23360
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Notes:
General note
Indeks
Formatted contents note
Zawiera: Rozdział I. Wprowadzenie do prawa cywilnego: § 1. Prawo cywilne; I. Prawo publiczne i prawo prywatne; 1. Wprowadzenie; 2. Prawo prywatne; 3. Prawo publiczne; 4. Użyteczność wyróżnienia; II. Gałęzie prawa, kompleksowe regulacje prawne, dyscypliny naukowe i dydaktyczne; 1. Gałęzie prawa; 2. Kompleksowe regulacje prawne; 3. Dyscypliny naukowe i dydaktyczne; III. Status prawa cywilnego; 1. Metoda regulacji; 2. Przedmiot regulacji; IV. Zakres prawa cywilnego; 1. Uwagi wstępne; 2. Prawo pracy; 3. Prawo rodzinne; 4. Prawo handlowe; 5. Prawo rolne; 6. Prawo spółdzielcze; V. Systematyka prawa cywilnego; 1. Uwagi ogólne; 2. Poszczególne działy prawa cywilnego; 3. Inne wyróżnienia zespołów norm cywilnoprawnych; VI. Zasady prawa cywilnego; 1. Pojęcie; 2. Katalog zasad; § 2. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce; I. Unifikacja prawa cywilnego; 1. Druga Rzeczypospolita; 2. Okres powojenny; II. Kodyfikacja prawa cywilnego; 1. Pierwsze próby kodyfikacji; 2. Uchwalenie Kodeksu cywilnego; 3. Charakter prawny; 4. Zakres; 5. Podział; 6. Forma; 7. Warstwy ideologiczne; III. Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział II. Źródła prawa cywilnego: Źródła prawa cywilnego: § 3. Rodzaje źródeł: I. Uwagi wstępne; II. Prawo stanowione; III. Zwyczaje i prawo zwyczajowe; 1. Zwyczajowe; 2. Prawo zwyczajowe; IV. Rola orzecznictwa; V. Rola nauki; § 4. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego; I. Uwagi ogólne; 1. Struktura normy prawnej; 2. Norma a przepis prawny; II. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego; 1. Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne; 2. Normy kompetencyjne; 3. Metanormy; III. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego; 1. Definicje legalne; 2. Przepisy odsyłające; 3. Klauzule generalne; § 5. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym; I. Obowiązywanie norm w zasięgu czasowym; 1. Początek obowiązywania; 2. Koniec obowiązywania; II. Prawo intertemporalne; 1. Uwagi ogólne; 2. Zasada nie retroakcji; 3. Kolizje norm nieobjętych zasadą nie retroakcji; III. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym; IV. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozdział III. Stosowanie prawa cywilnego: § 6. Model stosowania prawa; I. Model normatywny; II. Trójczłonowy model stosowania prawa; § 7. Ustalenie stanu faktycznego sprawy; I. Reguły dowodowe; 1. Dowody; 2. Rozkład ciężaru dowodu; II. Domniemanie; 1. Domniemanie faktyczne; 2. Domniemania prawne; 3. Domniemania dobrej wiary; 4. Moc wiążąca orzeczeń; § 8. Ustalenie właściwej normy dla rozstrzygnięcia sprawy; I. Wykładnia prawa; 1. Uwagi wstępne; 2. Dyrektywy językowe; 3. Dyrektywy systemowe; 4. Dyrektywy funkcjonalne; 5. Wyniki wykładni; II. Wnioskowanie z norm o normach; 1. Pojęcie; 2. Reguły instrumentalnego nakazu i zakazu; 3. Reguły a fortiori; 4. Analogia z ustawy; 5. Analogia z prawa; III. Związanie sądu w działaniach interpretacyjnych i inferencyjnych; 1. Uwagi wstępne; 2. Nadzór judykacyjny; 3. Zasady prawne; 4. Powszechnie obowiązująca wykładnia; 5. Wskazanie wspomagające; IV. Zbieg norm; V. Wykładnia prawa wspólnotowego; 1. Reguła wykładni; 2. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego; 3. Właściwość sądów; § 9. Wiążące ustalenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego. Rozdział IV. Prawo podmiotowe: § 10. Pojęcie prawa podmiotowego; I. Koncepcja prawnonaturalna i system prawny; 1. Prawo podmiotowe i system prawny; 2. Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu; II. Określenie prawa podmiotowego; 1. Stosunek cywilnoprawny; 2. Definicja prawa podmiotowego; 3. Przydatność koncepcji prawa podmiotowego; III. Uprawnienia; 1. Uwagi ogólne; 2. Roszczenia; 3. Uprawnienia kształtujące; 4. Zarzut; § 11. Rodzaje praw podmiotowych; I. Uwagi wstępne; II. Prawa bezwzględne i względne; 1. Prawa bezwzględne; 2. Prawa względne; 3. Prawo podmiotowe w zobowiązaniach realnych; 4. Przyporządkowane prawa bezwzględne; III. Prawa akcesoryjne i związane; 1. Prawa akcesoryjne; 2. Prawa związane; IV. Prawa majątkowe i niemajątkowe; 1. Prawa majątkowe; 2. Prawa niemajątkowe; V. Prawa przenoszalne i nieprzenoszalne; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zbywalność; 3. Dziedziczność; VI. Prawa tymczasowe; § 12. Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego; I. Uwagi wstępne; II. Nabycie pochodne i pierwotne; 1. Nabycie pochodne; 2. Nabycie pierwotne; III. Następstwo pod tytułem szczególnym i ogólnym; 1. Następstwo pod tytułem szczególnym; 2. Następstwo pod tytułem ogólnym; IV. Nabycie translatywne i konstytutywne; 1. Nabycie translatywne; 2. Nabycie konstytutywne; V. Utrata prawa; 1. Uwagi ogólne; 2. Połączenie prawa i obowiązku; § 13. Realizacja prawa podmiotowego; I. Wykonywanie; II. Nadużycie; 1. Teoria zewnętrzna; 2. Teoria wewnętrzna; 3. Stosowanie instytucji nadużycia prawa podmiotowego; III. Ochrona; 1. Ochrona sądowa; 2. Pomoc własna; IV. Kolizja praw podmiotowych. Rozdział V. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego: § 14. Uwagi wstępne; § 15. Rzeczy; I. Pojęcie; 1. Cechy konstytutywne; 2. Wyłączenia; II. Rzeczy ruchome i nieruchomości; 1. Podstawa podziału; 2. Grunty; 3. Budynki; 4. Części budynków; 5. Księgi wieczyste; III. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości; 1. Pojęcie; 2. Doniosłość prawna; IV. Części składowe rzeczy i przynależności; 1. Części składowe; 2. Przynależności; V. Pożytki; 1. Pojęcie i rodzaje; 2. Konsekwencje prawne; § 16. Przedmioty inne niż rzeczy; I. Przedmioty materialne niebędące rzeczami; 1. Ciecze i gazy; 2. Kopaliny; 3. Zwierzęta w stanie wolnym; II. Przedmioty niematerialne; 1. Energia; 2. Dobra o charakterze intelektualnym; 3. Dobra osobiste; 4. Pieniądze; 5. Papiery wartościowe; III. Przedsiębiorstwo; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie; 3. Konsekwencje i charakter prawny; 4. Gospodarstwo rolne; IV. Zbycie przedsiębiorstwa; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie zbycia przedsiębiorstwa; 3. Forma; V. Odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem zbytego przedsiębiorstwa; 1. Uwagi wstępne; 2. Odpowiedzialność zbywcy przedsiębiorstwa; 3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa; § 17. Majątek i mienie; I. Majątek; 1. Pojęcie; 2. Sukcesja uniwersalna; 3. Zarząd; 4. Odpowiedzialność; 5. Surogacja; II. Mienie. Rozdział VI. Osoby fizyczne: § 18. Uwagi ogólne: I. Podmiotowość człowieka; 1. Podmiot praw; 2. Zdolność prawna; 3. Zdolność do czynności prawnych; II. Indywidualizacja osób fizycznych; 1. Nazwisko i imię; 2. Dodatkowe dane osobowe; 3. Stan rodzinny; 4. Płeć; 5. Wiek; 6. Stan cywilny; 7. Rejestry stanu cywilnego; 8. Ewidencja ludności; III. Miejsce zamieszkania; 1. Uwagi ogólne; 2. Osoby pełnoletnie; 3. Dzieci lub podopieczni; § 19. Zdolność prawna osób fizycznych; I. Początek; 1. Urodzenie się dziecka; 2. Status cywilnoprawny nasciturusa; II. Zakres; III. Ustanie; 1. Śmierć; 2. Stwierdzenie zgonu; 3. Uznanie za zmarłego; § 20. Ochrona dóbr osobistych; I. Pojęcie i rodzaje; 1. Pojęcie; 2. Typy; II. Konstrukcja prawna; III. Przesłanki ochrony; 1. Bezprawność; 2. Uchylenie bezprawności; IV. Środki ochrony; 1. Ustanie; 2. Zaniechanie; 3. Usunięcie skutków naruszenia; 4. Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny; 5. Stosunek do ochrony pozakodeksowej; 6. Odszkodowanie. Rozdział VII. Osoby prawne: § 21. Konstrukcja osób prawnych; I. Pojęcie; 1. Założenia ogólne; 2. Metoda regulacji prawnej; 3. Funkcje; II. Ogólna regulacja osób prawnych; 1. Uwagi wstępne; 2. Powstanie i rejestry; 3. Nazwa; 4. Siedziba; 5. Organy; 6. Dobra osobiste; § 22. Rodzaje osób prawnych; I. Państwowe osoby prawne; 1. Skarb Państwa; 2. Inne państwowe osoby prawne; II. Jednostki samorządu terytorialnego; 1. Gminy; 2. Związki międzygminne; 3. Powiat; 4. Województwo; III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne; 1. Korporacyjne; 2. Fundacyjne; § 23. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; I. Uwagi wstępne; II. Nowa regulacja prawna; 1. Pojęcie; 2. Reżim prawny; III. Trzeci podmiot prawa cywilnego. Rozdział VII1. Konsumenci i przedsiębiorcy: §231. Konsumenci; I. Uwagi wstępne; II. Pojęcie konsumenta; § 232. Przedsiębiorcy; I. Firma. Rozdział VIII. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne: § 24. Zdarzenia cywilnoprawne; I. Pojęcie i skutki; 1. Pojęcie; 2. Skutki; II. Typy zdarzeń cywilnoprawnych; 1. Podstawa wyróżnienia; 2. Typologia; § 25. Pojęcie i postacie czynności prawnych; I. Pojęcie; 1. Określenie ogólne; 2. Oświadczenie woli; 3. Oświadczenia innego rodzaju; II. Postacie czynności prawnych; 1. Jednostronne, umowy i uchwały; 2. Zgoda osoby trzeciej; 3. Indywidualnie adresowane; 4. Realne i konsensualne; 5. Między żyjącymi i na wypadek śmierci; 6. Zobowiązujące, rozporządzające i o podwójnym skutku; 7. Przysparzające; 8. Upoważniające; 9. Kauzalne i abstrakcyjne; 10. Czynności powiernicze; § 26. Forma oświadczenia woli: I. Swoboda formy; 1. Uwagi ogólne; 2. Oświadczenia wyraźne i dorozumiane; II. Formy szczególne i ich rodzaje; 1. Forma dokumentowa; 2. Zwykła forma pisemna; 3. Forma pisemna z datą pewną; 4. Forma pisemna z poświadczeniem podpisu; 5. Akt notarialny; 6. Forma elektroniczna; 7. Uwagi końcowe; III. Skutki niedochowania formy; 1. Forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemnitatem); 2. Forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych (ad eventum); 3. Forma czynności prawnej zastrzeżonej dla celów dowodowych (ad probationem); IV. Zakres zastosowania form szczególnych; 1. Forma z mocy ustawy; 2. Forma z mocy umowy; 3. Forma następczych czynności prawnych; 4. Zakres zastosowania elektronicznej formy czynności prawnej; V. Oświadczenie potwierdzające zawarcie umowy; § 27. Wykładnia oświadczeń woli; I. Uwagi ogólne; 1. Pojęcie wykładni; 2. Ogólne dyrektywy wykładni; II. Metoda wykładni; 1. Oświadczenia woli składane indywidualnym adresatom; 2. Oświadczenia woli kierowane do nieoznaczonego kręgu odbiorców; 3. Testamenty; III. Wykładnia oświadczeń woli wyrażonych pisemnie; 1. Uwagi ogólne; 2. Ograniczenia dowodowe; 3. Zasady europejskiego prawa kontraktów; § 28. Zdolność do czynności prawnych; I. Pojęcie; 1. Uwagi ogólne; 2. Osoby prawne; 3. Osoby fizyczne; II. Brak zdolności do czynności prawnych; 1. Wiek; 2. Ubezwłasnowolnienie całkowite; 3. Skutki; III. Ograniczona zdolność do czynności prawnych; 1. Wiek; 2. Ubezwłasnowolnienie częściowe; 3. Skutki; § 