Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(16)
Forma i typ
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(14)
dostępne
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(14)
Autor
Nasiłowski Mieczysław
(4)
Kudła Janusz
(2)
Bobińska Krystyna
(1)
Fołtyn Hanna
(1)
Glikman Paweł
(1)
Gliński Bohdan (1926-2009)
(1)
Jasiński Leszek J
(1)
Jezierski Andrzej
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kotowicz-Jawor Joanna (1940- )
(1)
Kuc Bolesław Rafał (1944-2022)
(1)
Leszczyńska Cecylia
(1)
Muszkiet Tadeusz
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Penc-Pietrzak Ilona
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(3)
Kraj wydania
Polska
(16)
Język
polski
(16)
Temat
Gospodarka narodowa
(3)
Mikroekonomia
(3)
Rynek
(3)
Finanse
(2)
Innowacje
(2)
Organizacja
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Rynek finansowy
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Decyzje
(1)
Ekonometria
(1)
Energetyka
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kredyt
(1)
Marketing
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Paliwa
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Siły wytwórcze
(1)
Strategia organizacyjna
(1)
Transakcje terminowe
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Venture capital
(1)
Weksle
(1)
Temat: miejsce
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
16 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Pierwsze doświadczenia adaptacji gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do warunkow Jednolitego Rynku UE, 2. Zmiany relacji przedsiębiorstw z otoczeniem, 3. Dostosowania w sferze finansowej, 4. Korzystanie z pomocy publicznej z Unii Europejskiej, 5. Wpływ akcesji na efektywność przedsiebiorstw, 6. Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w infrastrukturze, 7. Dostosowania w sferze zatrudnienia, 8. Zmiany metod konkurownia przedsiębiorstw, 9. Instrumenty redukcji zagrożeń w działalnośc firm, 10. Adaptacja w sferze rozwoju - inwestycje, innowacje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Istota międzynarodowego biznesu; Teorie handlu i biznesu międzynarodowego; Inwestycje zagraniczne; Zarządzanie międzynarodowe; Marketing na rynkach zagranicznych; Korporacje transnarodowe; Finansowanie we współczesnym biznesie międzynarodowym; Zarządzanie ryzykiem walutowym i przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Euro jako katalizator rozwoju; Polska gospodarka a interesy zagranicznych inwestorów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Reprodukcja majątku trwałego: Dziedzictwo, Recesja transformacyjna, Wzrost precesyjny. 2. Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie. Elementy pozatrudnieniowej dualnej strategii rozwoju gospodarczego: Rozwój i zatrudnienie zasobów pracy; Metody i środki przeciwdziałania bezrobociu, Metody i środki promowania produktywnego zatrudnienia. 3. Potencjał energetyczny Polski w jego wykorzystani. Diagnoza i prognoza do 2010 r.: Potencjał produkcyjny energii i jego wykorzystanie w progu procesu transformacji, Potencjał energetyczny i jego wykorzystanie w pierwszej fazie transformacji, Prognoza
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Polska w średniowieczu; 2. Gospodarka i społeczeństwo Rzeczypospolitej w okresie rozkwitu (XVI i pierwsza połowa XVII w.); 3. Rzeczpospolita na drodze do upadku (od połowy XVII w . do 1795 r.); 4. Ziemie polskie pod zaborami na końcu XVIII i na początku XIX w. Księstwo Warszawskie; 5. Ziemie polskie od kongresu wiedeńskiego do zakończenia reform agrarnych (185-1864); Kapitalizm na ziemiach polskich; 7. I woja światowa (1914-1918); 8. Rzeczpospolita w latach 1918-1939; 9. II wojna światowa (1939-1945); 10. Polska w latach 1945-1950; 11. Polska Ludowa (1950-1989)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instrumenty finansowe / Janusz Kudła. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 2002. - 200 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Wprowadzenie. Instrumenty finansowe jako element syste mu finansowego: Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finanoswych; Rynki finansowe; Pośrednicy finansowi na polskim rynku. Cz.I Tradycyjne i terminowe instrumenty finansowe: In strumenty rynku kapitałowego; Instrumenty rynku pienię żnego; Instrumenty depozytowe i kredytowe; Instrumenty finansowe służące zabezpieczeniu otrzymania płatności (ubezpieczające); Instrumenty terminowe i pochodne. Cz.II Instrumenty rozliczeniowe: Instrumenty obrotu wierzytelnościami; Instrumenty rozliczeń krajowych i przebieg ich rozrachunków; Rozliczenia międzynarodowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Private equity - zagadnienia wstępne, 2. proces inwestycyjny private equity, 3. Polityka funduszy private equity, 5. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity, 5. Rynek funduszy private equity, 6. Przykłady inwestycji funduszy private equity
