25 results
Book
In basket
Atlas psychologiczny / Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1976. - 366, [2] s. : rys., zdj. ; 22 cm.
Temat: Psychologia
Zawiera: a. Psychologia jako nauka. b. Człowiek jako przedmiot badan psychologii: genealogia człowieka; Budowa człowieka. c. Budowa, rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego. d. Odzwierciedlenie rzeczywistości; Wdrożeniowo-spostrzeżeniowe odzwierciedlenie rzeczywistości; Współdziałanie analizatorów - podstawa złożonych czynności mózgu; Myślowe odzwierciedlenie rzeczywistości. e. Odzwierciedlenie stosunku do rzeczywistości - emocje. f.P amięciowy zapis odzwierciedlenia rzeczywistości: Metoda odruchowo-warunkowa I; Metoda odruchowo-warunkowa II. g. Działanie w otaczającym świecie: Aktywność; Zachowanie instynktowne; Świadomość a zachowanie; Człowiek wśród ludzi; Bieg życia ludzkiego. h .Różnice indywidualne. Teorie osobowości. i. Zastosowania psychologii. j. Twórcy i współtwórcy psychologii: Historyczne ośrodki psychologiczne; konferencje psychologiczne; Czasopisma psychologiczne; Główne nurty myśli psychologicznej w filozofii; Neurofizjologowie - wielcy badacze mózgu; Psychologowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 97)
Zawiera: 1. Metoda i przedmiot procesu badawczego; 2. Proces badawczy; 3. Rodzenie się pomysłów; 4. Zbieranie faktów; 5. Przetwarzanie danych; 6. Interpretacja danych; 7. Przekazywanie wyników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Historia psychologii / Józef Pieter. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 455 s. ; 24 cm.
Zawiera: R. 1 Warunki powstania i rozwoju psychologii; R. 2 Psychologia starożytna i scholastyczna; R. 3 Warunki powstania psychologii nowożytnej; R. 4 Kartezjusz, kartezjanizm psychologia umysłu; R. 5 Geneza i rozwój nowożytnego asocjacjonizmu; R. 6 Rozwój psychologii umysłu; R. 7 Prekursorzy psychologii eksperymentalnej; R. 8 Geneza i rozwój psychofizyki; R. 9 Psychologia Wilhelma Wundta i jego szkoły; R. 10 Rozkwit i kryzys psychologii eksperymentalnej; R. 11 Typowe wyposażenie pracowni psychologii eksperymentalnej; R. 12 Geneza i rozwój behawioryzmu; R. 13 Geneza i rozwój refleksologii; R. 14 Wkład medycyny do psychologii i geneza psychologii klinicznej; R. 15 Ewolucjonizm w psychologii; R. 16 Geneza psychologii rozwojowej; R. 17 Droga do psychologii pamięci i uczenia się do psychodydaktyki; R. 18 Geneza psychologii różnic i nauki o testach; R. 19 Droga od psychotechniki do psychologii pracy; R. 20 Przeobrażenia psychologii społecznej; R. 21 Rozwój etnopsychologii; R. 22 Geneza i zróżnicowanie psychologii humanistycznej; R. 23 Geneza nauki o osobowości; R. 24 Psychologia w Polsce; R. 25 Zróżnicowanie i integracja nauk psychologicznych; R. 26 Porównania retrospektywne i aktualne perspektywy dalszego rozwoju psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
Zawiera: Wstęp do wydania polskiego; Przedmowa; Wstęp; Jednostka, kultura i społeczeństwo; Pojęcie kultury; Struktura społeczna a uczestnictwo w kulturze; Osobowość; Rola kultury w kształtowaniu osobowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
