Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(8)
Forma i typ
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Autor
Brodecki Zdzisław
(1)
Czykier-Wierzba Dorota
(1)
Drozdowicz Zbigniew (1948- )
(1)
Grabowski Tadeusz
(1)
Grewiński Mirosław (1973- )
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Kaja Jan
(1)
Malendowski Włodzimierz
(1)
Nowak Alojzy Z. (1956- )
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Puślecki Zdzisław W. (1947- )
(1)
Szczepaniak Marian (1938- )
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(8)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Euroregiony
(7)
Integracja europejska
(6)
Regionalizacja gospodarcza
(4)
Polityka regionalna UE
(3)
Integracja gospodarcza
(2)
Unia Europejska
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Antysemityzm
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Religijność
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Temat: czas
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Europa
(2)
Bałtyk
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
R.1 Wybrane teorie rozwoju regionalnego: Teorie lokalizacji; Teorie (neo)klasyczne; Teoria polaryzacji; Teorie rozwoju "od dołu"; Teorie polityka strukturalnych. R.2 Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej: Podstawowe definicje; Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-75); Rozwój europ. polityki regionalnej (lata 1976-85); Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-92); Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-99); Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000-2006). R.3 Cele europejskiej polityki regionalnej: Cele realizowane w l.1989-93; Cele realizowane w l.1994-99; Cele realizowane w l.2000-2006. R.4 Zasady europejskiej polityki regionalnej: Zasady generalne; Zasady organizacji polityki regionalnej; Zasady finansowania polityki regionalnej; Zasady oceny realizacji programów. R.5 Podmioty europejskiej polityki regionalnej: Podmioty Wspólnoty Europejskiej; Organizacje pozarządowe; Podmioty Rady Europy; Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; Podmioty lokalne. R.6 Instrumenty europejskiej polityki regionalnej: Instrumenty prawne; Instrumenty finansowe; Instrumenty statystyczne. R.7 Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG III; URBAN; EQUAL LEADER+; Inne formy pomocy. R.8 Spójność społeczno-gospodarcza: Priorytety spójności gospodarczej; Priorytety spójności społecznej; Priorytety spójności terytorialnej. R.9 Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej: Austria; Belgia; Dania; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Luksemburg; Niemcy; Portugalia; Szwecja; Wielka Brytania; Włochy. R.10 Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgaria; Czechy; Polska; Rumunia; Słowacja; Węgry. R.11 Euroregiony: Euroregiony w państwach UE; Euroregiony na granicach Polski. R.12 Przygotowania Polski do polityki regionalnej UE: Programy przedakcesyjne dla Polski (PHARE II, Program ISPA; Program SAPARD); Przygotowanie Polski do systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności R.13 Przyszłość europejskiej polityki regionalnej: Perspektywy i bariery rozwoju polityki regionalnej UE; Implikacje dla Polski. Zakończenie. Aneks: -Rozporządzenie Rady z 21.06.1999r. Nr1260/1999/WE wprowadzające ogólne przepisy dot. funduszy strukturalnych; -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12. 07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE); -Rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1783/1999 /WE z 12.07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; -Rozporz. Rady Nr 1257/1999/WE z dn.17.05.1999r. dot. wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia; -Rozporz. Rady Nr1263/1999/WE z dn.21.06.1999r. dot. instrumentów finansowych skierowanych na politykę rybołówstwa; -Rozporz. Rady z 21.06.1999r. zmieniające rozporządzenie nr 1164/1994/WE ustanawiające Fundusz Spójności (1264/1999/WE)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9, 339,9 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej; Euroregiony a suwerenność państwa. Transgraniczność a tożsamość obywateli; Euroregiony a suwerenność państwa; Euroregion jako czynnik kreujący tożsamość