23448
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. 515-547. Indeks.
Formatted contents note
Zawiera: 1. Geneza, rozwój i kontekst zarządzania zasobami ludzkimi: 1.1. Ciągłość i zmiana funkcji personalnej; 1.2. Powstanie koncepcji human resource management; 1.3. Współczesne ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi; 1.4. Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi; 1.4.1. Zmiany techniczne; 1.4.2. Koniunktura gospodarcza; 1.4.3. Regulacje prawne; 1.4.4. Zmiany demograficzne; 1.4.5. Kultura organizacji; 1.4.6. Czynniki ekologiczne; 1.4.7. Globalizacja. 2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: 2.1. Geneza strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; 2.2. Zarządzanie strategiczne w procesie zmian; 2.3. Pojęcie strategii zarządzania zasobami ludzkimi; 2.4. Rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi; 2.5. Proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; 2.6. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi a strategia organizacji. 2.7. Role główne aktorów w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi; 2.8. Czynniki determinujące rozwój szzl. 3. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi: 3.1. Geneza i rozwój mzzl; 3.2. Cechy wyróżniające mzzl; 3.3. Model EPRG e mzzl; 3.4. Międzynarodowi menedżerowie i specjaliści; 3.5. Szok kulturowy jako wyzwanie mzzl; 3.6. Różnorodność w zatrudnieniu; 3.7. Znaczenie różnic narodowych w mzzl. 4. Organizacja funkcji HR: 4.1. Główni aktorzy funkcji HR; 4.2. Interesariusze w obszarze funkcji HR; 4.3. Architektura funkcji HR; 4.4. Fragmentacja funkcji HR; 4.5. Role i kompetencje menedżerów/specjalistów ds. HR; 4.6. Funkcja HR w strukturze organizacyjnej; 4.6.1. Struktura funkcjonalna; 4.6.2. Struktura dywizjonalna; 4.6.3. Struktura macierzowa; 4.6.4. Struktura projektowa; 4.6.5. Struktura procesowa; 4.6.6. Struktura sieciowa; 4.6.7. Struktura wirtualna. 5. Planowanie zatrudnienia i formy świadczenia pracy: 5.1. Cel i zakres planowania zatrudnienia; 5.2. Określanie potrzeb personalnych; 5.3. Prognozowani zmian w stanie zatrudnienia; 5.4. Planowanie obsad personalnych; 5.5. Analiza pracy; 5.6. Profile kompetencji; 5.7. Ewolucja form świadczenia pracy; 5.8. Telepraca i co-working; 5.9. Leasing pracowniczy i praca tymczasowa; 5.10. Samozatrudnienie; 5.11. Elastyczne formy czasu pracy. 6. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy: 6.1. Miejsce rekrutacji i selekcji w procesie pozyskiwania osób do pracy; 6.2. Źródła rekrutacji kandydatów do pracy; 6.3. Funkcje, metody i techniki rekrutacji; 6.4. Proces, metody i techniki selekcji; 6.5. Wprowadzenie do pracy; 6.6. Kontrakt psychologiczny; 6.7. Efektywność procesu rekrutacji i selekcji. 7. Kierowanie ludźmi w organizacji: 7.1. Istota pracy kierowniczej; 7.1.1. Role kierowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 7.1.2. Władza w organizacji; 7.1.3. Techniki kierowania ludźmi; 7.2. Przywództwo; 7.2.1. Teoria cech; 7.2.2. Podejście behawioralne; 7.2.3. Podejście sytuacyjne; 7.2.4. Tendencje rozwojowe w zakresie przywództwa; 7.3. Motywowanie; 7.4. Delegowanie; 7.5. Komunikowanie się; 7.6. Kierowanie w zmieniającej się gospodarce. 8. Zarządzanie efektami pracy: 8.1. Geneza i rozwój zarządzania efektami pracy; 8.2. Pojęcie, zasady i procesy zarządzania efektami pracy; 8.3. Zarządzanie efektami w systemie zarządzania zasobami ludzkimi; 8.4. Role i kompetencje uczestników procesu zarządzania efektami; 8.5. Metodyczne aspekty zarządzania efektami; 8.6. Pomiar efektywności; 8.7. Zarządzanie efektami w praktyce; 8.8. Czynniki wpływające na zarządzanie efektami. 