12 results
No cover
Book
In basket
(Badania Ekonomiczne / przewod. komitetu red. Urszula Sztandar-Sztanderska ; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-235-0394-1
1. Instytucje a wzrost gospodarczy w świetle badań empirycznych, 2. Zmiana instytucjonalna a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych, 3. Znaczenie instytucji budzetowych dla równowagi fiskalnej, 4. Związek między nierównowagą fiskalną a koniunkturą i tempem wzrostu gospodarczego, 5. Niezależność banku centralnego, 6. związek między stopniem restrukturyzacji polityki pienięznej i tempem wzrostu gospdoarczego a niezależnośią banku centralnego w krajach transformujących gospodarki, 7. Ekonomiczne i instytucjonalne determinenty wyboru systemu kursu walutowego w krajach transformacji ustrojowej - przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, 8. System kursu walutowego a polityka pienięzna i fiskalna oraz wzrost gospodarczy w krajach transformacji ustrojowej - analiza empiryczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1072-7
1. Wejście. Kontekst zewnętrzny. Wiedza teoretyczna: Teoria globalizacji: Fale globalizacji i globalne rządzenie; Prakseologia: Tadeusz Kotarbiński- filozof praktyczności i jego dzieło; Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania; Prakseologia a etyka: od filozofii praktycznej Tadeusza Kotarbińskiego do dylematów etyki życia gospodarczego; Wiedza o zarządzaniu: Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu; Tożsamość nauki o zarządzaniu; Zarządzanie jako dyscyplina naukowa; O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania; Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki; Innowacyjność: Idea społeczeństwa innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego; 2. Transformacja: Transformacja makrosystemu: Plusy i minusy transformacji; Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji; Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji; Benchmarking- świat nie na niby- obserwacja uczestnicząca; Menedżer- proces decyzyjny: Czy polscy menedżerowie są przygotowaniu do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?; Kapitał intelektualny- perspektywa menedżera; Menedżer XXI wieku- perspektywa organizacji; Dylematy Dilberta- o postrzeganiu menedżerów przez programistów; Informacyjny proces zarządzania; Modele informacyjne państwa; IT w zarządzaniu publicznym- w warunkach tworzenia społeczeństw informacyjnych; Zarządzanie w cywilizacji informatycznej; Nowoczesne techniki informatyczne jako instrument rozwoju obszarów wiejskich; 3. Aplikacja: Projektowanie, strategia gospodarcza- kraj i świat: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym; Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji polskiej gospodarki do wymogów UE; Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw; Przedsiębiorstwa dynamiczne; Zarządzanie w regionie poprzez sieci stosunków bezpośrednich; Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego; Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość; Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich; Teoretyczne i praktyczne aspekty motywacji płacowej w gospodarce polskiej; Audyt wewnętrzny- perspektywy rozwoju; Audyt wewnętrzny- korzyści i zagrożenia; Uwarunkowania zarządzania japońskimi przedsiębiorstwami; Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki pracy; Kapitalizm chiński.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-34-5
Cz. I Modernizacja- procesem wielowymiarowym: 1. Modernizacja wyzwaniem? Rzut oka na historię Polski, 2. Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja? Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku, 3. Prometeusz spętany? Próby analiz instytucjonalnych polskiej modernizacji, Cz. II Wymiar ekonomiczny: 1. Prywatna przedsiębiorczość III Rzeczpospolitej, 2. Polska w epoce nowoczesnego wzrostu gospodarczego, 3. Ekonomia polityczna klęski socjaldemokratycznej opcji, 4. Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie modernizacji zarządzania, 5. Liberalna koncepcja ładu polityczno-gospodarczego, 6. Modernizacja techniczna polskiej gospodarki- uwarunkowania, poglądy, polityki (próba ewaluacji), Cz. III Wymiar polityczny: 1. Europeizacja, 2. Stracony moment konstytucyjny w pokomunistycznej Polsce: skutki dla jakości rządzenia dwadzieścia lat później, 3. jednostka jako podmiot i przedmiot transformacji społecznej, 4. Aparat administracyjny państwa jako agend zmiany, 5. Polscy robotnicy a "polska sprawa", 6. System instytucjonalny komunizmu: jak działał, zmieniał się i upadł, CZ. IV Wymiar społeczny: 1. Ukryty wymiar transformacji. Dylematy opieki nad ludźmi starszymi, 2. Siły lokalne i regionalne, 3. Kościół, parafie i księża w Polsce po 1989 roku wobec późnej nowoczesności, 4. Struktura społeczeństwa polskiego: zmiany w latach 1978-2008, 5. Warunki bytu a zadowolenie i stan psychiczny w czasach modernizacji społecznej, Cz. V wymiar kulturowy: 1. Pokolenie 1944, 2. Polski inteligent i jego zmagania z modernizacją, 3. Ludzie Kościoła wobec wyzwań wczesnej modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-366-0
