Sorting
Source
Książki
(4)
Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Serafin Teresa
(2)
Badziukiewicz Beata
(1)
Barszczewska Bożena
(1)
Barszczewski Janus
(1)
Chojnacki Jan
(1)
Drogosz Małgorzata
(1)
Dutka-Mucha Małgorzata
(1)
Fronckiewicz Bożena
(1)
Gawroński Krzysztof
(1)
Kołodziejska Jolanta
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał
(1)
Latuszkiewicz Jerzy
(1)
Ludwiniak Robert
(1)
Lęcznarowicz Elżbieta
(1)
Marciniak Lidia
(1)
Modrzewska Elżbieta
(1)
Otręba Rafał
(1)
Pilich Mateusz
(1)
Pomianowska Małgorzata
(1)
Pszczółkowski Ryszard
(1)
Puchacz Krzysztof
(1)
Sałasiński Mirosław
(1)
Stefan Arkadiusz
(1)
Symela Krzysztof
(1)
Wawrzeńczyk Monika
(1)
Wojciechowski Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Szkolnictwo
(3)
Nauczanie
(2)
Młodzież trudna
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Oświata
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół specjalnych
(1)
Wychowanie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradnik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Cz. I. : 1. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 2. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach niepublicznych; 3. Organizacja pracy Szkoły publicznej i niepublicznej; 4. Nauczyciele w kształceniu specjalnym i integracyjnym; 5. Organy kontroli i ich uprawnienia; 6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; Cz. II.: 1. Nowe rozwiązania organizacyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych; 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 3. System oświaty a wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 4. Proces tworzenia i zatwierdzania projektu pilotażowego programu rządowego WWKSC; 5. Realizacja pilotażu programu rządowego WWKSC; 6. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku lokalnym; 7. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum)
Zawiera: SŁOWO WSTĘPNE. WPROWADZENIE. WYKAZ SKRÓTÓW. DEFINICJE. JAK CZYTAĆ PRAWO (NIE TYLKO) OŚWIATOWE?: 1. Praktyczne spojrzenie na konstrukcję prawa; 2. Język prawny i język prawniczy; 3. Rodzaje wypowiedzi; 4. Budowa przepisu prawnego; 5. Stosunek prawny - pojęcie i klasyfikacja; 6. Pojęcie osoby fizycznej jako podmiotu stosunków prawnych; 7. Charakterystyka osoby prawnej jako podmiotu stosunków prawnych; 8. Krótko o zasadach prawa; 9.Źródła prawa (systemu prawa); 10. Rodzaje wnioskowania (rozumowania, argumentacji) prawniczego (rodzaje inferencyjne - usuwania luk w prawie); 11. Wykładnia prawa - pojęcie i klasyfikacja; 12. Ustalenie stanu faktycznego; 13. Akty normatywne; 14. Wykładnia, czyli interpretacja; 15. Wyrażenia kluczowe; 16. Prawo oświatowe. PROCEDOWANIE I PROCEDURY W ADMINISTROWANIU OŚWIATĄ: 1. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych; 2. Przykłady procedur w administracji oświatowej. KOMPETENCJE DYREKTORA JAKO PODSTAWA SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA PRAWA W SYSTEMIE OŚWIATY: 1. Kompetencje prawne; 2. Kompetencje osobiste, interpersonalne, społeczno-instytucjonalne; 3.Samopoznanie i rozwój a skuteczność zawodowa. DECYZJE KIEROWNICZE DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ: 1. Wprowadzenie; 2. Proces podejmowania decyzji; 3. Czynniki wpływające na postawy i zachowania dyrektorów podczas podejmowania decyzji; 4. Bariery w podejmowaniu trafnych i właściwych decyzji; 5. Odpowiedzialność dyrektora za podejmowane decyzje. KSZTAŁCENIE, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE KADR NAUCZYCIELSKICH: 1. Standardy kwalifikacji zawodowych nauczyciela i dyrektora; 2. Kształcenie nauczycieli w ośrodkach akademickich; 3. Standardy kształcenia dyrektorów szkół i placówek oraz innych kadr kierowniczych systemu oświaty - w ośrodkach akademickich. ROZDZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE POLSKIEGO SYSTEMU OŚWIATY: 1. Pojęcie systemu prawa. Normy i przepisy prawne; 2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego; 3. Charakterystyka źródeł prawa oświatowego w Polsce; 4. Europejski i międzynarodowy kontekst prawa oświatowego. ROZDZIAŁ II. ZAKŁADY EDUKACYJNE I ORGANY PROWADZĄCE: 1. Szkoły i placówki publiczne; 2. Publiczne placówki oświatowo-wychowawcze określone w art. 2 pkt 3-10 u.p.o.; 3. Szkoły i placówki niepubliczne - zasady i procedury; 4. System kształcenia i doskonalenia nauczycieli. ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZAKŁADÓW EDUKACYJNYCH: 1. Struktura organizacyjna przedszkola, szkoły; 2. Wewnętrzna struktura organizacyjna przedszkola, szkoły; 3. Organy szkolne oraz podział ich zadań i kompetencji (dyrektor szkoły, rada pedagogiczna); 4. Społeczne organy w systemie oświaty. ROZDZIAŁ IV. NADZÓR PEDAGOGICZNY JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA POLITYKI OŚWIATOWEJ: 1. Pojęcie polityki edukacyjnej oraz nadzoru pedagogicznego; 2. Pozycja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w systemie oświaty; 3. Prawne aspekty współdziałania dyrektora, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny na rzecz tworzenia warunków realizacji zadań statutowych szkół i placówek; 4. Polityka oświatowa a nadzór pedagogiczny; 5. Kuratorzy i kuratoria - funkcje, kompetencje, zadania; 6. Przegląd systemu organów sprawujących nadzór pedagogiczny - wiodąca rola ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 7. Wewnątrzszkolny nadzór pedagogiczny; 8. Zakres dopuszczalnej interwencji zewnętrznej w działalność szkół i placówek publicznych; 9. Nadzór pedagogiczny a kompetencje organu prowadzącego szkołę publiczną; 10. Specyfika nadzoru pedagogicznego nad szkolnictwem niepublicznym. ROZDZIAŁ V. ZASADNICZE ELEMENTY PRAWA PRACY W OŚWIACIE: 1. Prawo pracy nauczyciela; 2. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczyciela; 3. Stosunki pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i pracowników obsługi szkół; 4. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. ROZDZIAŁ VI. PRAWNE KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI DYREKTORA ORAZ ORGANU PROWADZĄCEGO: 1. Prawne kompetencje i obowiązki dyrektora; 2. Prawne kompetencje i obowiązki organu prowadzącego; 3. Wewnętrzne prawo szkolne; 4. Bezpieczeństwo i higiena nauczania, wychowania i opieki; 5. Wymagania techniczne i eksploatacyjne obiektów oświatowych. ROZDZIAŁ VII. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W ŚWIETLE ART. 130-164 USTAWY - PRAWO OŚWIATOWE - ZAŁOŻENIA, PROCEDURY : 1. Uwarunkowanie zmian ustawowych; 2. Postepowanie rekrutacyjne; 3. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół i publicznych placówek; 4. Procedura postępowania komisji rekrutacyjnej; 5. Procedury w postępowaniu rekrutacyjnym od roku 2018/2019 w poszczególnych typach szkół i placówek; 6. Postepowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym. ROZDZIAŁ VIII. ZARYS REGULACJI OBOWIĄZKÓW EDUKACYJNYCH: 1. Wychowanie przedszkolne, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego; 2. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki; 3. Zarys regulacji obowiązków edukacyjnych; 4. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. ROZDZIAŁ IX. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRACĄ DYDAKTYCZNĄ, WYCHOWAWCZĄ I OPIEKUŃCZĄ W PRZEDSZKOLU, SZKOLE LUB PLACÓWCE: 1. Arkusz organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola; 2. Wykorzystanie programów i podręczników w szkołach; 3. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły; 4. Wydawanie świadectw i dyplomów szkół i placówek; 5. Krajoznawstwo, turystyka szkolna i wypoczynek - zasady organizacji zajęć poza siedzibą szkoły i ich formy; 6. Zintegrowane formy wsparcia działalności edukacyjnej ze strony Unii Europejskiej; 7. Planowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej w szkole; 8. Oczekiwania środowiska a proces budowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. ROZDZIAŁ X. EGZAMINOWANIE ZEWNĘTRZNE: 1. Organizacja systemu egzaminów zewnętrznych; 2. Najważniejsze akty prawne regulujące zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;3. Formuła egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego. ROZDZIAŁ XI. SPECYFIKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO: 1. Nowe podejście do edukacji zawodowej; 2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego; 3. Kluczowe pojęcia powiązane z kształceniem zawodowym i ustawicznym; 4. Struktura i organizacja szkolnictwa zawodowego i ustawicznego; 5. Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły zawodowej; 6. Organizacja praktycznej nauki zawodu; 7. Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie; 8. Dualny system kształcenia; 9. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego; 10. Programy i plany nauczania zawodu; 11. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. ROZDZIAŁ XII. Potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków: 1. Badanie i diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży w szkole(placówce); 2. Terminologia z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych. ROZDZIAŁ XIII. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI W SYSTEMIE OŚWIATY: 1. Zasady gospodarki finansowej i odpowiedzialność dyrektora szkoły za gospodarkę finansową; 2. Kontrola zarządcza w oświatowych jednostkach budżetowych jako system zarządzania realizacją zadań jednostki; 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych; 4. Zamówienia publiczne; 5. Zasady realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej; 6. Zagadnienia kontrolne regionalnej izby obrachunkowej w zakresie gospodarki finansowej. ROZDZIAŁ XIV. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, SŁUCHACZY I WYCHOWANKÓW. ROZDZIAŁ XV. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ: 1. Sekretariat w szkole; 2. System informacji oświatowej; 3. Ochrona danych osobowych; 4. Dokumentacja pracownicza. Prowadzenie akt osobowych; 5. Prawnie dopuszczone informatyczne narzędzia zarządzania informacją w szkole. Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Book
CD
In basket
1.Wstęp, 2. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego, 3. Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej, 4. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej, 5. Materiały pomocnicze, 6. Informacja o realizacji rocznego planu nadzoru, 7. Program i harmonogram poprawy efektywności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
1. Pedagog szkolny w świetle prawa oświatowego, 2. Pedagog szkolny w swojej szkole, 3. Być sobą, 4. Co robić, czyli możliwe i niemożliwe kierunki działania, 5. Wychowanie i profilaktyka - rola pedagoga szkolnego, 6. Pomoc psychologiczna a pomoc życiowa(dwutorowość działań i ich uzupełnianie się ), 7. Pomoc materialna, 8. Odpowiedzialność pedagoga szkolnego, 9. Czy chcesz porozmawiać?, 10. Pokój pedagoga szkolnego, 11. Pedagog szkolny i uczniowie, 12. Pedagog szkolny i rodzice, 13. Pedagog szkolny i nauczyciele, 14. Najczęstsze problemy szkolne, 15. Najczęstsze problemy rodzinne, 16. Najczęstsze problemy osobiste, 17. Kiedy kierować do specjalisty?, 18. Dysleksja, 19. Godziny wychowawcze, 20. Prawo niezbędne w pracy pedagoga szkolnego, 21. Metody oraz techniki badawcze i diagnostyczne, 22. Samodoskonalenie zawodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again