europejską. Przesłanki, możliwości; zagroże- nia; Rola euroregionów w procesach kształtowania tożsamości narodowej i ponadnarodowej; Rozwiązania i dylematy rodzime; Czy istnieje model "polskiego" euroregionu? Euroregiony a nowy układ jednostek terutorialnych Polski; Natężenie ruchu granicznego a organizacja i funkcjonowanie euroregionów w Polsce; Komisje miedzynarodowe do spraw współpracy transgrani- cznej i ich rola w rozwiązywaniu problemów regionów granicznych; Problemy rozwoju polskiego pogranicza wschodniego; Pogranicze polsko-niemieckie; Polsko- niemiecka współpraca regionalna i transgraniczna w procesach integracyjnych Europy Wschodniej z Zachodnią; Komparatystyczna analiza euroregionalnych rozwiązań współdziałania transgranicznego Polski z Niemcami na tle doświdczeń zachodnioeuropejskich; Pogranicze lubusko-branderburskie - od euroregionów do regionu transgranicznego; Bariery współpracy euroregionalnej na pograniczu polsko-niemieckim; Społeczne efekty współpracy regionów przygranicznych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego; Wpływ euroregionów na kształtowanie sie nowego są- siedztwa na pograniczu polsko-niemieckim; Koncepcja rozwoju i działania pierwszego polsko-czeskiego Euroregionu "Glacensis"; Euroregion "Bałtyk" jako przykład wielostronnej współpracy transgranicznej obszarów nadmorskich; Euroregion "Bug" po reformie terytorialnej kraju; Społeczna akceptacja i percepcja współpracy przygranicznej w świetle badań w Euroregionie "Nysa"; Współpraca Zgorzelca i Gorlitz w dziedzinie infrastruktury technicznej; Fundacja Karpacka-przykład pozarządowego wspomagania wielostronnej współpracy transgranicznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Samorządowa)
Ogólna charakterystyka polityki regionalnej EWG, (obecnie Unia Europejska) prowadzonej do połowy lat osiemdziesiątych; Funkcjonowanie polityki rolnej w EWG; Początki polityki regionalnej EWG; Reforma polityki regionalnej EWG w 1988 r.; Kierunki zmian polityki regionalnej EWG po 1988 r.; Efekty polityki regionalne; Modyfikacje polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych; Kierunki ewolucji polityki regionalnej po 1993 r; Efekty polityki regionalnej w latach 1994-1999; Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006; Przyczyny i kierunki modyfikacji polityki regionalnej UE; Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy środkowej i wschodniej w latach 2000-2006; Problemy wykorzystania pomocy przedakcesyjnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
R.1 Gospodarcza integracja regionalna w Europie - przy czyny i skutki: Integracja regionalna i jej etapy; Krótka charakterystyka Unii Europejskiej. R.2 Unia celna jako podstawowy etap integracji regionalnej: Ekonomiczne przesłanki utworzenia unii celnej; Unia celna i jej efekty w procesie integracji regionalnej- analiza jakościowa; Unia celna a kraje trzecie; Unia celna a specjalizacja; Unia celna a terms of trade; Podstawowe skutki utworzenia unii celnej. R.3 Wspólny rynek jako etap integracji regionalnej: Swobodny przepływ kapitału i jego skutki - ujęcie jakościowe; Swobodny przepływ siły roboczej w warunkach wspólnego rynku; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a przepływ kapitału w warunkach wspólnego rynku; Ekonomiczne efekty utworzenia wspólnego rynku. R.4 Interwencjonizm jako droga do spójności ekonomicznej i społecznej w UE - wybrane aspekty: Polityka rolna; Polityka ochrony konkurencji; Polityka wspierania współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych; Polityka wspierania przemysłu; Polityka celna jako przykład interwencjonizmu w stosunkach z zagranicą. R.5 Unia walutowa i jej rola w procesie integracji regionalnej: Proces dochodzenia do unii walutowej; Euro jako pieniądz międzynarodowy i czynnik integrujący; Korzyści z wprowadzenia euro; Główne koszty wprowadzenia euro; Główne rodzaje ryzyka związanego z wprowadzeniem euro; Europejski Bank Centralny i jego rola w kształtowaniu polityki monetarnej w strefie euro. R.6 Polska gospodarka w procesie integracji- analiza scenariuszowa: Kryteria z Maastricht a wskaźniki makro ekonomiczne w Polsce; Integracja a przekształcenia w Unii; Konieczność analizy scenariuszowej; Wnioski. Aneks: Ewolucja poglądów na temat współpracy międzynarodowej na przykładzie wybranych teorii handlu zagranicznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część I: Problemy ogólnospołeczne integrującej się Europy. Światowe problemy a europejska integracja; Idea otwartości Europy; Makrostrukturalne bariery integracji społeczeństwa polskiego z Europą; Bariery komunikacyjne w Europie i ich przekraczanie; Preferencje związane z rynkiem pracy. Pomiędzy pokusą partykulacji a wymaganiami globalizacji. Część II: Kwestia tożsamości oraz problemy narodowe. Tożsamość narodowa - państwo narodowe - demokracja. Filozoficzne i polityczne wyzwania epoki globalizacji; Tożsamość - utożsamienie - przywłaszczenie; Otwartość sztuki na procesy transkulturowe; Tożsamość narodowa a tożsamość europejska; Kwestia etniczna - wyzwania dla Europy; Antysemityzm na przełomie wieków. Zagadnienie autentyczne czy urojone w warunkach III Rzeczypospolitej; Polska - Niemcy. Dwa społeczeństwa - dwa stereotypy; Między przeszłością a teraźniejszością - stereotypowe wyobrażenia Czechów i Polaków o sobie; Mniejszości narodowe na Litwie. Część III: Problemy ekonomiczne integrującej się Europy. Usuwanie barier w handlu międzynarodowym integrującej się Europy a presje protekcjonistyczne; Liberalizacja i integracja rynku finansowego UE na tle procesów globalizacji; Integracja gospodarcza a podstawowe problemy demokracji; Problemy ekonomiczno-społecznych i finansowych barier w dostosowaniach wsi i rolnictwa państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE; Bariery dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce u progu XXI w. Część IV: Regiony, regionalizacja i problemy prawne. Euroregiony - dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca bez barier; Współpraca międzynarodowa polskich samorządów - katalog problemów podstawowych; Dualizm regionalizmu i ograniczania różnic regionalnych na obszarach wiejskich. Strategie regionalne w aktualnych realiach europejskich; Status prawny cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej. Część V: Religie i religijność Europy. Wielość religijna - wzbogacenie czy zagrożenie społeczeństwa monokulturowego? Przykład Francji; Dialog katolicko-prawosławny w perspektywie nowych ruchów religijnych; Nowe ruchy religijne jako efekt otwartości kulturowej społeczeństw zachodnich; Sekty religijne w Europie wyzwaniem wobec chrześcijaństwa; Protestantyzm jako stymulator tworzenia tożsamości narodowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Acquis communautaire)
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską; 1. Polityka regionalna - rozwój, finansowanie i przyszłość, 2. Strategie rozwoju regionów, 3. Instrumenty finansowania polityki regionalnej. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej; 4. Prawne podstawy polityki regionalnej, 5. Regiony i współpraca transgraniczna; 6. Pojęcie i podstawowe zasady europejskiego postępowania administracyjnego, 7. Supraregion Morza Bałtyckiego. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej; 8. Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire, 9. Traktat Akcesyjny
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wybrane aspekty polityki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. 2. Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i ich konkurencyjność. 3. Finansowe aspekty polityki regionalnej i lokalnej. 4. Rozwój regionalny i lokalny - analiza wybranych przypadków. 5. Przemiany strukturalne w wybranych regionach. 6. Inwestycje i infrastruktura regionalna i lokalna - analiza wybranych przypadków. 7. Rozwój regionalny i lokalny: edukacja i technologie. Parki naukowo-technologiczne - pomorska perspektywa. Ośrodki szkolnictwa wyższego jako podmioty kreowania rozwoju lokalnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
R.1 Istota i ewolucja europejskich procesów integracyjnych; R.2 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.3 Wspólna polityka handlowa UE; R.4 Wspólna polityka rolna; R.5 Mechanizm integracji walutowo-finansowej; R.6 Polityka regionalna/strukturalna UE; R.7 Unia ekonomiczna i walutowa; R.8 Budżet UE; R.9 Problemy przystąpienia Polski do UE.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej