczne. 3.2.2. Postępowania odrębne. 3.2.3. Postępowania hybrydowe. 3.2.4. Postępowania celu publicznego. 3.2.5. Postępowania złożone i zintegrowane z prawem Unii Europejskiej. 3.3. Mieszane tryby postępowań administracyjnych. 3.4. Dekodyfikacja, atomizacja i autonomizacja procedur administracyjnych. 4. Podsumowanie. Rozdział 2. Europeizacja prawa o postępowaniu administracyjnym. 1. Pojęcie i zakres europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 1.1. Pojęcie europeizacji prawa. 1.2. Pojęcie europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 1.3. Zakres europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 2. Koncepcje doktrynalne pokrewne europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Multicentryczność systemu prawa. 2.3. Europejska przestrzeń prawna i unijny kodeks proceduralny. 2.4. Europejskie i globalne prawo administracyjne. 3. Podstawy prawne, metody i modele europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 3.1. Podstawy prawne europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 3.2. Metody europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 3.2.1. Uwagi wstępne. 3.2.2. Metoda kompleksowa. 3.2.3. Metoda sektorowa. 3.3. Modele wpływu prawa unijnego na krajowe prawo o postępowaniu administracyjnym. 4. Środki normatywne europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 4.1. Charakter prawny środków normatywnych europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 4.2. Katalog środków normatywnych europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 4.2.1. Europejska Konwencja Praw Człowieka. 4.2.2. Karta Praw Podstawowych. 4.2.3. Traktaty unijne. 4.2.4. Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. 4.2.5. Soft law. 5. Podsumowanie. Rozdział 3. Zintegrowane postępowania administracyjne. 1. Konsekwencje europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 1.1. Ogólne i szczególne skutki europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 1.2. Wymóg uwzględniania zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej. 1.3. Ograniczenie zasady autonomii proceduralnej państw członkowskich. 1.4. Współstosowanie krajowych i unijnych norm procesowych. 1.5. Kształtowanie się nowych modeli proceduralnych i instytucji procesowych. 2. Pojęcie i modele zintegrowanych postępowań administracyjnych. 2.1. Pojęcie i charakter prawny zintegrowanych postępowań administracyjnych. 2.2. Modele zintegrowanych postępowań administracyjnych. 2.2.1. Uwagi wstępne. 2.2.2. Model scentralizowany prosty. 2.2.3. Model scentralizowany złożony. 2.2.4. Model zdecentralizowany prosty. 2.2.5. Model zdecentralizowany złożony. 2.2.6. Modele mieszane. 3. Przykłady zintegrowanych postępowań administracyjnych z udziałem krajowych organów administracji. 3.1. Uwagi wstępne. 3.2. Postępowania scentralizowane złożone. 3.3. Postępowania zdecentralizowane proste. 3.4. Postępowania zdecentralizowane złożone. 3.5. Tryby mieszane. 4. Podsumowanie. Rozdział 4. Wpływ unijnych norm procesowych na wszczęcie postępowania administracyjnego. 1. Uwagi wstępne. 2. Tryb wszczęcia zintegrowanego postępowania administracyjnego. 2.1. Sposoby wszczęcia zintegrowanego postępowania administracyjnego. 2.2. Wymogi wniosku o wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego. 2.3. Ocena właściwości organu oraz dopuszczalności wniosku o wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego. 3. Skutki wszczęcia zintegrowanego postępowania administracyjnego. 3.1. Zawisłość sprawy administracyjnej. 3.1.1. Pojęcie sprawy administracyjnej zintegrowanej z prawem Unii Europejskiej i stanu jej zawisłości. 3.1.2. Zakres przedmiotowy sprawy zintegrowanej. 3.1.3. Zakres podmiotowy sprawy zintegrowanej. 