23360
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia s. 403-425.
Formatted contents note
Zawiera: Rozdział I Zasada autonomii woli pacjenta: 1. Autonomia woli pacjenta – uwagi ogólne. 2. Zgoda na leczenie i inne interwencje medyczne jako fundamentalne prawo pacjenta. 2.1. Akty prawa międzynarodowego. 2.2. Europejska Konwencja Bioetyczna. 2.3. Prawo polskie. 3. Ograniczenie autonomii woli pacjenta. Rozdział II Działanie lekarza bez zgody pacjenta: 1. Podstawy prawne. 2. Negotiorum gestio. 3. Przekroczenie zakresu zgody pacjenta. Rozdział III Przymus leczenia i innych interwencji medycznych a odmowa zgody pacjenta: 1. Prawo pacjenta do leczenia a odmowa zgody na leczenie i inne interwencje medyczne w prawie polskim. 2. Odmowa leczenia w prawie porównawczym. 2.1. Prawo amerykańskie – teoria informed refusal. 2.2 Prawo angielskie. 2.3. Prawo francuskie. Rozdział IV Przymus leczenia i innych interwencji medycznych jako ochrona osób małoletnich i niezdolnych do wyrażenia zgody: 1.Prawo polskie. 1.1. Uwagi ogólne. 1.2. Zgoda zastępcza. 1.3. Zgoda kumulatywna. 1.4. Pełnomocnictwo. 1.5. Sprzeciw co do interwencji medycznej a przymus leczenia jako ochrona pacjenta. 2. Prawo angielskie. 2.1. Osoby dorosłe niezdolne do wyrażenia zgody (incompetent adults). 2.1.1. Brak zdolności. 2.1.2. Dyrektywy antycypowane. 2.1.3. Pełnomocnictwo ustanowione przez pacjenta (lasting power of attorney). 2.1.4. Przedstawiciel ustanowiony przez sąd (deputy). 2.1.5. Najlepszy interes pacjenta (patient’s best interest). 2.2. Vulnerable adults – osoby dorosłe w niewielkim stopniu zdolne do wyrażenia zgody. 2.3. Osoby małoletnie. 3. Prawo USA. 3.1. Uwagi ogólne. 3.2. Ochrona małoletnich. 3.3. Ochrona osób niezdolnych do wyrażenia zgody. Rozdział V Przymus interwencji medycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi: 1. Wprowadzenie. 2. Przymus interwencji medycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w prawie polskim. 2.1. Przymus bezpośredni. 2.2. Przymusowa hospitalizacja osób z zaburzeniami psychicznymi. 3. Prawo porównawcze – prawo angielskie jako szczególny przykład ochrony osób z zaburzeniami psychicznymi. 3.1. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego na obserwację. 3.2. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego na leczenie. 3.3. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w przypadkach nagłych. 3.4. Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi bez zgody. 4. Przymus hospitalizacji w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rozdział VI Przymusowe leczenie anoreksji w najlepszym interesie pacjenta: 1. Prawo polskie – ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. 2. Prawo porównawcze – system common law. Rozdział VII Przymus leczenia i innych interwencji medycznych w zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 1. Uwagi ogólne. 2. Obowiązkowe szczepienia ochronne. 2.1. Prawo polskie. 2.2. Prawo USA. 3. Obowiązki poddania się innym interwencjom wynikającym z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 4. Przymus bezpośredni. Rozdział VIII Sterylizacja przymusowa i bez zgody pacjenta jako szczególny rodzaj interwencji medycznej: 1. Uwagi ogólne – pojęcie i rodzaje sterylizacji. 2. Prawo porównawcze. 2.1. Sterylizacja w prawie angielskim. 2.2. Sterylizacja w prawie amerykańskim. 2.3. Sterylizacja w prawie francuskim. 2.4. Sterylizacja w prawie niemieckim. 2.5. Sterylizacja w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 3. Problem dopuszczalności sterylizacji w prawie polskim. Rozdział IX Problem zabiegów medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego – konflikt interesów. 1. Prawo porównawcze – system common law. 2. Prawo polskie. Rozdział X Transfuzja krwi u świadków Jehowy: 1. Uwagi ogólne. 2. Sytuacja prawna w Polsce. 3. Prawo porównawcze. Rozdział XI Karnoprawny i administracyjnoprawny przymus leczenia i innych interwencji medycznych: 1. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie. 2. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu. 3. Leczenie narkomanów. 4. Środki przymusu stosowane wobec pedofilów. 4.1. Uwagi ogólne. 4.2. Przymus bezpośredni. 4.3. Zgodność ustawy z Konstytucją. 5. Przymus badań lekarskich i leczenia w postępowaniu karnym i wobec skazanych w zakładach karnych. 5.1. Przymusowe badania oskarżonego oraz osoby podejrzanej. 5.2. Przymusowe badanie i leczenie skazanych w zakładach karnych. 6. Obowiązkowe badania pokrzywdzonego. 7. Obowiązek badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Rozdział XII Odmowa zgody na leczenie jako przyczynienie się do szkody – przymus pośredni: 1. Przyczynienie się pacjenta do powstania lub zwiększenia szkody w prawie polskim. 2. Przyczynienie się pacjenta w prawie porównawczym. Rozdział XIII Odpowiedzialność lekarza i zakładu leczniczego w razie przymusu leczenia lub działania lekarza bez zgody pacjenta: 1. Podstawy odpowiedzialności. 1.1. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa za winę lekarza (zakładu leczniczego). 1.2. Odpowiedzialność zakładu leczniczego na zasadzie słuszności w razie zgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej. 1.3. Odpowiedzialność zakładu leczniczego za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej. 2. Wynagrodzenie szkody. 2.1. Uwagi ogólne. 2.2. Zwrot kosztów leczenia i wydatków. 2.3. Renta na rzecz poszkodowanego. 2.4. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną szkodę. 3. Zadośćuczynienie pieniężne w razie naruszenia praw pacjenta.
Target audience note
Dla prawników, lekarzy, pacjentów, rzeczników praw pacjenta, adwokatów, radców prawnych i sędziów
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again