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Menedżeryzm, Zarządzanie wśród innych rodzajów pracy kierowniczej, Droga rewolucji menedżerskiej w Stanach Zjednoczonych, Niemieckie zarządzanie i menedżeryzm w literaturze i praktyce, Angielska droga do menedżeryzmu; Strategie, Powstanie i rozwój strategii gospodarczych, Strategiczna analiza otoczenia korporacji, Korporacje gospodarcze i strategie na poziomie korporacji, Strategie przedsiębiorstw i jednostek branżowych, Strategie wykorzystania zasobów ludzkich, Strategie przywódcze, Strategia a struktura organizacji; Zarządzanie, Modele zarządzania strategicznego, Struktury organiza- cji przyszłości, System kontroli strategicznej, Zarządzanie strategiczne - szansa postępu w warunkach konkurujących korporacji, Japońskie najważniejsze metody rządzenia i zarządzania zasługujące na uwagę.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Istota i rozwój gospodarki globalnej. 2. Międzynarodowa wymiana handlowa. 3. Współczesny charakter intensyfikacji gospodarki globalnej. Korporacje międzynarodowe. 4. Międzynarodowy rynek finansowy. 5. Nowy układ sił w gospodarce światowej. 6. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne. 7. Kształtowanie się ponadnarodowych instytucji gospodarczych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339 (8 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Organizacja jako dyscyplina naukowa 2. Strategia w organizacji i zarządzanie strategiczne 3. Źródła innowacji i procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie 4. Podejmowanie decyzji w organizacji 5. Interpersonalny charakter organzacji 6. Kultura w kontekście organizacji 7. Eyka w kontekście organizacyjnym 8. Koncepcje teoretyczne organizacji i zarządzania
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Sektor wiedzy na tle innych sektorów gospodarki; Teorie wzrostu i rozwoju gospodarki; Zmiany strukturalne w gospodarce współczesnej; Współczesny sektor wiedzy; Statystyczny obraz sektora wiedzy
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wprowadzenie; Marketing jako filozofia działania firmy na rynku; Pozyskiwanie informacji marketingowych; Strategia marketingowa przedsiębiorstwa; Budowa planu marketingowego; Strategie produktowe; Strategie cenowe Strategia dystrubucji; Strategia promocji; Inne rodzaje strategii marketingowych; Metody wspomagające wybór strategii; Kontrola i auditing marketingowy; Controlling jako system wspomagający zarządzanie; Benchmarking; Zakończenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.138 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1 Wprowadzenie do ekonomii: Czym zajmuje się ekonomia; Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej. Cz.2 Mikroekonomia - kurs podstawowy: Mikroanaliza ryn ku; Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta; Analiza czynników produkcji; Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa; Praktyczne metody oceny działalności przedsiębiorstwa. Cz.3 Makroekonomia - kurs podstawowy: Tworzenie i po dział dochodu narodowego w systemie rynkowym; Podstawo we zależności agregatowe w ekonomii keynesowskiej; Budżet i polityka fiskalna państwa; Spór o teorię równowagi ogólnej między ekonomią neoklasyczną a ekonomią keynesowską; Pieniądz, rynek pieniężny, bankowość; Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej; Inflacja i bezrobocie; Bilans płatniczy kraju i wymiana międzynarodowa; Problemy gospodarcze krajów słabo rozwiniętych. Cz.4 Makroekonomia -kurs wyższy: Modelowe ujęcie równo wagi ogólnej na rynku towarowym i rynku pieniężnym; Teoria cyklu koniunkturalnego; Teorie wzrostu gospodarczego. Cz.5 Przemiany instytucjonalne