23394
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy rozdziałach.
Formatted contents note
Rozdział I Wiadomości wstępne: 1. Pojęcie prawa zobowiązań; 2. Źródła prawa zobowiązań; 3. Systematyka podręcznika. Rozdział III Treść i rodzaje świadczenia: 1. Pojęcie świadczenia; 2. Oznaczenie świadczenia; 3. Świadczenia w zobowiązaniach przemiennych i z upoważnieniem przemiennym; 4. Możliwość świadczenia; 5. Rodzaje świadczeń. Rozdział IV Wielość dłużników albo wierzycieli: 1. Uwagi ogólne; 2. Solidarność dłużników; 3. Sytuacja dłużników solidarnych w czasie trwania zobowiązania; 4. Solidarność wierzycieli; 5. Zobowiązania podzielne i niepodzielne. Rozdział V Powstanie zobowiązań – zagadnienia ogólne. Rozdział VI Umowy: 1. Umowy jako źródło zobowiązań; 2. Treść i forma umów; 3. Wzorce umowne; 4. Niedozwolone klauzule umowne; 5. Umowa przedwstępna; 6. Umowy o świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej; 7. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Rozdział VII Bezpodstawne wzbogacenie: 1. Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia i jego unormowanie; 2. Nienależne świadczenie; 3. Zbieg roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami. Rozdział VIII Czyny niedozwolone: 1. Uwagi wstępne; 2. Odpowiedzialność za własne czyny; 3. Wyrządzenie szkody przez kilka osób; 4. Szkoda na osobie; 5. Krzywda; 6. Przedawnienie roszczeń deliktowych; 7. Ciężar dowodu; 8. Zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej; 9. Odpowiedzialność przedkontraktowa; 10. Odpowiedzialność władzy publicznej; 11. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem aktu normatywnego; 12. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji; 13. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji; 14. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego; 15. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności; 16. Odpowiedzialność za cudze czyny; 17. Odpowiedzialność za powierzenie i za podwładnego; 18. Odpowiedzialność za zwierzęta; 19. Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie bądź spadnięcie; 20. Odpowiedzialność za zawalenie się budowli bądź oderwanie jej części; 21. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny; 22. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem przedsiębiorstw i użyciem elementarnych sił przyrody; 23. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji; 24. Odpowiedzialność za szkody poniesione w cudzym lub wspólnym interesie; 25. Akcja prewencyjna; 26. Odpowiedzialność deliktowa za szkody związane z ludzką prokreacją. Rozdział IX Wykonanie zobowiązań: 1. Uwagi ogólne o wykonaniu zobowiązań; 2. Przedmiot wykonania. Osoby uczestniczące w wykonaniu zobowiązania; 3. Miejsce i czas wykonania; 4. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych; 5. Zasada pacta sunt servanda. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus); 6. Prawo zatrzymania; 7. Dowody wykonania zobowiązań. : 1. Uwagi ogólne. Systematyka i zakres regulacji; 2. Ogólne założenia odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania; 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza ex contractu; 4. Zakres okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; 5. Niemożliwość świadczenia; 6. Zwłoka i opóźnienie; 7. Nieuchronne (przewidywane, uprzednie, antycypacyjne) naruszenie zobowiązania; 8. Kara umowna; 9. Zwłoka wierzyciela. Rozdział XII Zmiana wierzyciela lub dłużnika: 1. Uwagi ogólne; 2. Zmiana wierzyciela; 3. Zmiana dłużnika. Rozdział XIII Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika: 1. Pojęcie, cel i unormowanie ochrony.
Target audience note
Dla słuchaczy studiów prawniczych, praktyków obrotu cywilnoprawnego.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again