Zawiera: Cz. 1 Wprowadzenie: R.1 Rys historyczny; R.2 Badanie inteligencji; R.3 Ogólna teoria inteligencji. Cz. 2 Struktura inteligencji: R.4 Zdolności inteligencji; R.5 Zdolności pamięci; R. 6 Zdolności wytwarzania dywergencyjnego; R.7 Zdolności wytwarzania konwergencyjnego; R.8 Zdolności oceniania; R.9 Kategorie operacji; R.10 Kategorie informacji. Cz.3 Implikacje dla teorii psychologicznej: R.11 Spostrzeganie a poznawanie; R.12 Uczenie się; R.13 Przechowywanie i przypominanie; R.14 Rozwiązywanie problemów i mylenie twórcze. Cz.4 determinanty inteligencji: R.15 Biologiczne podłoże inteligencji; R.16 Warunki środowiskowe i inne; R.17 Rozwój intelektualny; R.18 Obniża się poziom zdolności intelektualnych. Cz.5 Refleksje: R.19 Ogólne podsumowanie i perspektywy na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-00047-3
Zawiera: Przedmowa; 1. Geneza i rozwój problematyki orientacji i poradnictwa zawodowego; 2. System orientacji i poradnictwa zawodowego; 3. Elementy realizacyjne systemu orientacji i poradnictwa zawodowego; 4. Zawodoznawstwo w procesie orientacji i poradnictwa zawodowego; 5. Etapy orientacji i poradnictwa zawodowego; 6. Formy, metody i środki stosowane w orientacji i poradnictwie zawodowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Wstęp: W obronie metody eksperymentalnej w spychologii; Uwagi ogólne. I. Wprowadzenie metodologiczne; II. Motoryka i praca; III. Reakcje emocjonalne; IV. Procesy sensoryczne i metody psychofizyczne; V. Spostrzeganie; VI. Uczenie się i pamięć; VII. Czas i rytm; VIII. Skojarzenia i myślenie; IX. Osobowość; X. Psychologia społeczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podręcznik diagnostyki psychologicznej / Richard Meili ; tł. Beatrice Horoszowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1967. - 372 , [4] s., [2] k. tabl. : rys., tab., err ; 24 cm.
Zawiera: I.Wstęp: Praktyczne zadania diagnostyki psychologicznej i jej rozwój; Krytyka przednaukowych metod poznania człowieka; Przegląd naukowych metod poznania. II.Zdolności i ich badanie: Teorie inteligencji i testów inteligencji; Badanie inteligencji; Specjalne formy inteligencji a zdolności; Badanie całościowe. III.Osobowość i jej badanie: Podstawy teoretyczne; Metody diagnostyki charakterologicznej. IV.Technika badanie. Ocena i opracowanie wyników testów: Badanie; Ilościowe opracowanie wyników TESTÓW; Orzeczenie psychologiczne. V.Analiza kontrola wyników testów: Rzetelność techniczna; Trafność testu jako środka diagnostycznego. VI.Oddziaływanie niektórych czynników ogólnych na wyniki testów: Poziom osiągu, sprawność i stopień zdolności; Różnice między osiągami obu płci; Wpływ warunków zewnętrznych na osiągi w testach; Wpływ ćwiczenia. DODATEK: Technika niektórych testów; Statystyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Cz. I Ogólna metodologia badań nad rozwojem dziecka: Badania nad zachowanie się i rozwojem dziecka; Planowanie badań nad problemami rozwoju; Obserwacyjne badania dziecka; Badania nad zachowaniem się dzieci metoda eksperymentu laboratoryjnego. Cz. II Badania biologicznego wzrostu i rozwoju: Metody badania rozwoju fizycznego; Rozwój procesów biochemicznych i fizjologicznych; Funkcje receptoryczne. Cz. III Badania procesów poznawczych: Zastosowanie metod eksperymentalnych do badania spostrzegania u dzieci; Metody badań nad uczeniem się dzieci; Badania nad rozwiązywaniem problemów myślenia; Badania zdolności za pomocą standaryzowanych testów; Mowa i komunikowanie się; Psycholingwistyczne metody badania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Cz. IV Badania rozwoju osobowości: Przeprowadzanie wywiadu z dziećmi; Techniki projekcyjne; Pomiar postaw i wartości u dzieci; Motywacja i emocje; Ocena cech osobowości u dzieci. Cz. V Badania nad społecznym zachowaniem się dziecka i środowiskiem: Grupy dziecięce; Zachowanie interpersonalne; Wkład antropologii do metod badania wychowania dziecka; Mierzenie zmiennych życia rodzinnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: R. 1 Psychika a zachowanie się; R. 2 Wnioskowanie z zachowania się; R. 3 Układ nerwowy - I. Drogi nerwowe w uczeniu się i spostrzeganiu; R. 4 Rodzaje kontroli sensorycznej - zachowanie się wyższe i niższe; R. 5 Uczenie się Typu-R i uczenie się poznawcze; wzmocnienie; R. 6 Uczenie się, pamięć i zapomnienie; R. 7 Dziedziczenie, dojrzewanie, wczesne uczenie się; R. 8 Interludium statystyczne i grupa kontrolna; R. 9 Inteligencja; R. 10 Układ nerwowy - II. Mechanizmy motywacyjne; R. 11 Emocje i motywacja; kontekst społeczny; R. 12 Wrażenie a spostrzeżenie; R. 13 Myślenie; R. 14 Psychologia a metoda naukowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Cz. 1 Spostrzeganie: O gotowości percepcyjnej; Wartość i potrzeba jako czynniki organizujące spostrzeganie; Znajomość sekwencji literowych a ich rozpoznawanie tachistoskopowe; O spostrzeganiu niespójności - paradygmat; Zakłócenia w rozpoznawaniu wzrokowym; Dynamika osobowości a proces spostrzegania; Funkcje spostrzegania - rzut oka wstecz na Nowy Nurt. Cz. 2 Myślenie: Proces tworzenia pojęć; Strategie odbioru w procesie tworzenia pojęć; Rola przeuczenia i poziomu popędu w uczeniu się odwrotności; Rozpoznawanie powtarzającej się prawidłowości; Warunki działalności twórczej; Wychodzenie poza dostarczone informacje. Cz. 3 Sprawność w okresie niemowlęctwa: Rozwój i struktura sprawności; Oko, ręka i umysł; O działaniu dowolnym i jego strukturze hierarchicznej; Kompetencja w okresie niemowlęctwa. Cz. 4 Procesy reprezentacji w dzieciństwie: Rozwój procesów reprezentacji w dzieciństwie; przebieg rozwoju poznawczego; Rozwój transformacji na zasadzie równoważności u dzieci; kultura a rozwój poznawczy. Cz. 5 Kształcenie: Akt dokonywania odkrycia; Dojrzałość szkolna; Reprezentacja a uczenie się matematyki; Rozwój umysł; Różnice kulturowe a wnioskowanie o procesach psychicznych; Wychowanie jako produkt społeczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-04689-9
Zawiera: 1. Spostrzeganie: Interpretacja przekazów sensorycznych; Rozpoznawanie obrazów; Znaczenie reguł; Analiza cech; Spostrzeganie bez wyodrębniania cech. 2. Przetwarzanie informacji przez układ nerwowy: Oko żaby; Metody fizjologiczne; Tworzenie obwodów neuronowych; Obwody podstawowe; Wyodrębnianie konturów; Reakcje w czasie; Reagowanie na ruch; Przetwarzanie sygnałów w ciele kolankowatym bocznym; Wyodrębnianie cech; Wnioski. 3. Teorie rozpoznawania obrazów: Pandemonium; Analiza przez syntezę; dokonywanie syntezy przekazu sensorycznego; Cechy a oczekiwania. 4. System wzrokowy: Światło; Droga wzrokowa; Reakcje chemiczne na światło; Neuroanatomia widzenia; Droga do mózgu; Wybór informacji wzrokowej. 5. Podstawowe właściwości widzenia: Spostrzeganie jasności; Adaptacja; Właściwości widzenia związane z czasem; Barwa; Mieszanie barw; Wrażliwość czopków na barwy. 6. System słuchowy: Fizyka dźwięku; Budowa i funkcjonowanie ucha; Reakcje elektryczne na dźwięk. 7. Wymiary dźwięku: Głośność; Wysokość dźwięku; Krytyczne pasmo częstotliwości; Przestrzenne spostrzeganie dźwięku. 8. Nerwowe podłoże pamięci: Systemy pamięci; Przechowywanie informacji; Chemia pamięci; Zaburzenia pamięci; Poszukiwanie lokalizacji pamięci długotrwałej; Jeden mózg czy dwa mózgi?; Wnioski. 9. Pamięć przemijająca: Przechowywanie informacji sensorycznej; Pamięć krótkotrwała; Od pamięci krótkotrwałej, od pamięci długotrwałej; Zjawiska uwagi; Teorie uwagi. 10. Struktura pamięci: Opowiadanie na pytania; Doniosłość rozumienia; Model pamięci. 11. Procesy pamięci: Mechanizmy wejścia i wyjścia; Poszukiwanie informacji w pamięci; Reorganizacja struktur pamięci poprzez procesy myślowe; Porozumienie a zapamiętywanie; Pamięć jako proces przetwarzania informacji. 12. Język: Struktura języka; Uczenie się języka. 13. Uczenie się i rozwój poznawczy: Schematy sensoryczno-motoryczne; Zjawiska uczenia się; Uczenie się poznawcze; Rozwój poznawczy; Myślenie. 14. Rozwiązywanie problemów: Anatomia problemu; Strategie rozwiązywania problemów; Mechanizmy myślenia. 15. Podejmowanie decyzji: Określanie wartości; Podejmowanie decyzji ryzykownych; Gromadzenie dowodów; Efekty następcze podejmowania decyzji; Wnioski. 16. Społeczny kontekst decyzji: Wpływ czynników społecznych na podejmowanie decyzji; Zachowanie się osób postronnych; Decyzje interakcyjne. 17. Motywacja: Mózgowe mechanizmy motywacji; Systemy regulacji motywacyjnej; Reagowanie na niepewność; Interpretacja wzbudzania emocjonalnego; Motywacja a poznanie. Dodatek A: Mierzenie zmiennych psychologicznych. Dodatek B: Charakterystyki funkcjonowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: I.Metodologiczne zagadnienia psychologii uczenia się: Teoria systemów a psychologia; Główne aspekty teorii uczenia się; Określenie problematyki badawczej. II.Strukturalna i funkcjonalna analiza procesów uczenia się: problematyka psychologicznej teorii uczenia się; Eksploracja a aferentacja zwrotna; Zagadnienia aktywacji i motywacji; Antycypacja i wyobrażenie realizacji celu; Rola słowa w uczeniu się; Rozwiązywanie problemów i operacje myślowe; Społeczne uczenie się i normy grupowe. III.Psychologiczne problemy teorii uczenia się: Ogólne założenia systemu teoretycznego; Podstawowe twierdzenia dotyczące struktury i procesów uczenia się; Uwagi do strukturalno-funkcjonalnej teorii uczenia się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-05905-2
Zawiera: Cz. II Kierowanie zachowaniem klasy szkolnej i różnice indywidualne: R. 9 Pozytywne ujmowanie motywacji; R. 10 Nauczanie samoorganizacji. Cz. III Rozwój i różnice indywidualne: R. 11 Koncepcje i prawa rozwoju; R. 12 Nauczanie zindywidualizowane. Cz. IV Ocena uczenia się i nauczania: R. 13 Ocena uczenia się i nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-00463-0
Zawiera: R. 1 Psychologia wychowawcza jako psychologia nauczania i wychowania; R. 2 Nauczanie i wychowanie a rozwój psychiczny. Cz. I Psychologia nauczania: R. 3 Nauczanie jako kierowanie uczeniem się innych osób; R. 4 Analiza sytuacji nauczania. Determinanty przebiegu i efektów, wskaźniki, pomiary; R. 5 Nauczanie przygotowawcze a idea edukacji permanentnej; R. 6 Psychologiczne problemy zewnętrznych warunków nauczania; R. 7 Psychologiczne problemy programu nauczania; R. 8 Psychologiczne problemy sposobu nauczania (zagadnienia ogólne); R. 9 Koncepcja nauczania programowanego; R. 10 Psychologiczne problemy oceniania i egzaminowania; R. 11 Nauczanie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole; R. 12 Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania. Równy start w szkole; R. 13 Nauczanie szkolne na poziomie podstawowym i średnim (zagadnienia ogólne); R. 14 Pożądane cechy nauczyciela i sposoby porozumiewania się w procesie nauczania; R. 15 Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego; R. 16 Trudności w uczeniu się szkolnym. Cz. II Psychologia wychowania: R. 17 Wychowanie a regulacja stosunków człowieka ze światem zewnętrznym; R. 18 Psychologiczna struktura działalności wychowawczej; R. 19 Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych; R. 20 Wychowanie a kształtowanie osobowości; R. 21 Charakterystyka środowiska wychowawczego; R. 22 Psychologiczne podstawy wychowania w rodzinie; R. 23 Wychowanie małego dziecka w rodzinie i w środowisku pozarodzinnym; R. 24 Psychologiczne problemy wychowania dzieci w wieku przedszkolnym; R. 25 Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; R. 26 Trudności wychowawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Cz. I Wprowadzenie: Istota i metody psychologii wychowawczej; Nauczanie: sztuka kierowania uczeniem się; Kierowanie uczeniem się: nowy aspekt twórczego nauczania. Cz. II Osobowość i przystosowanie: Teoria osobowości: rozwój, dynamika, ideał; Osobowość a problemy przystosowania u dzieci; Specjalne problemy uczenia się i przystosowania dzieci upośledzonych. Cz. III wzrastanie i rozwój w okresie dzieciństwa o adolescencji: Ogólny charakter rozwoju; Wzrastanie fizyczne i rozwój motoryczny; Rozwój umysłowy; Rozwój emocjonalny; Rozwój społeczny; Rozwój postaw, zainteresowań i wartości; Rozwój jednostki w okresie dzieciństwa i adolescencji. Cz. IV Uczenie się: Podstawowa teoria uczenia się (dla nauczycieli); Istota i warunki uczenia się; Motywacja w uczeniu się szkolnym; Transfer i uczenie się funkcjonalne; Nabywanie sprawności motorycznych i wiedzy; Myślenie twórcze, rozumowanie i rozwiązywanie problemów; Uczenie się podstawowych przedmiotów szkolnych; Specjalne trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów; Statystyka w naukach pedagogicznych; Wykrywanie potencjalnych możliwości dziecka: inteligencja i zdolności; Ocenianie wyników uczenia się; Różnice indywidualne w zdolnościach umysłowych: ich implikacje pedagogiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia wychowawcza w zarysie / Stefan Baley ; ze wstępem Stefana Błachowskiego. - Wyd. 3 zm. i uzupeł. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1958. - XV, [1], 415 s. : il. ; 24 cm
Zawiera: Część wstępna: I. Zadania psychologii wychowawczej; II. Stosunek psychologii wychowawczej do innych nauk; III. Ogólne uwagi o metodach psychologii wychowawczej. Część Ogólna:: IV. Zagadnienia swoistości procesów psychicznych uwikłanych w procesie wychowania; V. Psychiczne materiały i produkty wychowania; VI. Ogólne formy procesów wychowawczych; VII. Psychologia wychapania przez drugich i samowychowania. Część Szczegółowa: Rodzina jako instytucja wychowawcza - VIII. Podstawy psychologiczne wychowania rodzinnego; Szkoła jako instytucja wychowawcza - IX. Psychologia programu szkolnego i metod nauczania; X. O zagadnieniach psychodydaktyki; XI. Zmęczenie w pracy szkolnej; XII Psychologia klasy szkolnej; XIII. Psychologiczne uwagi o koedukacji; XIV. Opieka psychologiczna w szkole; XV. Zagadnienie poznania i oceny ucznia-wychowanka przez nauczyciela-wychowawcę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Rozmowa i wywiad w psychologii / Stanisław Gerstmann. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1974. - 258, [2] s. : tab. ; 20 cm.