9. Ocenianie pracowników: 9.1. Istota i znaczenie oceniania w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 9.2. Cele i funkcje oceniania; 9.3. System oceniania; 9.4. Zasady i kryteria oceniania; 9.5. Metody i techniki oceniania; 9.5.1. Techniki opisowe; 9.5.2. Techniki porównawcze; 9.5.3. Metody i techniki kompleksowe; 9.6. Błędy w procesie oceniania; 9.7. Zarządzanie procesem oceniania. 10. Rozwój zasobów ludzkich: 10.1. Istota rozwoju zasobów ludzkich; 10.2. Strategie i instrumenty rozwoju zasobów ludzkich; 10.3. Podmioty rozwoju zasobów ludzkich; 10.4. Proces szkoleniowy; 10.4.1. Określenie potrzeb szkoleniowych; 10.4.2. Opracowanie planu szkoleń; 10.4.3. Realizacja szkolenia; 10.4.4. Kontrola szkoleń; 10.5. Kariera zawodowa; 10.5.1. Istota kariery zawodowej; 10.5.2. Etapy w karierze zawodowej; 10.5.3. Przestrzeń kariery zawodowej; 10.5.4. Zarządzanie karierą zawodową; 10.5.5. Orientacje wobec kariery zawodowej; 10.5.6. Strategie rozwoju kariery; 10.5.7. Kierunki zmian; 10.6. Rozwój talentów. 11. Wynagrodzenia: 11.1. Pojęcie wynagrodzenia; 11.2. Funkcje wynagrodzeń; 11.3. Zarządzanie wynagrodzeniami; 11.4. Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń; 11.5. Formy wynagrodzenia; 11.6. Tworzenie systemów wynagradzania; 11.7. Wynagradzanie menedżerów; 11.7.1. Istota pracy menedżerów; 11.7.2. Składniki wynagrodzeń menedżerów; 11.8. Badanie wynagrodzeń. 12. Retencja i rotacja pracowników: 12.1. Istota retencji i rotacji pracowników; 12.2. Pomiar i analiza rotacji i retencji pracowników; 12.3. Odejścia z inicjatywy pracowników; 12.4. Zwolnienia pracowników z inicjatywy organizacji; 12.5. Zarządzanie procesem derekrutacji personelu; 12.6. Outplacement; 12.7. Wpływ redukcji zatrudnienia na osoby pozostające w firmie; 12.8. Działania profilaktyczne. 13. Warunki i stosunki pracy: 13.1. Pojęcie i znaczenie warunków i stosunków pracy; 13.2. Kształtowanie treści pracy; 13.3. Zbiorowe stosunki pracy; 13.4. Partycypacja pracownicza; 13.5. Konflikt w organizacji; 13.6. Stres w środowisku pracy; 13.7. Równowaga między pracą a życiem osobistym. 14. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi: 14.1. Doradztwo personalne; 14.1.1. Pojęcie doradztwa personalnego; 14.1.2. Zakres i rodzaje doradztwa personalnego; 14.1.3. Korzystanie z usług doradztwa personalnego w praktyce; 14.1.4. Kompetencje osób świadczących usługi doradcze; 14.1.5. Dział HR jako wewnętrzny konsultant; 14.2. Audyt personalny; 14.2.1. Pojęcie i cechy audytu personalnego; 14.2.2. Rodzaje i zakres audytu personalnego; 14.2.3. Standardy stosowane w audycie personalnym; 14.2.4. Korzyści i ryzyko, związane z audytem personalnym; 14.3. Badanie opinii pracowników (BOP); 14.3.1. Cele i zakres BOP; 14.3.2. Badanie zadowolenia/satysfakcji z pracy; 14.3.3. Badania klimatu organizacyjnego; 14.3.4. Badania zaangażowania pracowników; 14.4. Outsourcing funkcji HR; 14.5. Benchmarking personalny. Zakończenie – w kierunku nowego paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi. Bibliografia. Indeks rzeczowy.
Funding information note
Publikacja została dofinansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyznanej Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again