Sorting
Source
Książki
(7)
Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Badora Sylwia
(3)
Róg Anna
(2)
Stojecka-Zuber Renata
(2)
Jaremczuk Kazimierz
(1)
Trafiałek Elżbieta
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Pedagogika opiekuńcza
(4)
Dziecko
(3)
Rodzina
(3)
Młodzież
(2)
Patologia społeczna
(2)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Innowacje
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Sieroctwo
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Śmierć
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Priorytetowe kwestie współczesnej polityki społecznej: Ubóstwo i reintegracja społeczna w świetle Raportu Badań Światowego; Socjalny wymiar Rady Europy; Gospodarka nieformalna jako przejaw patologii społecznej; Prawa socjalne i wolność indywidualna a adekwatność koncepcji struktury; 2. Zmiany i zagrożenia środowiska rodziny: Zagrożenia współczesnych rodzin polskich; Źródła patologii życia rodzinnego; Alternatywne formy życia rodzinnego. Nowe wyzwania wobec polityki społecznej; 3. Wybrane problemy bezrobocia: Między wspólnotową i narodowa polityką rynku pracy; Bezrobocie młodzieży. Zakres i skuteczność programów pomocowych; Kobiet na rynku pracy- atuty i źródła dyskryminacji; Formy wsparcia rodzin bezrobotnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych; 4. Społeczny i jednostkowy wymiar bezdomności: Bezdomność jako źródło i skutek wykluczenia społecznego; Bezdomność w środowisku wielkomiejskim; Praca socjalna z bezdomnymi; 5. Teoria i praktyka pracy socjalnej: Praca socjalna jako działanie prewencyjne; Strategie rozwiązywania problemów socjalnych w środowisku wiejskim; Wspomaganie rozwoju bezrobotnych z wyuczona bezradnością; Instytucjonalne formy pomocy środowiskowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
1. Pedagogika wobec społecznych problemów- w kręgu koncepcji i inspiracji: Normalność i nienormalność w pedagogice; Pedagogika humanistyczna: problemy socjalne i patologie społeczne; Problem patologii społecznej- dezintegracja świata wartości- implikacje dla pedagogiki; Wzory osobowe i autorytety cenione przez młodzież; Przestępczość a organizacyjne, społeczne i edukacyjne funkcje szkoły; Pedagogiczno-kulturowe uwarunkowania percepcji śmierci u dzieci i młodzieży; Pedagogika dziecięcego talerza: aspekt teoretyczny, dydaktyczny i socjalny; 2. Uwarunkowania zagrożeń rozwoju i zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży: Charakterystyka okresu dojrzewania- prawidłowości i zagrożenia; Młodzieńczy kryzys tożsamości a ryzyko uzależnień; Zagrożenia w kształtowaniu się więzi osobowych w głównych środowiskach życia dziecka; Dezorganizacja życia rodzinnego a przestępczość nieletnich; Identyfikacja sukcesów w procesie dokonywania wyborów przez młodzież z różnych środowisk jako potencjalny czynnik szansy lub marginalizacji życiowej; Wpływ uwarunkowań biopsychicznych na zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży; Podatność młodych ludzi na wpływ grup kultowych a wybrane zmienne osobowościowe. Doniesienie z badań pilotażowych; Uwarunkowania międzyrówieśniczej przemocy szkolnej; Czy morderstwa na ekranie to patologia; 3. Problemy opieki i pomocy: Pedagogika wobec problemów opieki instytucjonalnej; Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia; Rodzina zastępcza spokrewniona- przyczyny jej tworzenia oraz najczęściej występujące problemy wychowawcze; Współpraca z rodzinami biologicznymi jako jeden z pedagogicznych aspektów funkcjonowania Wiosek Dziecięcych SOS; Wychowawca placówki socjalizacyjnej (domu dziecka) wobec wyzwań współczesności; Samotność dzieci w opiece paliatywnej (na podstawie opinii personelu medycznego0; Pedagogiczne aspekty opieki paliatywnej- poszukiwania nowych rozwiązań; Wykluczenie społeczne jako problem pacjentów hospicjów stacjonarnych; 4. Problemy resocjalizacji i profilaktyki: Niekonsekwencja wychowawcza rodziców w percepcji młodzieży niedostosowanej społecznie; Działania profilaktyczne w pracy socjalnej wobec rodzin problemowych; Przestępczość wśród młodzieży na Ukrainie efektywność pracy profilaktyczno-wychowawczej; Dolegliwość kary pozbawienia wolności odczuwana przez skazane kobiety; Socjalne i resocjalizacyjne aspekty działalności współczesnych burs i internatów szkolnych; Rola internatu w profilaktyce zaburzeń zachowania młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
