23360
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. XXVII-XXVIII i przy podrozdziałach. Indeks
Formatted contents note
Zawiera: Przedmowa do trzynastego wydania Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wprowadzenie § 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań I. Przedmiot 1. Podstawy wyróżnienia 2. Stosowanie prawa II. Regulacja umów typowych 1. Uwagi wstępne 2. Systematyzowanie umów szczegółowych 3. Relacje między ustawowymi typami umów 4. Podtypy III. Grupy umów 1. Uwagi wprowadzające 2. Podstawy wyróżnienia grup umów § 2. Systematyzacja szczegółowych umów zobowiązaniowych I. Umowy nazwane II. Umowy nienazwane III. Umowy mieszane IV. Związki umów 1. Uwagi wstępne 2. Łańcuchy i zespoły umów Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw § 3. Uwagi ogólne § 4. Sprzedaż I. Uwagi wstępne II. Pojęcie III. Zawarcie umowy 1. Konsensualność 2. Forma 3. Tryb 4. Minimalny (konieczny) zakres konsensu 5. Ograniczenia IV. Oebowiązki sprzedawcy 1. Przeniesienie własności 2. Wydanie rzeczy 3. Obowiązki informacyjne V. Obowiązki kupującego 1. Odebranie rzeczy 2. Zapłata ceny VI. Przedawnienie VII. Rękojmia za wady 1. Uwagi wstępne 2. Wady fizyczne 3. Wady prawne 4. Odpowiedzialność 5. Akty staranności kupującego 6. Uprawnienia 7. Zasady wykonywania uprawnień 8. Terminy 9. Przejście uprawnień 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza 11. Modyfikacje odpowiedzialności 12. Roszczenie zwrotne sprzedawcy VIII. Gwarancja przy sprzedaży 1. Pojęcie i charakter prawny 2. Oświadczenie gwarancyjne, dokument gwarancyjny 3. Gwarancja a rękojmia 4. Przesłanki odpowiedzialności 5. Uprawnienia 6. Naprawienie szkody IX. Szczególne rodzaje sprzedaży 1. Uwagi wstępne 2. Sprzedaż na raty 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej 4. Sprzedaż na próbę 5. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu 6. Prawo pierwokupu § 5. Zamiana I. Pojęcie II. Regulacja ustawowa § 6. Darowizna I. Pojęcie II. Zawarcie umowy 1. Strony 2. Forma III. Skutki IV. Polecenie 1. Pojęcie 2. Wypełnienie V. Odwołanie darowizny 1. Niewdzięczność obdarowanego 2. Niedostatek darczyńcy 3. Tryb odwołania i skutki 4. Darowizna zgodna z zasadami współżycia społecznego VI. Obowiązek utrzymania darczyńcy w razie niedostatku VII. Rozwiązanie darowizny § 6a. Umowa przekazania nieruchomości I. Uwagi wstępne II. Pojęcie i charakterystyka ogólna III. Zawarcie umowy IV. Skutki związane z przekazaniem nieruchomości § 7. Kontraktacja I. Pojęcie II. Obowiązki stron 1. Producenta 2. Kontraktującego III. Zasady odpowiedzialności 1. Producenta 2. Kontraktującego IV. Zmiana w osobie producenta V. Przedawnienie Rozdział III. Umowy regulujące używanie rzeczy § 8. Uwagi ogólne § 9. Najem I. Najem w ogólności 1. Konstrukcja prawna 2. Zawarcie umowy 3. Obowiązki wynajmującego 4. Obowiązki najemcy 5. Zbycie rzeczy najętej 6. Zakończenie najmu 7. Przedawnienie roszczeń II. Najem lokali 1. Uwagi wprowadzające 2. Najem podlegający regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów 3. Nawiązanie stosunku najmu 4. Najemca lokalu mieszkalnego 5. Czynsz i inne opłaty 6. Pozostałe prawa i obowiązki stron 7. Sytuacja najemcy wobec osób trzecich 8. Ustanie najmu 9. Skutki ustania najmu § 10. Dzierżawa I. Dzierżawa w ogólności 1. Pojęcie 2. Okres związania 3. Prawa i obowiązki stron 4. Ustanie dzierżawy 5. Dzierżawa nieruchomości rolnej II. Umowa o bezczynszowe oddanie nieruchomości rolnej do używania i pobierania pożytków 1. Charakter prawny 2. Skutki prawne § 11. Użyczenie I. Pojęcie II. Prawa i obowiązki stron 1. Użyczającego 2. Biorącego w używanie III. Ustanie użyczenia 1. Przyczyny 2. Skutki 3. Przedawnienie IV. Nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków § 12. Leasing I. Wprowadzenie II. Pojęcie 1. Charakterystyka ogólna umowy 2. Nabycie rzeczy 3. Oddanie rzeczy do korzystania 4. Wynagrodzenie pieniężne 5. Umowy podobne III. Treść stosunku prawnego 1. Uwagi wstępne 2. Obowiązki finansującego 3. Sytuacja korzystającego 4. Skutki naruszeń 5. Przeniesienie własności rzeczy IV. Zakończenie leasingu Rozdział IV. Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług § 13. Uwagi ogólne I. Pojęcie usług II. Umowy nazwane i nienazwane § 14. Umowa zlecenia I. Pojęcie i charakterystyka ogólna II. Zawarcie umowy III. Prawa i obowiązki stron 1. Przyjmującego zlecenie 2. Dającego zlecenie IV. Ustanie zlecenia 1. Przyczyny 2. Skutki 3. Przedawnienie § 15. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia I. Pojęcie II. Skutki III. Potwierdzenie § 16. Umowa o dzieło I. Pojęcie II. Zawarcie umowy III. Prawa i obowiązki stron 1. Uwagi wstępne 2. Sposób wykonania 3. Materiały 4. Współdziałanie 5. Wydanie i odebranie dzieła 6. Rękojmia za wady dzieła 7. Wynagrodzenie IV. Zakończenie stosunku prawnego 1. Przyczyny 2. Przedawnienie § 17. Przechowanie I. Pojęcie II. Zawarcie umowy III. Prawa i obowiązki stron 1. Przechowawcy 2. Składającego IV. Zakończenie stosunku prawnego § 18. Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady I. Uwagi wstępne II. Podmioty odpowiedzialne III. Powstanie odpowiedzialności 1. Podstawa 2. Rzecz wniesiona IV. Zasady odpowiedzialności 1. Przesłanki 2. Zakres odszkodowania V. Rozszerzenie odpowiedzialności na inne zakłady VI. Przedawnienie VII. Prawo zastawu § 19. Umowa składu I. Pojęcie II. Zawarcie umowy; dokumenty III. Czas trwania IV. Prawa i obowiązki stron 1. Przedsiębiorcy składowego 2. Składającego V. Odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego VI. Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń § 20. Umowa agencyjna I. Pojęcie i charakterystyka ogólna II. Prawa i obowiązki stron III. Zakończenie stosunku prawnego § 21. Umowa komisu I. Pojęcie i charakterystyka ogólna II. Prawa i obowiązki stron 1. Komisanta 2. Komitenta III. Zakończenie stosunku prawnego IV. Stosunki między komisantem a osobą trzecią § 22. Umowa przewozu I. Pojęcie i charakterystyka ogólna 1. Regulacja kodeksowa 2. Ustawy szczegółowe II. Przewóz osób 1. Strony i zawarcie umowy 2. Treść 3. Przedawnienie 4. Zbieg roszczeń odszkodowawczych III. Przewóz rzeczy 1. Strony 2. Zawarcie umowy § 23. Umowa spedycji I. Pojęcie i charakterystyka ogólna II. Rola regulacji kodeksowej Rozdział V. Umowy regulujące stosunki kredytowe § 24. Uwagi ogólne § 25. Pożyczka I. Pojęcie i charakterystyka ogólna II. Prawa i obowiązki stron 1. Dającego pożyczkę 2. Biorącego pożyczkę III. Przedawnienie IV. Pożyczka bankowa § 26. Depozyt nieprawidłowy I. Pojęcie i cechy II. Treść stosunku prawnego § 27. Umowa kredytu I. Pojęcie i charakterystyka ogólna II. Prawa i obowiązki stron 1. Banku 2. Kredytobiorcy III. Przedawnienie § 28. Umowa rachunku bankowego I. Charakterystyka ogólna 1. Pojęcie 2. Strony 3. Cechy 4. Rodzaje rachunków bankowych II. Prawa i obowiązki stron 1. Banku 2. Posiadacza rachunku III. Ustanie stosunku prawnego IV. Przedawnienie V. Rachunki bankowe oszczędnościowe 1. Umowa 2. Rachunki oszczędnościowe osób małoletnich 3. Ochrona środków pieniężnych przed zajęciem 4. Skutki śmierci posiadacza rachunku 5. Skutki nieuprawnionych wypłat lub przelewu 6. Przedawnienie Rozdział VI. Zabezpieczenia wierzytelności § 29. Uwagi ogólne I. Wprowadzenie II. Zabezpieczenia rzeczowe 1. Uwagi ogólne 2. Kaucja 3. Blokada rachunku bankowego III. Zabezpieczenia osobiste 1. Uwagi ogólne 2. Typy zabezpieczeń osobistych § 30. Poręczenie I. Pojęcie 1. Uwagi ogólne 2. Akcesoryjność 3. Równorzędna odpowiedzialność 4. Odpłatność 5. Kauzalność 6. Podporęczenie 7. Poręczenie a awal II. Zawarcie i treść umowy poręczenia 1. Strony 2. Forma 3. Treść umowy III. Skutki prawne poręczenia 1. Uwagi wstępne 2. Nieważność i niezaskarżalność długu głównego 3. Wygaśnięcie poręczenia 4. Zakres odpowiedzialności poręczyciela 5. Realizacja odpowiedzialności poręczyciela 6. Zarzuty przysługujące poręczycielowi