Zawiera: R. 1 Koncepcje metod rozmowy i wywiadu w literaturze: Metoda kliniczna J. Piageta; Stosowanie rozmowy przez zwolenników psychoanalizy; Poglądy i. P. Pawłowa na rozmowę i wywiad; rozmowa i wywiad w nauce radzieckiej; Stanowisko R. C. Oldfielda wobec metody wywiadu H. S. Sullivan i jego teoria wywiadu; Wywiad w rozumieniu amerykańskich psychologów społecznych; Stosunek wywiadu do innych metod w ujęcie niektórych autorów. R. 2 Rozmowa i wywiad jako metody psychologiczne: Uwagi o przedmiocie badań psychologicznych; Odzwierciedlenie rzeczywistości jako składnik przedmiotu badań; Charakterystyka materiału uzyskiwanego za pośrednictwem rozmowy; Charakterystyka materiału uzyskiwanego za pomocą wywiadu; Rozmowa a wywiad - definicje, podobieństwa, różnice. R. 3 Pytania i ich rola: Pytania jako sposób poszukiwania informacji; Trudności językowe jako przeszkoda w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania; Przeszkody emocjonalne występujące przy zadawaniu pytań; Ogólne zasady formułowania pytań; Pytania otwarte i zamknięte; Kolejność pytań; Zagadnienie wartości odpowiedzi uzyskanych od rozmówcy. R. 4 Zasady kierowania rozmowa i wywiadem: Wzajemny stosunek badającego i rozmówcy; Formalność i nieformalność jako cechy rozmowy i wywiadu; Podstawowe czynności prowadzącego rozmowę i wywiad; Zmiana omawianego tematu; Sposoby wpływania na motywację rozmówcy; Taktyka omawiania tematów „trudnych”. R. 5 Przygotowanie badań: Podstawowe problemy przygotowania badań; Przygotowanie rozmówcy do udziału w badaniach; Zewnętrzne warunki przeprowadzania rozmowy i wywiadu. R. 6 Zagadnienie wiarygodności wyników badań metodami rozmowy i wywiadu: „Pomiar” danych; Wiarygodność materiału dostarczonego przez rozmowę i wywiad; Inne przyczyny braku wiarygodności danych; Wpływ uprzedzeń na wiarygodność materiału; Ogólne problemy wiarygodności materiału. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-08144-9
Zawiera: Cz. I: Formalne cechy rozwoju w różnych ujęciach modelowych; Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturyzacji i restrukturyzacji doświadczenia; Rozwój z perspektywy jego podmiotu; Czynne uczestnictwo w sytuacjach kształtowanych przez warunki życia a rozwój psychiczny człowieka; Stadia psychicznego rozwoju człowieka. Przegląd zagadnień; Funkcje semiotyczne a przejście od bezpośredniej do pośredniej orientacji w rzeczywistości; Psychologiczna charakterystyka kryzysu w wieku dorastania i jego konsekwencje dla rozwoju jednostki; Procesy rozwojowe człowieka w pełnym cyklu życia indywidualnego. Cz. II Metodologiczne problemy badania zmian we współczesnej psychologii rozwoju; Statystyczne modele badania zmian rozwojowych (analiza wariancji, analiza kowariancji, analiza regresji wielokrotnej); Modele sekwencyjnej analizy zmian rozwojowych wg W. K. Schaie’go.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again