1. Sieroctwo jako problem dziecka i społeczeństwa: Sieroctwo jako problem pedagogiczny; Choroba sieroca - jej etapy, przebieg i skutki; Tożsamość dzieci osieroconych; Nasciturus jako podmiot prawa. 2. Organizacja opieki i systemu wparcia dziecka i rodziny w środowisku lokalnym: Polski system opieki nad dzieckiem; Organizacja placówek wsparcia dziennego działających w środowisku lokalnym (na przykładzie Tarnobrzega); Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania internatów i burs szkolnych; Klimat społeczny placówek internatowych; Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych Powiatu Tarnobrzeskiego; Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych placówki socjalizacyjnej (na przykładzie Domu Dziecka w Skopaniu); Organizacja i funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Tarnobrzegu; Tradycje opieki nad dziećmi osieroconymi w Powiecie Tarnobrzeskim (na przykładzie ochronki w Mokrzyszowie). 3. Niektóre aspekty rozwiązywania problemów sieroctwa w lokalnej praktyce opiekuńczo-wychowawczej: Działalność ośrodka adopcyjno-opiekuńczego na rzecz łagodzenia skutków sieroctwa; Małe dzieci w obliczu sieroctwa (z doświadczeń pracowników Domu Dziecka w Stalowej Woli); Terapia dzieci dotkniętych problemem sieroctwa; Kurator zawodowy wobec problemu sieroctwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
1.Sytuacja społeczno-wychowawcza współczesnych rodzin: Problemy społeczne radomskich rodzin - klientów MOPS; Sytuacja życiowa rodzin dotkniętych bezrobociem; Opiekuńczo-wychowawcze konsekwencje bezrobocia w rodzinie - przegląd bada; Sytuacja wychowawcza w rodzinie dotkniętej chorobą; Rodziny monoparentalne wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki; Zaspokajanie potrzeb biologicznych dziecka w rodzinie samotnego ojca; Funkcjonowanie rodzeństwa dziecka z autyzmem. 2. Skutki nieprawidłowego funkcjonowania rodzin: Zachowania dewiacyjne jako przejaw nieprzystosowania społecznego; Cechy środowiska społecznego nieletnich (na przykładzie analizy opinii ROD-K w Zawierciu); Sytuacja dzieci rodzin patologicznych kierowanych przez sąd do ROD-K w Kielcach (na przykładzie badań przeprowadzonych na przełomie 2003/2004 roku); Rodzaje i rozmiary zachowań dewiacyjnych młodzieży w świetle policyjnych statystyk; Zjawisko trudności wychowawczych - ważny problem w aspekcie patologii społecznych; Przemoc wśród gimnazjalistów (na przykładzie badań w Gimnazjum w Lublinie); Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu - zagrożeniem współczesnej młodzieży; Dysfunkcjonalność rodziny [Rzyczyną kierowania dzieci do placówek socjalizacyjnych. 3. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży: Przemoc w rodzinie a możliwość jej przeciwdziałania; Szkoła wobec rodzin dysfunkcyjnych - z doświadczeń Zespołu Szkół w Puchaczowie; Zapobieganie agresji i przemocy wśród młodzieży (na przykładzie jednego z krakowskich gimnazjów); Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym młodzieży (na przykładzie Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnobrzegu); Katecheza wobec patologii społecznych; Pedagogika wobec problemów socjalnych i patologii społecznych - z doświadczeń ośrodka Oratorium św. Jana Bosko w Soli; Metody i strategie pomocy uzależnionym od sekt. 4. Rodzina wobec umierania i śmierci: Trudne obszary ludzkiego życia - starość, umieranie, śmierć; Opieka szpitalna nad dzieckiem terminalnym; Postawy młodzieży wobec opieki paliatywnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
I.Różnorodność przesłanek przedsiębiorczości: Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące; Trwałość i elastyczność przedsiębiorczego uczenia się; Nadzór korporacyjny jako uwarunkowanie przedsiębiorczości wewnętrznej; Przedsiębiorczość w procesie funkcjonowania i transformacji systemu ochrony zdrowia; Projekty organizacji publicznych i społecznych jako narzędzie kreowania przedsiębiorczości; Delegacja uprawnień jako warunek twórczego zaangażowania pracowników; Przedsiębiorczość osobista jako źródło pomnażania pieniędzy i bogacenia się; Paradygmaty przedsiębiorczości i jego implikacje; Przedsiębiorcze i innowacyjne kompetencje menedżerów projektu i liderów zespołu w realizacji celów organizacji; Przedsiębiorczość a samozatrudnienie - dylematy terminologiczne; Cechy przedsiębiorcze - czy domeną tylko przedsiębiorców?; Wielokryterialna ocena oraz instytucjonalne formy doskonalenia przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce; Wspieranie rozwoju gospodarczego przez władze lokalne; Rozwój przedsiębiorczości w regionach przygranicznych. Konsekwencje procesów integracyjnych; Przedsiębiorczość na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Kolbuszowa; Rola organizacji wspierania biznesu w kształtowaniu lokalnej przedsiębiorczości; Profil psychologiczny przedsiębiorcy w powiecie stalowowolskim; Psychologiczne, ekonomiczne i prawne bariery podejmowania działalności gospodarczej na przykładzie projektu "Moje przedsiębiorstwo". II. Przedsiębiorczość fenomenem zmienności: Zmiany uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości w Polsce; Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Polski Wschodniej w latach 2007-2013; Przesłanki i możliwości zmian w podejściu do aktywizowania pracowników we współczesnych realiach gospodarowania; Kompetencje i rynek w polskim sektorze gospodarki opartej na wiedzy; Szkolenia jako narzędzie kształtowania kultury organizacji; Racjonalność podatkowa a racjonalność ekonomiczna współdziałania przedsiębiorstw - refleksje na kanwie praktyki gospodarczej; Młode przedsiębiorstwa globalne - uwarunkowania powstawania i rozwoju; Determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej; Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw w otoczeniu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionu; Przygotowanie przedsiębiorstw do wymiany z zagranicą na przykładzie rejonu Tarnobrzega; Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych na terenach marginalnych; Rola usług wspierających w działalności małych i średnich przedsiębiorstw powiatu tarnobrzeskiego; Rozwój systemu podatkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podatków obciążających przedsiębiorstwo; Finansowanie rozwoju samorządów i MSP w województwie podkarpackim; Współczesne otoczenie firmy wyzwaniem dla przedsiębiorczych zachowań; Znaczenie public relations w rozwoju i funkcjonowaniu firmy na przykładzie PZU ŻYCIE S.A.; Determinanty efektywności przedsiębiorstw w obszarze interakcji ze środowiskiem; Przedsiębiorca jako inicjator zmian w przedsiębiorstwie; Konformizm a sposoby jego pojmowania w życiu społecznym i zawodowym; Życie gospodarcze w okupowanym Tarnobrzegu w latach 1939-1944; Aktywność ekonomiczna mieszkańców Ziemi Ożarowskiej w XIX wieku; Różnorodność i zmienność w kulturze jako wyznacznik społecznej aktywności człowieka;Dylematy cywilizacji techniczno-konsumpcyjnej. III. Innowacyjność i interaktywność uczestników organizacji: Zasady i warunki skutecznego coachingu jako narzędzia kształtowania kompetencji pracowników; Coaching sieciowy II; Kształtowanie innowacyjności pracowników w organizacji sieciowej; Potencjał sieci międzyorganizacyjnych - kontekst różnorodności; Nowe wyzwania wobec systemów wynagradzania; Modele dekompozycji funduszu premiowego w warunkach centrów zysków i kosztów; Granice wyobraźni i twórczości. Wiedza i innowacyjność w organizacji; Człowiek w organizacji - przegląd klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych; Kompetencje jako uwarunkowanie przedsiębiorczości; Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; Kształtowanie klimatu proinnowacyjnego w regionalnych browarach w Polsce - wyniki badan; Uwarunkowania zmian innowacyjnych w przedsiębiorstwie realizującym funkcje publiczne - analiza przypadku. Istota procesów innowacji; Wykorzystanie miernika Economic Value Addend (EVA®) do oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza przypadku; Kształtowanie wizerunku obszarem aktywności pracodawcy; Możliwości kształtowania pracowniczych zachowań proinnowacyjnych a administracji publicznej; Metodyka budowy procesowej orientacji przedsiębiorstw; Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian; Komponenty myślenia strategicznego kierowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Idea wiosek dziecięcych SOS na świecie i w Polsce; 2. Organizacja wiosek dziecięcych SOS w Polsce; 3. Pedagogiczne aspekty funkcjonowania wiosek dziecięcych SOS; 4. Rozwój więzi społecznej oraz przebieg procesów społecznych w zbiorowościach posiadających w swej strukturze wioski dziecięce SOS
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
1. Z koncepcji i orientacji pedagogiki opiekuńczej; 2. Z zagadnień opieki rodzinnej; 3. Z zagadnień zorganizowanej opieki nad dzieckiem; 4. Wybrane zagadnienia opieki nad dzieckiem w Europie; 5. Z historii opieki nad dzieckiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again