IV. Następstwa zaspokojenia wierzyciela 1. Wstąpienie poręczyciela w miejsce zaspokojonego wierzyciela 2. Roszczenia zwrotne między poręczycielami § 31. Gwarancja bankowa I. Pojęcie i funkcjonowanie 1. Uwagi ogólne 2. Regulacja prawna 3. Gwarancja i regwarancja II. Zawarcie i treść umowy 1. Tryb i forma 2. Treść 3. Prowizja banku 4. Przeniesienie gwarancji III. Samodzielność gwarancji 1. Zasada ogólna 2. Zobowiązanie niezależne i abstrakcyjne 3. Zarzuty przysługujące gwarantowi 4. Nadzwyczajne środki ochrony IV. Skutki wykonania zobowiązania gwarancyjnego V. Potwierdzenie gwarancji VI. Przedawnienie VII. Gwarancja a ubezpieczenie kredytu Rozdział VII. Umowy o funkcji alimentacyjnej § 32. Uwagi ogólne § 33. Renta I. Umowa renty 1. Pojęcie i cechy 2. Forma 3. Prawa i obowiązki stron 4. Wygaśnięcie prawa do renty 5. Przedawnienie II. Renta ze źródeł pozaumownych 1. Stosunek do renty umownej 2. Podstawa 3. Modyfikacja świadczeń 4. Przedawnienie § 34. Dożywocie I. Umowa o dożywocie 1. Pojęcie 2. Treść prawa dożywocia 3. Ochrona prawa dożywocia 4. Zmiana treści 5. Rozwiązanie umowy 6. Bezskuteczność względna II. Dożywocie a umowa z następcą 1. Uwagi wstępne 2. Umowa z następcą Rozdział VIII. Ubezpieczenia gospodarcze § 35. Uwagi ogólne I. Wprowadzenie II. Źródła regulacji III. Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe § 36. Umowa ubezpieczenia I. Pojęcie II. Podmioty III. Wypadek ubezpieczeniowy IV. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenie V. Zawarcie umowy 1. Tryb 2. Forma VI. Powstanie odpowiedzialności ubezpieczyciela VII. Obowiązki stron 1. Znaczenie regulacji ustawowej 2. Obowiązki ubezpieczającego 3. Obowiązki ubezpieczyciela VIII. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia IX. Przedawnienie Rozdział IX. Umowa spółki w systemie prawnym § 37. Uwagi ogólne§ 38. Spółka cywilna I. Pojęcie 1. Umowa spółki 2. Cel gospodarczy 3. Podmioty II. Stosunki majątkowe i odpowiedzialność za zobowiązania 1. Wkład 2. Wspólny majątek wspólników 3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 4. Zyski i straty III. Prowadzenie spraw spółki IV. Reprezentacja V. Zmiana składu osobowego spółki VI. Rozwiązanie umowy VII. Rozliczenia Rozdział X. Przekaz i papiery wartościowe § 39. Uwagi ogólne § 40. Przekaz I. Konstrukcja prawna przekazu 1. Pojęcie 2. Odwołalność II. Przyjęcie przekazu 1. Pojęcie 2. Abstrakcyjność 3. Przedawnienie § 41. Papiery wartościowe w ogólności I. Charakterystyka ogólna 1. Pojęcie 2. Powstanie zobowiązania 3. Rodzaje papierów wartościowych 4. Zasady wykonania zobowiązań 5. Umarzanie papierów wartościowych II. Papiery wartościowe a znaki legitymacyjne § 42. Wybrane postacie papierów wartościowych I. Uwagi wstępne II. Weksel 1. Pojęcie 2. Weksel własny 3. Weksel trasowany 4. Poręczenie wekslowe 5. Indos 6. Abstrakcyjność 7. Protest 8. Odpowiedzialność 9. Weksel in blanco 10. Znaczenie gospodarcze III. Czek 1. Pojęcie i cechy 2. Odpowiedzialność IV. Obligacje 1. Pojęcie i rodzaje 2. Odpowiedzialność, zabezpieczenia 3. Emitenci, emisja 4. Zgromadzenie obligatariuszy 5. Obrót obligacjami 6. Wykup obligacji 7. Znaczenie gospodarcze Rozdział XI. Przyrzeczenie publiczne § 43. Przyrzeczenie publiczne I. Przyrzeczenie publiczne w ogólności 1. Pojęcie 2. Treść stosunku prawnego 3. Odwołanie przyrzeczenia publicznego II. Przyrzeczenie nagrody konkursowej 1. Pojęcie 2. Cechy Rozdział XII. Gra i zakład § 44. Umowa gry i zakładu I. Pojęcie i źródła regulacji 1. Uwagi ogólne 2. Regulacja ustawowa II. Skutki prawne 1. Gry i zakłady prowadzone na podstawie zezwolenia 2. Gry i zakłady zakazane 3. Inne gry i zakłady Rozdział XIII. Ugoda § 45. Umowa ugody I. Pojęcie i cechy II. Zawarcie ugody III. Skuteczność 1. Zasady ogólne 2. Wady oświadczenia woli IV. Ugoda sądowa Indeks rzeczowy
Target audience note
Dla studentów prawa
Reviews:
Other editions:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again