3.2. Ogólne zasady związane z tokiem zintegrowanego postępowania administracyjnego. 3.2.1. Obowiązki organu administracji wynikające z prawa do dobrej administracji. 3.2.2. Umożliwienie stronom udziału w postępowaniu. 3.2.3. Dostęp do akt sprawy. 3.2.4. Rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie. 3.2.5. Bezstronne i sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy. 4. Podsumowanie. Rozdział 5. Wpływ unijnych norm procesowych na przebieg postępowania administracyjnego. 1. Charakter prawny postępowania wyjaśniającego w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 1.1. Zakres postępowania wyjaśniającego. 1.1.1. Uwagi wstępne. 1.1.2. Zasada prawdy obiektywnej. 1.1.3. Dowody. 1.1.4. Ciężar dowodów i obowiązek współpracy stron. 1.2. Prawo do wysłuchania i prawa pokrewne. 1.3. Formy postępowania wyjaśniającego. 1.3.1. Organizacja postępowania wyjaśniającego. 1.3.2. Konsultacje z zainteresowanymi grupami społecznymi. 1.3.3. Inspekcje. 2. Współdziałanie organów w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 2.1. Zakres współdziałania organów w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 2.2. Formy współdziałania organów w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 2.2.1. Formy współdziałania organów w ujęciu sensu stricto. 2.2.2. Formy pomocy wzajemnej. 3. Przeszkody w prowadzeniu zintegrowanego postępowania administracyjnego. 4. Podsumowanie. Rozdział 6. Wpływ unijnych norm procesowych na wydawanie rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym i ich trwałość. 1. Uwagi wstępne. 2. Charakterystyka rozstrzygnięć zintegrowanego postępowania administracyjnego. 2.1. Typy rozstrzygnięć zintegrowanego postępowania administracyjnego i ich charakter prawny. 2.1.1. Akty indywidualne i generalne. 2.1.2. Decyzje explicite i implicite. 2.1.3. Decyzje jednostkowego i wielokrotnego rozstrzygania (stosowania). 2.1.4. Decyzje uznaniowe, związane i o wymiarze konsensualnym. 2.1.5. Decyzje zdecentralizowane i scentralizowane. 2.1.6. Decyzje samoistne i zależne. 2.2. Forma i elementy decyzji w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 2.2.1. Forma decyzji. 2.2.2. Elementy decyzji. 2.2.3. Sprostowanie i wyjaśnienie decyzji. 3. Skutki rozstrzygnięć w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 3.1. Zawiadamianie o decyzji w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 3.2. Wykonalność decyzji w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 3.2.1. Przedmiotowy zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym. 3.2.2. Podmiotowy zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym. 3.2.3. Terytorialny zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym. 3.2.4. Temporalny zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym. 4. Zagadnienie trwałości rozstrzygnięć w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 4.1. Uwagi wstępne. 4.2. Aprioryczne środki kontroli prawidłowości decyzji administracyjnej. 4.3. Zwyczajne środki zaskarżenia decyzji wydanych w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 4.4. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji wydanych w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 4.4.1. Charakter prawny nadzwyczajnych trybów weryfikacji decyzji. 4.4.2. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji wszczynane na wniosek strony. 4.4.3. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji wszczynane z urzędu. 4.5. Sądowa kontrola decyzji wydanych w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 5. Podsumowanie. Zakończenie. Akty prawne. Pozostałe dokumenty. Orzecznictwo. Bibliografia.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 567-613.
Formatted contents note
Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział 1. System przepisów o postępowaniu administracyjnym. 1. Pojęcie postępowania administracyjnego. 1.1. Postępowanie administracyjne sensu stricto i sensu largo. 1.2. Pojęcie postępowania, procesu i procedury administracyjnej - rozważania terminologiczne. 1.3. Generacje procedur administracyjnych. 1.4. Dynamiczna definicja postępowania administracyjnego. 2. Prawo procesowe w systemie prawa administracyjnego. 2.1. Pojęcie i elementy systemu przepisów o postępowaniu administracyjnym. 2.2. Normy procesowe a normy materialne i ustrojowe. 2.3. Zadania i funkcje administracyjnych norm procesowych. 3. Systematyka postępowania administracyjnego a spójność systemu przepisów o postępowaniu administracyjnym. 3.1. Postępowanie ogólne i postępowania szczególne. 3.2. Rodzaje administracyjnych postępowań szczególnych. 3.2.1. Postępowania autonomiczne i nieautonomiczne. 3.2.2. Postępowania odrębne. 3.2.3. Postępowania hybrydowe. 3.2.4. Postępowania celu publicznego. 3.2.5. Postępowania złożone i zintegrowane z prawem Unii Europejskiej. 3.3. Mieszane tryby postępowań administracyjnych. 3.4. Dekodyfikacja, atomizacja i autonomizacja procedur administracyjnych. 4. Podsumowanie. Rozdział 2. Europeizacja prawa o postępowaniu administracyjnym. 1. Pojęcie i zakres europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 1.1. Pojęcie europeizacji prawa. 1.2. Pojęcie europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 1.3. Zakres europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 2. Koncepcje doktrynalne pokrewne europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 2.1. Uwagi wstępne. 2.2. Multicentryczność systemu prawa. 2.3. Europejska przestrzeń prawna i unijny kodeks proceduralny. 2.4. Europejskie i globalne prawo administracyjne. 3. Podstawy prawne, metody i modele europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 3.1. Podstawy prawne europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 3.2. Metody europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 3.2.1. Uwagi wstępne. 3.2.2. Metoda kompleksowa. 3.2.3. Metoda sektorowa. 3.3. Modele wpływu prawa unijnego na krajowe prawo o postępowaniu administracyjnym. 4. Środki normatywne europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 4.1. Charakter prawny środków normatywnych europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 4.2. Katalog środków normatywnych europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 4.2.1. Europejska Konwencja Praw Człowieka. 4.2.2. Karta Praw Podstawowych. 4.2.3. Traktaty unijne. 4.2.4. Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. 4.2.5. Soft law. 5. Podsumowanie. Rozdział 3. Zintegrowane postępowania administracyjne. 1. Konsekwencje europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 1.1. Ogólne i szczególne skutki europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym. 1.2. Wymóg uwzględniania zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej. 1.3. Ograniczenie zasady autonomii proceduralnej państw członkowskich. 1.4. Współstosowanie krajowych i unijnych norm procesowych. 1.5. Kształtowanie się nowych modeli proceduralnych i instytucji procesowych. 2. Pojęcie i modele zintegrowanych postępowań administracyjnych. 2.1. Pojęcie i charakter prawny zintegrowanych postępowań administracyjnych. 2.2. Modele zintegrowanych postępowań administracyjnych. 2.2.1. Uwagi wstępne. 2.2.2. Model scentralizowany prosty. 2.2.3. Model scentralizowany złożony. 2.2.4. Model zdecentralizowany prosty. 2.2.5. Model zdecentralizowany złożony. 2.2.6. Modele mieszane. 3. Przykłady zintegrowanych postępowań administracyjnych z udziałem krajowych organów administracji. 3.1. Uwagi wstępne. 3.2. Postępowania scentralizowane złożone. 3.3. Postępowania zdecentralizowane proste. 3.4. Postępowania zdecentralizowane złożone. 3.5. Tryby mieszane. 4. Podsumowanie. Rozdział 4. Wpływ unijnych norm procesowych na wszczęcie postępowania administracyjnego. 1. Uwagi wstępne. 2. Tryb wszczęcia zintegrowanego postępowania administracyjnego. 2.1. Sposoby wszczęcia zintegrowanego postępowania administracyjnego. 