w świecie po II wojnie światowej: Międzynarodowe instytucje finansowe i ich polityka pieniężna po II wojnie światowej; Ekonomiczna współpraca międzynarodowa i integracja gospodarcza; przełomowe zmiany w krajach wysoko rozwiniętych po II wojnie światowej. Posłowie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (7 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1 Wprowadzenie do ekonomii: Czym zajmuje się ekonomia; Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej. Cz.2 Mikroekonomia - kurs podstawowy: Mikroanaliza ryn ku; Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta; Analiza czynników produkcji; Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa; Praktyczne metody oceny działalności przedsiębiorstwa. Cz.3 Makroekonomia - kurs podstawowy: Tworzenie i po dział dochodu narodowego w systemie rynkowym; Podstawo we zależności agregatowe w ekonomii keynesowskiej; Budżet i polityka fiskalna państwa; Spór o teorię równowagi ogólnej między ekonomią neoklasyczną a ekonomią keynesowską; Pieniądz, rynek pieniężny, bankowość; Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej; Inflacja i bezrobocie; Bilans płatniczy kraju i wymiana międzynarodowa; Problemy gospodarcze krajów słabo rozwiniętych. Cz.4 Makroekonomia -kurs wyższy: Modelowe ujęcie równo wagi ogólnej na rynku towarowym i rynku pieniężnym; Teoria cyklu koniunkturalnego; Teorie wzrostu gospodarczego. Cz.5 Przemiany instytucjonalne w świecie po II wojnie światowej: Międzynarodowe instytucje finansowe i ich polityka pieniężna po II wojnie światowej; Ekonomiczna współpraca międzynarodowa i integracja gospodarcza; przełomowe zmiany w krajach wysoko rozwiniętych po II wojnie światowej. Posłowie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (6 egz.)
Książka
W koszyku
System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii. / Mieczysław Nasiłowski. - Wyd.6 zm. i uzupeł. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 2004. - 503 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Cz.1 Wprowadzenie do ekonomii: Czym zajmuje się ekonomia; Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej. Cz.2 Mikroekonomia - kurs podstawowy: Mikroanaliza ryn ku; Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta; Analiza czynników produkcji; Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa; Praktyczne metody oceny działalności przedsiębiorstwa. Cz.3 Makroekonomia - kurs podstawowy: Tworzenie i po dział dochodu narodowego w systemie rynkowym; Podstawo we zależności agregatowe w ekonomii keynesowskiej; Budżet i polityka fiskalna państwa; Spór o teorię równowagi ogólnej między ekonomią neoklasyczną a ekonomią keynesowską; Pieniądz, rynek pieniężny, bankowość; Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej; Inflacja i bezrobocie; Bilans płatniczy kraju i wymiana międzynarodowa; Problemy gospodarcze krajów słabo rozwiniętych. Cz.4 Makroekonomia -kurs wyższy: Modelowe ujęcie równo wagi ogólnej na rynku towarowym i rynku pieniężnym; Teoria cyklu koniunkturalnego; Teorie wzrostu gospodarczego. Cz.5 Przemiany instytucjonalne w świecie po II wojnie światowej: Międzynarodowe instytucje finansowe i ich polityka pieniężna po II wojnie światowej; Ekonomiczna współpraca międzynarodowa i integracja gospodarcza; przełomowe zmiany w krajach wysoko rozwiniętych po II wojnie światowej. Posłowie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Zarys głównych nurtów historii myśli ekonomicznej; 2. Ekonomia przedklasyczna; 3. Ekonomia klasyczna; 4. Inni klasycy ekonomii; 5. Socjalistyczna krytyka kapitalizmu; 6. Gł. nurty w ekonomii neoklasycznej; 7. Niemiecka szkoła historyczna; 8. Tradycyjny i nowoczesny instytucjonalizm; 9. Teoria doskonałej i niedoskonałej konkurencji; 10. Ekonomia keynesowska; 11. Gł. twierdzenia dwóch szkół w makroekonomii - keynesowska i neoklasyczna; 12. Teorie cyklów koniunkturalnych; 13. Teorie wzrostu gospodarczego; 14. Teoria dobrobytu; 15. Liberalizm F.A. von Hayeka; 16. Spór między neokeynesizmem, monetaryzmem i nową ekonomią klasyczną; 17. Podsumowanie gł. idei najwybitniejszych ekonomistów w historii myśli ekonomicznej; 18. Podstawowe różnice między ekonomią klasyczną i neoklasyczną; 19. Czego naucza nas historia myśli ekonomicznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej