Sorting
Source
Książki
(10)
Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Author
Pytka Lesław
(2)
Deptuła Maria
(1)
Gulla Bożena
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Jędrzejewski Marek
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Stankowski Adam
(1)
Urban Bronisław
(1)
Walancik Marek
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Niedostosowanie społeczne
(8)
Młodzież
(5)
Młodzież trudna
(5)
Nieletni przestępcy
(4)
Patologia społeczna
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Dziecko
(3)
Dziecko trudne
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Rodzina
(3)
Prawa dziecka
(2)
Subkultura
(2)
Szkolnictwo
(2)
Zachowanie
(2)
AIDS
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Chuligaństwo
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
HIV
(1)
Nałóg
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Przemoc
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjoterapia
(1)
Wychowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Patologia instytucji - preliminaria; Wybrane konteksty dysfunkcji instytucji edukacyjnych (analiza w kontekście założeń później nowoczesności); Socjopatologia edukacji - wybrane konteksty; Od aprobaty po patologie, czyli o opiniach nauczycieli na temat roli instytucji szkoły w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych; Kryzysy podmiotowe i koncepcyjne w niepublicznych szkołach podstawowych; Tatuaże i piercing w środowisku szkolnymi rodzinie; Agresja jako przejaw patologii polskiej szkoły ; Patologia instytucji więzienia - wybrane konteksty; Metamorfozy przymusowe, dobrowolne, konieczne a komercyjne w życiu społecznym jako odpowiedź na nieadekwatność wsparcia instytucjonalnego; Zjawiska patologii społecznej w instytucji totalnej; Mobbing jako zjawisko patologii w polskim ustawodawstwie prawnym; Zakażenia szpitalne we współczesnym lecznictwie - komunikat z badań; Alkoholizm w rodzinie a zachowania przestępcze młodzieży w świetle badań wybranej dokumentacji sądowej miasta powiatowego W. - komunikat z badań; Dysfunkcyjność instytucji wychowania resocjalizacyjnego. Pobyt skazanych osadzonych w zakładzie karnym - komunikat z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Wprowadzenie. I. Rozwój moralny i społeczny - implikacje dla procesu wychowania: Proces przystosowania a zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży; Przystosowanie w dojrzewaniu społecznym dzieci i młodzieży. II. Rodzina jako środowisko wychowawcze: Z badań nad rodziną patologiczną; komunikacja interpersonalna a postawy rodzicielskie. III. Szkoła jako środowisko wychowawcze (przystosowanie szkolne): Klasa szkolna jako grupa społeczna; Dziecko w roli ucznia; Szkoła a zakłócenia w procesie dostosowania się uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych. IV. Niepowodzenia szkolne w etiologii niedostosowania społecznego: nauczyciel-wychowawca na tle stylów kierowania grupą; Wpływy rówieśnicze; Uczniowie wobec szkoły; Niepowodzenia szkolne; typowe czynniki determinujące negatywizm szkolny uczniów; Ucieczki i wagary jako sygnał złego funkcjonowania w szkole i rodzinie; Związek ucieczek z przestępczością i wykolejeniem społecznym dzieci i młodzieży. V. Niedostosowanie społeczne: Symptomy i syndromy niedostosowania społecznego; Negatywne ustosunkowania interakcyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Diagnostyka - profilaktyka - socjoterapia ... ; 02)
Część I: Diagnostyka. Diagnoza w pedagogice społecznej. Rozwój koncepcji na przykładzie poglądów wybranych autorów; Poznawanie ucznia i nauczyciela - inaczej. Propozycja wizualizacji; Pedagogiczne wspomaganie rodziny elementem wychowawczego i profilaktycznego programu szkoły. Diagnoza środowiska rodzinnego; Propozycja nowego narzędzia do badania postawy młodzieży wobec eksperymentowania z narkotykami; Wybrane aspekty badań nad rodziną z problemem alkoholowym. Część II: Profilaktyka. Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży; Kryzysy psychospołeczne, oddziaływania rodzicielskie a osiąganie tożsamości w świetle teorii rozwoju psychospołecznego E. Eriksona; Indywidualne ścieżki ryzyka i związana z nimi interwencja profilaktyczna; Potrzeby fizjologiczne dziecka przedszkolnego w standardach jakości pracy przedszkola; Program Domowych Detektywów i program Fantastyczne Możliwości. Dwuletni program profilaktyki alkoholowej dla szkół podstawowych; Program profilaktyczny "puzzle" dla uczniów gimnazjum; Program edukacyjny "Klucz" - propozycja pracy w gimnazjum; Interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. Etapy opracowywania programu; Przegląda badań nad motywacją do uczenia się. Wnioski dla praktyki edukacyjnej; Wybrane metody profilaktyki HIV/AIDS; Realizacja podstawowych funkcji szkoły warunkiem skutecznej profilaktyki; Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży a profilaktyka szkolna; Psychologiczne przygotowanie do małżeństwa szansą niezaburzonego funkcjonowania małżeństwa i rodziny - na przykładzie tak zwanej Metody Lubelskiej; Kontestacja czy przestępczość? Rozważania o subkulturach młodzieżowych w kontekście wybranych teorii dewiacji. Część III: Socjoterapia. Socjoterapia - jak zachodzi zmiana zachowania?; Socjoterapia a zmiana poziomu lęku i stylów funkcjonowania w grupie; Losy wychowanków Świetlicy Terapeutycznej w Nakle nad Notecią działającej w latach 1994-2001; Pracownicy świetlic socjoterapeurtcznych. Ich portret psychologiczny, postawy wobec pracy i dzieci z rodzin alkoholowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zmiana społeczna a przestępczość: Psychologiczny wizerunek młodocianych przestępców w kontekście zmiany społecznej - zarys problematyki; Młodzież w obliczu zagrożeń społecznych. Oblicza przestępczości nieletnich: Relacje pomiędzy płcią psychologiczną a agresywnością na tle czynników ryzyka przemocy u nieletnich dziewcząt i chłopców; Modele przestępczego zachowania nieletnich dziewcząt i chłopców; Przejawy i nasilenie nieprzystosowania społecznego nastoletnich dziewcząt; Charakterystyka wybranych cech psychicznych nieletnich dziewcząt; Nieletni sprawcy rozboju - wybrane charakterystyki psychologiczne; Motywacyjne uwarunkowania przestępczości nieletnich (na przykładzie przestępstw agresywnych i nieagresywnych); "Skryptowe dzieciaki" i "crackerzy" - nowe oblicza przestępczości komputerowej; Gry komputerowe a agresywność młodzieży. Mechanizmy agresji: Jakość przywiązania w etiologii zachowań agresywnych; Ojciec w percepcji nieletnich sprawców przestępstw; Poczucie alienacji a jego osobowościowe i sytuacyjne korelaty u młodocianych przestępców; Agresja w kontekście zachowania autodestrukcyjnego u dorastającej młodzieży; Znaczenie stylów ustosunkowania interpersonalnego w genezie zachowań antyspołecznych nieletnich dziewcząt i chłopców. Resocjalizacja: Rodzinne domy terapeutyczne propozycją modelowego systemu opiekuńczo-wychowawczego dla osób niedostosowanych społecznie; Doświadczana ocena społeczna jako czynnik warunkujący potencjał poprawczy sprawców przestępstw agresywnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej, 2. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, 3. Wybrane problemy resocjalizacji, 5. Dylematy kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej, 2. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, 3. Wybrane problemy resocjalizacji, 5. Dylematy kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
Cz.I Europesjkie systemy resocjalizacji nieletnich: 1. Geneza i rozwój instytucji resocjalizacyjnych dla osób nieprzystosowanych społecznie, 2. Resocjalizacja nieletnich w wybranych krajach Unii Europejskiej, 3. Problematyka resocjalizacyjna młodzieży nieprzystosowanej społęcznie w wybrnaych krajach przyjętych do Unii europejskiej 1 maja 2004 r., 4. Postępowanie z nieletnimi w oparciu o przespisy prawa międzynarodowego. Cz.II Międzynarodowa działalność o charakterze prawnym i psychologiczno-pedagogicznym: 1. Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia, 2. Współpraca Polski z państami europejskimi i pozaeuropejskimi w zakresie opieki, postępowania prewencyjno-resocjalizującego i penitencjarnego. Cz.III Resocjalizacja nieletnich w wybranych krajach pozaeuropejskich: 1. Postępowanie z nieletnimi w Ameryce Północnej, 2. Resocjalizacja nieletnich w krajach Bliskiego Wschodu i Dalekiego Wschodu. Cz.IV Światowe tendencje w działalności opiekuńczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej na początku XXI wieku: 1. Teoretyczne podstawy resocjalizacji, 2. Współczesne kierunki i tendencje w opiece nad dzieckiem, zapobieganiu jego demoralizacji i resocjalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
CZ.I Subkultury chuligańsko-przestępcze w perspektywie badań nauk humanistycznych: 1. Subkultury a system wartości młodzieży, 2. Złe przystosowanie, czyli o wykolejeniu, 3. Subkultury chuligańsko-przestępcze jako efekt zaburzonej socjalizacji, 4. Geneza wykolejenia chuligańsko- przestępczego. Cz.II Subkultury chuligańsko-przestępcze w sytuacji dysfunkcyjnych oddziaływań środowisk wychowawczych : 1. Dzieci ulicy a przemoc, 2. Przemoc seksualna, 3. Drugie życie w szkole i w wojsku, 4. Media a subkultury przemocy. Cz.III Subkultury chuligańska-przestępcze jako wyraz izolacji i ucieczki od społeczeństwa : 1. Subkultury izolacji i ucieczki, 2. Chuligańsko-przestępcze zachowania młodzieży, 3. Przemoc totalitarna a subkultury
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Terapia w resocjalizacji ; Cz. 3)
1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle danych statystycznych: Rodzin w Polsce; Rozwody według liczby małoletnich dzieci w małżeństwach w latach 1994-2004; Separacje według liczby małoletnich dzieci; Rodziny wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem w 2005 r.; Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w latach 1999-2006; Powody przyznawania pomocy społecznej; Rodziny zastępcze w latach 1994-2006; Ewidencja spraw w sądach rejonowych o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej w latach 2000-2006; Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 1984-2006; Małoletni pod nadzorem sadów w latach 1994-2006; Liczba małoletnich pod opieką sądu, których rodziców pozbawiono władzy rodzicielskiej, zawieszono ją lub ograniczono; Seksualne wykorzystanie dzieci; Dzieciobójstwo i porzucenie. 2. Sytuacja dziecka w zakresie funkcjonowania resortu edukacji: Przestępczość w szkole w latach 2004-2007. 3. Aktywność ekonomiczna młodzieży. 4. Nieletni przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych. 5. Przestępczość nieletnich na podstawie statystyk policyjnych. 6. Postępowanie z nieletnimi w świetle danych sądowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp; Część pierwsza Wielowymiarowa natura zaburzeń w zachowaniu; Rozdział I Zaburzenia w zachowaniu a niedostosowanie społeczne i przestępczość młodzieży; 1. Pojęcie zaburzenia w zachowaniu; 2. Psychiatryczne ujęcie zaburzeń w zachowaniu; 3. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w kryminologii i pedagogice resocjalizacyjnej; 4. Uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego; Rozdział II Zaburzenia w zachowaniu w różnych koncepcjach teoretycznych; 1. Teorie organiczne; 2. Tradycja psychoanalityczna i interpretacja psychodynamiczna; 3. Perspektywa behawiorystyczna; 4. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w perspektywie socjologicznej; 5. Zaburzenia w zachowaniu jako zakłócenie układu ekologicznego; 6. Zaburzenie w zachowaniu – niedostosowanie społeczne jako zjawisko kulturowe; Rozdział III Problemy diagnozy i typologii zaburzeń w zachowaniu; 1. Ogólne zasady i funkcje diagnozy zaburzeń w zachowaniu; 2. Diagnoza zaburzeń w zachowaniu – niedostosowania społecznego młodzieży w kontekście badań pedagogicznych; 3. Obserwacja w środowisku szkolnym jako podstawa diagnozy; 4. Narzędzia obserwacji: arkusz obserwacyjny Thomasa M. Achenbacha; 5. Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu – niedostosowania społecznego; 6. Zachowania internalizacyjne i eksternalizacyjne jako typy zaburzeń w zachowaniu. Klasyfikacja T. M. Achenbacha; Część druga Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych; Rozdział I Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. Rola czynników osobowościowych; 1. Powiązania wczesnych zachowań antyspołecznych z przestępczością; 2. Osobowościowe determinanty przestępczości. Koncepcja „przestępczego rdzenia osobowości”; 3. Problem stałości i ciągłości zachowań antyspołecznych; Rozdział II Zaburzenia w zachowaniu w kontekście środowiska społecznego; 1. Zmienne środowiskowe jako predyktory przestępczości; 2. Kryteria popularności i statusu społecznego dzieci zaburzonych w grupie rówieśniczej; 3. Rodzaje zaburzeń a popularność w grupie; 4. Samoocena a rodzaj zaburzenia i popularność; 5. Zaburzenia w zachowaniu a relacje interpersonalne w grupie; 6. Popularność dzieci zaburzonych w grupie rówieśniczej – próba empirycznej weryfikacji w badaniach własnych; 7. Podobieństwo cech osobowościowych i typy środowisk jako wyznaczniki interakcji; 8. Wzmacniający wpływ środowiska lokalnego na rodzinne czynniki ryzyka; Rozdział III Deprywacja potrzeby przynależności jako predyktor zachowań antyspołecznych; 1. Przyjaźń w okresie dzieciństwa a problemy przystosowania w dorosłym okresie życia; 2. Zależność od innych jako konsekwencja zaburzeń w zachowaniu; 3. Teoretyczne modele zależności; 4. Rola wsparcia społecznego w usamodzielnianiu jednostek zależnych; Rozdział IV Rodzina jako źródło zachowań dewiacyjnych; 1. Problemy diagnozy uwarunkowań rodzinnych; 2. Typy kontroli rodzicielskiej a zachowania dewiacyjne dzieci; 3. Rola rodziny w rozwoju samokontroli dziecka; Część trzecia Rozmiary i rodzaje zaburzeń w zachowaniu oraz przestępczości współczesnej młodzieży; Rozdział I Zachowania dewiacyjne w świetle badań empirycznych; 1. Rozmiary i rodzaje zaburzeń w zachowaniu młodzieży; 2. Rozmiary zaburzeń w zachowaniu w naturalnych środowiskach wychowawczych; 3. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży; 4. Poczucie bezpieczeństwa w szkole; Rozdział II Rozmiary, rodzaje i dynamika współczesnej przestępczości młodzieży; 1. Rozmiary przestępczości młodzieży polskiej pod koniec XX wieku; 2. Główne rodzaje i kategorie przestępstw; 3. Inne rodzaje patologii wśród młodzieży; 4. Terytorialne zróżnicowanie przestępczości młodzieży; Rozdział III Teoria napięcia jako próba interpretacji współczesnej przestępczości młodzieży; 1. Teoria napięcia w ujęciu Roberta Agnewa; 2. Główne typy napięcia; 3. Związek między napięciem a przestępczością; 4. Strategie adaptacji do napięcia; 5. Możliwości przewidywania wyboru przestępczych i nieprzestępczych strategii adaptacji; 6. Empiryczna weryfikacja teorii napięcia; Zakończenie; Aneks 1; Aneks 2; Aneks 3; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again