1. Świat i my, 2. Meandry globalizacji, 3. Stare problemy w "nowej gospodarce", 4. Strategie rynkowej transformacji: skok czy ewolucja?, 5. Instytucjonalne i polityczne uwarunkowania przemienności tempa wzrostu, 6. Długofalowe implikacje rozwoju, 7. Siedem lekcji z polskiej transformacji, 8. Etyczne aspekty ekonomii i polityki gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-510-6
Katarzyna Żukrowska: Wstęp , Adam Budnikowski : rektor SGH o transformacji , Katarzyna Żukrowska : O wykładzie " ludzi SGH" w transformację , Leczek Balcerowicz : Zmiany instytucjonalne po socjalizmie , Cz. I : Aspekty politycznoprawne transformacji : Artur Nowak-Far : Przyczyny zmiany systemu politycznego , Artur Nowak-far : Pierwszy impuls : polityka czy gospodarka ? , Artut Nowak -Far : transformacja polityczna , Marcin Zbytniewski : wymiar społeczny : spontaniczne ruchy społeczne i elity alternatywne , Jolanta itrich-Drabarek : Przemiany systemu politycznego , Stefan Małecki-Tepicht : Zmiany instytucjonalne , Joachim Osiński : Konstytucja RP - tryb uchwalneia i jego specyfika , Jolanta Itrich-Drabarek : Rola związków zawodowych w Polsce w procesie demokratyzacji , Tomasz Słomka : Ewolucja systemu politycznego w świetle programów polskich partii politycznych , Juliusz Gardawski : Polskie związki zawodowe w procesie transformacji , Bogusław Pytlik : Zmiany w Sejmie i Senacie , Artur Nowak-Far : Zmiany administracyjne i ich znaczenie , Artur Nowak-Far : Eweolucja struktur lokalnych , Jan Barcz : Dostosowania ustrojowe związane z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej , Beata Jagiełło : Ewolucja polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego ; Cz. II : Aspekty gospodarcze zmian : Stefan Mełecki-Tepicht : Przyczyny zmiany systemu gospodarczego , Katarzyna Żukrowska : Modele transformacji : różne kryteria , Dariusz Malinowski : Pakiet makrostabilizacyjny , Joanna Marczakowska-Proczka : Zmiany w budżecie , Radosław Cholewiński , Krzysztof Kluza : Inflacja , Janusz Kaliński : Prywatyzacja , Radosław Cholewiński , Krzysztof Kluza : Wymienialność i ewolucja polityki kursowej , Piotr Błędowski : Zmiany w systemie polityki społecznej , Piotr Błędowski : Główne kwestie społeczne okresu transformacji , Piotr Błędowski : Bezrobocie , Mateusz Błachucki : Liberalizacja zasad działalności gospodarczej , Marcin Mucha : Liberalizacja cen , Katarzyna Żukrowska : Liberalizacja wymiany handlowej - decentralizacja i demonopolizacja , Katarzyna Żukrowska : Liberalizacja przepływu kapitału , Artur Nowak-Far : Ewolucja prawodawstwa gospodarczego , Sławomir Sztaba: Zmiany w instytucjach rynkowych , Bogusław Pietrzak : reforma bankowości , Grzegorz Gołębiowski : Zmiany w przedsiębiorstwach , Stefan Małecki-Tepicht : Transformacja a zmiany w rolnictwie polskim , Danuta Drabińska : Rola konkurencji w transformacji , Stefan Małecki-Tepicht : Zmiany strukturalne w gospodarce , Bohdan Jung : Transformacja rynku mediów w Polsce po 1989 roku , Piotr Błędowski : Przemiany demograficzne społeczeństwa polskiego po 1989 roku , Mariusz Próchniak : Dynamika wydajności , Janusz Kaliński : Ocena wyników transformacji : Polska na tle krajów w regionie ; Cz. III : Aspekty międzynarodowe transformacji : Katarzyna Żukrowska : Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych , Małgorzata Grącik : Rola Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w transformacji , Małgorzata Grącik : Wspólnoty Europejskie i ich rola w transformacji , Beata Jagiełło : Układ Europejski a transformacja , Paweł Czerpak : Oddłużenie Polski , Joanna Srtyjek : Zewnętrzne Wsparcie transformacji - program Phare , Joanna Stryjek : Fundusze strukturalne , Aleksandra Galek : Akcesja do UE a transformacja , Artur Nowak-Far : Aspekt międzynarodowy transformacji w sferze harmonizacji prawno-instytucjonalne , Beata Jagiełło : Członkowstwo w NATO a ewolucja systemu bezpieczeństwa , Joanna Kwiecień : Instytucje finansowe i gospodarcze a transformacja , Katarzyna Żukrowska : Znaczenie integracji regionalnej dla transformacji , Małgorzata Grącik : Kierunki liberalizacji zewnętrznych stosunków a transformacja ; Cz. IV : Podsumowanie wyników badań : Katarzyna Żukrowska : Rekapitulacja 1. Transformacja w sferze instytucjonalno-prawnej i politycznej , Katarzyna Żukrowska : Rekapitulacja 2. Transformacja w sferze gospodarczej , Katarzyna Żukrowska : Rekapitulacja 3. Rola otoczenia międzynarodowego w transformacji systemowej .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again