29. Wady oświadczenia woli; I. Uwagi ogólne; II. Brak świadomości lub swobody; 1. Pojęcie; 2. Zakres podmiotowy; III. Pozorność; 1. Pojęcie; 2. Skutki pozorności; 3. Pozorność a oświadczenie woli nie na serio, zastrzeżenie potajemne i czynności fiducjarne; IV. Błąd; 1. Pojęcie; 2. Przypadki szczególne; 3. Skutki; V. Podstęp; 1. Pojęcie; 2. Skutki; VI. Groźba; VII. Uchylenie się od skutków prawnych. Rozdział IX. Treść czynności prawnej: § 30. Swoboda kształtowania treści czynności prawnych; I. Uwagi ogólne; 1. Pojęcie treści czynności prawnej; 2. Zasada swobody kształtowania treści; 3. Wzorzec kompetencji generalnej; II. Ograniczenia; 1. Prawa przyrody; 2. Normy bezwzględnie wiążące; 3. Obejście ustawy; 4. Zasady współżycia społecznego; III. Skutki naruszenia; § 31. Elementy czynności prawnej; I. Rodzaje; 1. Essentialia negotii; 2. Naturalia negotii; 3. Accidentalia negotii; II. Warunek i termin; 1. Warunek; 2. Termin. Rozdział X. Zawarcie umowy: § 32. Założenia ogólne; I. Konsens; 1. Pojęcie; 2. Zakres konsensu; 3. Określenie stron; II. Swoboda zawierania umów; 1. Pojęcie; 2. Ograniczenia; 3. Umowy adhezyjne; 4. Zastępcze świadczenie woli; 5. Orzeczenie sądowe jako zdarzenie cywilnoprawne; 6. Decyzja administracyjna jako zdarzenie cywilnoprawne; § 33. Sposoby zawierania umów; I. Oferta i jej przyjęcie; 1. Pojęcie oferty; 2. Skutki złożenia oświadczenia; 3. Ustanie stanu związania ofertą; 4. Przyjęcie oferty; 5. Miejsce i czas zawarcia umowy; II. Negocjacje; 1. Pojęcie; 2. Prowadzenie negocjacji; 3. Zawarcie umowy; 4. List intencyjny; 5. Zaproszenie do zawarcia umowy; III. Aukcja i przetarg; 1. Uwagi wstępne; 2. Charakter pranwy oraz funkcja aukcji i przetargu; 3. Ogłoszenie aukcji lub przetargu; 4. Aukcja; 5. Przetarg; 6. Wadium; 7. Unieważnienie umowy. Rozdział XI. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury: § 34. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwa; I. Pojęcie przedstawicielstwa; 1. Działanie w cudzym imieniu; 2. Instytucje o zbliżonej funkcji; II. Pojęcie pełnomocnictwa i przedstawicielstwa ustawowego; § 35. Pełnomocnictwo; I. Udzielenie pełnomocnictwa; 1. Zdolność do czynności prawnej; 2. Oświadczenie woli mocodawcy; 3. Treść pełnomocnictwa; 4. Czynność „z samym sobą”; 5. Pełnomocnik rzekomy; II. Stosunek podstawowy; III. Wygaśnięcie prokury; IV. Prokura; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie i funkcja prokury; 3. Podmioty kompetentne do udzielenia prokury; 4. Udzielenie prokury; 5. Prokurent; 6. Zakres prokury i sposób jej wykonywania; 7. Wygaśnięcia prokury. Rozdział XII. Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną: § 36. Uwagi ogólne; § 37. Postacie nieważności czynności prawnej; I. Nieważność; 1. Uwagi ogólne; 2. Konwalidacja; 3. Konwersja; II. Wzruszalność; III. Bezskuteczność zawieszona; IV. Bezskuteczność względna; 1. Uwagi ogólne; 2. Konstrukcja bezskuteczności względnej na podstawie art. 59 KC; 3. Przesłanki; 4. Skutki i funkcja. Rozdział XIII. Przedawnienie i terminy zawite: § 38. Dawność; I. Pojęcie i funkcja; II. Rodzaje; § 39. Przedawnienie: I. Pojęcie; 1. Przedmiot; 2. Zarzut przedawnienia; 3. Skutek; II. Terminy; 1. Długość; 2. Obliczanie biegu terminu; III. Zawieszenie biegu przedawnienia; IV. Przerwa biegu przedawnienia; 1. Uwagi ogólne; 2. Dochodzenie roszczenia przed sądem; 3. Uznanie roszczenia; 4. Mediacja; § 40. Terminy zawite; I. Pojęcie i rodzaje; II. Skutki. Indeks rzeczowy.
Reviews:
Other editions:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again