2.2. Wymogi wniosku o wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego. 2.3. Ocena właściwości organu oraz dopuszczalności wniosku o wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego. 3. Skutki wszczęcia zintegrowanego postępowania administracyjnego. 3.1. Zawisłość sprawy administracyjnej. 3.1.1. Pojęcie sprawy administracyjnej zintegrowanej z prawem Unii Europejskiej i stanu jej zawisłości. 3.1.2. Zakres przedmiotowy sprawy zintegrowanej. 3.1.3. Zakres podmiotowy sprawy zintegrowanej. 3.2. Ogólne zasady związane z tokiem zintegrowanego postępowania administracyjnego. 3.2.1. Obowiązki organu administracji wynikające z prawa do dobrej administracji. 3.2.2. Umożliwienie stronom udziału w postępowaniu. 3.2.3. Dostęp do akt sprawy. 3.2.4. Rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie. 3.2.5. Bezstronne i sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy. 4. Podsumowanie. Rozdział 5. Wpływ unijnych norm procesowych na przebieg postępowania administracyjnego. 1. Charakter prawny postępowania wyjaśniającego w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 1.1. Zakres postępowania wyjaśniającego. 1.1.1. Uwagi wstępne. 1.1.2. Zasada prawdy obiektywnej. 1.1.3. Dowody. 1.1.4. Ciężar dowodów i obowiązek współpracy stron. 1.2. Prawo do wysłuchania i prawa pokrewne. 1.3. Formy postępowania wyjaśniającego. 1.3.1. Organizacja postępowania wyjaśniającego. 1.3.2. Konsultacje z zainteresowanymi grupami społecznymi. 1.3.3. Inspekcje. 2. Współdziałanie organów w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 2.1. Zakres współdziałania organów w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 2.2. Formy współdziałania organów w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 2.2.1. Formy współdziałania organów w ujęciu sensu stricto. 2.2.2. Formy pomocy wzajemnej. 3. Przeszkody w prowadzeniu zintegrowanego postępowania administracyjnego. 4. Podsumowanie. Rozdział 6. Wpływ unijnych norm procesowych na wydawanie rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym i ich trwałość. 1. Uwagi wstępne. 2. Charakterystyka rozstrzygnięć zintegrowanego postępowania administracyjnego. 2.1. Typy rozstrzygnięć zintegrowanego postępowania administracyjnego i ich charakter prawny. 2.1.1. Akty indywidualne i generalne. 2.1.2. Decyzje explicite i implicite. 2.1.3. Decyzje jednostkowego i wielokrotnego rozstrzygania (stosowania). 2.1.4. Decyzje uznaniowe, związane i o wymiarze konsensualnym. 2.1.5. Decyzje zdecentralizowane i scentralizowane. 2.1.6. Decyzje samoistne i zależne. 2.2. Forma i elementy decyzji w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 2.2.1. Forma decyzji. 2.2.2. Elementy decyzji. 2.2.3. Sprostowanie i wyjaśnienie decyzji. 3. Skutki rozstrzygnięć w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 3.1. Zawiadamianie o decyzji w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 3.2. Wykonalność decyzji w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 3.2.1. Przedmiotowy zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym. 3.2.2. Podmiotowy zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym. 3.2.3. Terytorialny zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym. 3.2.4. Temporalny zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym. 4. Zagadnienie trwałości rozstrzygnięć w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 4.1. Uwagi wstępne. 4.2. Aprioryczne środki kontroli prawidłowości decyzji administracyjnej. 4.3. Zwyczajne środki zaskarżenia decyzji wydanych w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 4.4. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji wydanych w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 4.4.1. Charakter prawny nadzwyczajnych trybów weryfikacji decyzji. 4.4.2. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji wszczynane na wniosek strony. 4.4.3. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji wszczynane z urzędu. 4.5. Sądowa kontrola decyzji wydanych w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym. 5. Podsumowanie. Zakończenie. Akty prawne. Pozostałe dokumenty. Orzecznictwo. Bibliografia.
Target audience note
Dla prawników, pracowników organów administracji, pracowników naukowych.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again