21 results
Book
In basket
ISBN: 83-211-1765-1
1. Jak obrazy docierają do najmłodszych i jak dzieci wchodzą w świat obrazów, 2. Pierwsze zabawy dziecka z obrazami i album rodzinny, 3. Prasa dziecięca i komiksy, 4. Telewizja, 5. Kino, 6. Reklama i czasopisma dla dorosłych, 7. Gry wideo i komputerowe, RPG i Internet
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologii Społecznej)
ISBN: 83-85416-96-X
Historia i definicje; Ewolucyjne pochodzenie zdolności empirycznych; Ocena różnic indywidualnych w zakresie empatii; Pochodzenie indywidualnych różnic w zakresie empatii; Skutki nieafaktywne; Skutki afektywne; Altruizm i pomaganie; Agresja i zachowania aspołeczne; Zależności społeczne i społeczne zachowania; Gdzie byliśmy, a dokąd powinniśmy zmierzać
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologii Społecznej)
ISBN: 83-85416-96-X
Historia i definicje; Ewolucyjne pochodzenie zdolności empirycznych; Ocena różnic indywidualnych w zakresie empatii; Pochodzenie indywidualnych różnic w zakresie empatii; Skutki nieafaktywne; Skutki afektywne; Altruizm i pomaganie; Agresja i zachowania aspołeczne; Zależności społeczne i społeczne zachowania; Gdzie byliśmy, a dokąd powinniśmy zmierzać
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 137)
ISBN: 978-83-232174-4-2
I. Bierne i aktywne mechanizmy obrony przed dystrakcją, 1. Koszty i pożytki dystrakcji, 2. Geneza dystrakcji i mechanizmy obrony przed dystrakcją-ogólne ramy teoretyczne, 3. Badania nad spontanicznie pojawiającymi sie świadomymi myślami oderwanymi od zadania, 4. Aktywne i bierne mechanizmy obrony w przetwarzaniu informacji percepcyjnej, 5. Aktywne i bierne mechanizmy obrony w funkcjonowaniu pamięci, II. Tłumienie źródła dystrakcji-badania nad przetwarzaniem treści odnoszących sie do wcześniej rozwiązywanego problemu, 6. Efekt pogorszonego pamiętania i lokalizacja jego źródła, 7. Efekt pogorszonego pamiętania a czasowe warunki w zadaniu klasyfikacyjnym, 8. Efekt pogorszonego pamiętania a pomysły rozwiązań problemu dywergencyjnego, 9. Pomysły rozwiązań problemu dywergencyjnego,myśoli oderwane od problemu i podatność na dystrakcję w codziennych sytuacjach życiowych, 10. Geneza gystrakcji i mechanizmy obrony przed dystrakcja w świetle badań nad przetwarzaniem treści dotyczących wcześniej rozwiązywanego problemu-podsumowanie,implikacje i perspektywy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-960-1
Zawiera: Rozdział 1. Do czego są potrzebne metapercepcja oraz poczucie transparentności własnej osoby?: Trafność metapercepcji; Funkcje metapercepcji; Pożądana metapercepcja; Iluzja transparentności; Konsekwencje zainteresowania społecznym odbiorem własnej osoby; Opis celów badawczych. Rozdział 2. Wpływ akceptacji i odrzucenia na metapercepcję cech wspólnotowych oraz sprawczych. Rola płci i samooceny jednostki: Metoda; Osoby badane; Procedura badania; Zastosowane narzędzia; Wyniki; Kobiety; Porównanie pozytywności metapercepcji kobiet o różnej samoocenie; Mężczyźni; Porównanie pozytywności metapercepcji mężczyzn o różnej samoocenie; Porównanie pozytywności metapercepcji kobiet i mężczyzn; Dyskusja; Perspektywa dalszych badań. Rozdział 3. Wpływ akceptacji i odrzucenia oraz ocen cech jednostki na samoocenę i przeżywane emocje: Metoda; Osoby badane; Procedura badania; Zastosowane narzędzia; Wyniki; Stabilność samooceny osób o różnej samoocenie; Stabilność emocji negatywnych u osób o różnej samoocenie; Stabilność emocji pozytywnych u osób o różnej samoocenie; Dyskusja. Rozdział 4. Poczucie transparentności zalet i wad u kobiet i mężczyzn w sytuacjach akceptacji oraz odrzucenia: Metoda; Osoby badane; Procedura badania; Zastosowane narzędzia; Wyniki; Poczucie transparentności zalet wspólnotowych; Wady wspólnotowe; Zalety sprawcze; Wady sprawcze; Różnice płciowe; Porównanie wielkości poczucia transparentności cech różnego rodzaju; Dyskusja. Rozdział 5. Wpływ informacji o transparentności własnych cech sprawczych i wspólnotowych na zadowolenie z relacji oraz percepcję partnera. Rola sposobu konstruowania Ja: Metoda; Procedura badania; Zastosowane narzędzia; Wyniki; Zadowolenie z kontaktu; Oceny cech partnera; Porównanie ocen cech wspólnotowych z oceną cech sprawczych partnera; Znaczenie sposobu konstruowania Ja dla zadowolenia z relacji; Znaczenie sposobu konstruowania Ja dla ocen cech partnera; Dyskusja. Rozdział 6. Wpływ informacji o poziomie transparentności własnej osoby na chełpliwość autoprezentacji kobiet i mężczyzn o różnej samoocenie: Metoda; Procedura badania; Wyniki; Porównanie autoprezentacji kobiet z autoprezentacją mężczyzn; Dyskusja. Rozdział 7. Rola metapercepcji w efektywności autoprezentacji osób o różnej samoocenie w warunkach aprobaty i dezaprobaty ze strony partnera: Metoda; Osoby badane; Procedura badania; Zastosowane narzędzia; Wyniki; Efektywność autoprezentacji; Pozytywność metapercepcji; Ocena spostrzeganej negatywności postawy partnera; Trafność ocen postaw partnera; Znaczenie metapercepcji dla efektywności autoprezentacji; Dyskusja. Rozdział 8. Pożądana metapercepcja i transparentność w małżeństwie oraz związkach koleżeńskich kobiet i mężczyzn o różnych orientacjach społecznych Ja: Problematyka badań: Badanie I. Związki małżeńskie; Osoby badane; Procedura badania; Zastosowane narzędzia; Wyniki; Korelaty i wyznaczniki pożądanej transparentności w zakresie cech wspólnotowych; Znaczenie samooceny cech wspólnotowych oraz orientacji HC dla różnic płciowych w poziomie pożądanej transparentności tych cech; Korelaty pożądanej transparentności w sferze sprawczej; Korelaty i wyznaczniki pożądanej obiektywnej metapercepcji w sferze wspólnotowej; Znaczenie samooceny cech wspólnotowych dla różnic płciowych w poziomie pożądanej obiektywnej metapercepcji tych cech; Korelaty pożądanej obiektywnej metapercepcji w sferze sprawczej; Znaczenie orientacji społecznych Ja dla różnic płciowych w poziomie pożądanej obiektywnej metapercepcji cech wspólnotowych w związkach małżeńskich; Korelaty i wyznaczniki zadowolenia z małżeństwa; Podsumowanie; Badanie II. Związki koleżeńskie; Osoby badane; Procedura badania; Metoda do pomiaru zadowolenia z relacji koleżeńskiej; Wyniki; Korelaty i wyznaczniki pożądanej transparentności w sferze wspólnotowej; Znaczenie samooceny cech wspólnotowych dla różnic płciowych w poziomie pożądanej transparentności tych cech; Korelaty i wyznaczniki pożądanej transparentności w sferze sprawczej; Korelaty i wyznaczniki pożądanej obiektywnej metapercepcji w sferze cech wspólnotowych; Znaczenie samooceny cech wspólnotowych dla różnic płciowych w poziomie pożądanej obiektywnej metapercepcji tych cech; Korelaty i wyznaczniki pożądanej obiektywnej metapercepcji w sferze cech sprawczych; Znaczenie orientacji społecznych Ja dla różnic płciowych w poziomie pożądanej obiektywnej metapercepcji cech; Korelaty i wyznaczniki zadowolenia z relacji koleżeńskiej; Podsumowanie; Dyskusja. Rozdział 9. Wpływ aktywizacji Ja niezależnego i Ja współzależnego oraz informacji zwrotnych na pożądaną metapercepcję oraz transparentność cech wspólnotowych i sprawczych w relacjach intymnych kobiet: Metoda: Osoby badane; Procedura badania i zastosowana manipulacja; Zastosowane narzędzia; Wyniki; Efektywność aktywizacji Ja; Wpływ aktywizacji Ja oraz informacji zwrotnych na obraz własnej osoby; Pożądana metapercepcja; Pożądana transparentność; Porównanie pożądanej obiektywnej metapercepcji z pożądaną transparentnością; Rola obrazu Ja dla pożądanej metapercepcji; Rola obrazu Ja dla pożądanej transparentności; Dyskusja; Ograniczenie wniosków z badań; Porównanie pożądanej transparentności i metapercepcji w związkach intymnych kobiet na początku znajomości oraz w relacjach długotrwałych. Rozdział 10. Zakończenie. Bibliografia. Aneksy. Indeks nazwisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Postępy Psychologii)
(Postępy Psychologii)
ISBN: 83-89120-06-2
Percepcja; Pamięć; Kategoryzacja, podobieństwo i analogia; Zastosowanie praktyczne; Percepcja; Pamięć; Kategoryzacja, podobieństwo i analogia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-04689-9
Zawiera: 1. Spostrzeganie: Interpretacja przekazów sensorycznych; Rozpoznawanie obrazów; Znaczenie reguł; Analiza cech; Spostrzeganie bez wyodrębniania cech. 2. Przetwarzanie informacji przez układ nerwowy: Oko żaby; Metody fizjologiczne; Tworzenie obwodów neuronowych; Obwody podstawowe; Wyodrębnianie konturów; Reakcje w czasie; Reagowanie na ruch; Przetwarzanie sygnałów w ciele kolankowatym bocznym; Wyodrębnianie cech; Wnioski. 3. Teorie rozpoznawania obrazów: Pandemonium; Analiza przez syntezę; dokonywanie syntezy przekazu sensorycznego; Cechy a oczekiwania. 4. System wzrokowy: Światło; Droga wzrokowa; Reakcje chemiczne na światło; Neuroanatomia widzenia; Droga do mózgu; Wybór informacji wzrokowej. 5. Podstawowe właściwości widzenia: Spostrzeganie jasności; Adaptacja; Właściwości widzenia związane z czasem; Barwa; Mieszanie barw; Wrażliwość czopków na barwy. 6. System słuchowy: Fizyka dźwięku; Budowa i funkcjonowanie ucha; Reakcje elektryczne na dźwięk. 7. Wymiary dźwięku: Głośność; Wysokość dźwięku; Krytyczne pasmo częstotliwości; Przestrzenne spostrzeganie dźwięku. 8. Nerwowe podłoże pamięci: Systemy pamięci; Przechowywanie informacji; Chemia pamięci; Zaburzenia pamięci; Poszukiwanie lokalizacji pamięci długotrwałej; Jeden mózg czy dwa mózgi?; Wnioski. 9. Pamięć przemijająca: Przechowywanie informacji sensorycznej; Pamięć krótkotrwała; Od pamięci krótkotrwałej, od pamięci długotrwałej; Zjawiska uwagi; Teorie uwagi. 10. Struktura pamięci: Opowiadanie na pytania; Doniosłość rozumienia; Model pamięci. 11. Procesy pamięci: Mechanizmy wejścia i wyjścia; Poszukiwanie informacji w pamięci; Reorganizacja struktur pamięci poprzez procesy myślowe; Porozumienie a zapamiętywanie; Pamięć jako proces przetwarzania informacji. 12. Język: Struktura języka; Uczenie się języka. 13. Uczenie się i rozwój poznawczy: Schematy sensoryczno-motoryczne; Zjawiska uczenia się; Uczenie się poznawcze; Rozwój poznawczy; Myślenie. 14. Rozwiązywanie problemów: Anatomia problemu; Strategie rozwiązywania problemów; Mechanizmy myślenia. 15. Podejmowanie decyzji: Określanie wartości; Podejmowanie decyzji ryzykownych; Gromadzenie dowodów; Efekty następcze podejmowania decyzji; Wnioski. 16. Społeczny kontekst decyzji: Wpływ czynników społecznych na podejmowanie decyzji; Zachowanie się osób postronnych; Decyzje interakcyjne. 17. Motywacja: Mózgowe mechanizmy motywacji; Systemy regulacji motywacyjnej; Reagowanie na niepewność; Interpretacja wzbudzania emocjonalnego; Motywacja a poznanie. Dodatek A: Mierzenie zmiennych psychologicznych. Dodatek B: Charakterystyki funkcjonowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-695-3
1. Krytyczne myślenie dzięki wiedzy psychologicznej, 2. Neurotyka, genetyka i zachowanie, 3. Rozwijające się dziecko, 4. Adolescencja i dorosłość, 5. Wrażenia, 6. Spostrzeganie, 7. Stany świadomości, 8. Uczenie się, 9. Pamięć, 10. Myślenie i język, 11. Inteligencja, 12. Motywacja, 13. Emocje, 14. Osobowość, 15. Zaburzenia psychiczne, 16. Terapia, 17. Stres a zdrowie, 18. Psychologia społeczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Szerokie Horyzonty)
ISBN: 978-83-7489-417-3
1. Czym jest psychologia? Jak ją studiować?; 2. Co trafia do naszego umysłu? Percepcja; 3. Co pozostaje w naszym umyśle? Uczenie się i pamięć; 4. Jak wykorzystujemy to, co się znalazło w naszym umyśle? Myślenie, rozumowanie i komunikowanie się; 5. Dlaczego robimy to, co robimy? Motywacja i emocje; 6. Czy istnieje ustalony wzorzec? Psychologia rozwojowa; 7. Czy można kategoryzować ludzi? Różnice indywidualne; 8. Co się dzieje, gdy coś źle działa Psychopatologia; 9. Jak wpływamy na siebie nawzajem? Psychologia społeczna; 10. Po co nam psychologia?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16331-0
1. Wrażenia zmysłowe i spostrzeżenia: Jak stymulacja staje się wrażeniem?; Co łączy zmysły, Co je różni?; Na czym polega związek między doznawaniem wrażeń a spostrzeganiem?; 2. Myśli i inteligencja: Jakie są komponenty myślenia?; Jakie umiejętności posiadają osoby, które potrafią skutecznie myśleć? Jak dokonujemy pomiaru inteligencji? Czy inteligencja jest jedną zdolnością, czy też składa się z wielu zdolności? W jaki sposób psycholodzy wyjaśniają różnicę w IQ występujące między grupami?; 3. Stany świadomości: jaki jest związek świadomości z procesami umysłowymi?; Jakie cykle występują w świadomości na co dzień? Jakie inne formy może przyjmować świadomość?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia poznania : umysł i świat / Tomasz Maruszewski. - Nowe poszerz. wyd. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 471, [1] s. : rys., tab. ; 26 cm.
ISBN: 978-83-7489-310-7
Wstep; Problemy podstawowe; Spostrzeganie; Uwaga; Pamięć; Procesy pamięciowe; Pamięć autobiograficzna; Wyobraźnia;Pojęcia; Myślenie i rozwiązywanie problemów; Procesy poznawcze i procesy emocjonalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14586-6
1. Umysł i poznanie, Cz.I Reprezentacje poznawcze: 2. Istota i forma reprezentacji umysłowych, 3. Pojęcia i schematy, 4. Wiedza. Cz.II Elementarne procesy poznawcze: 5. Świadomość i uwaga, 6. Kontrola poznawcza, 7. Percepcja, 8. Pamięć, 9. Czynności pamięciowe, Cz.III Złożone procesy poznawcze : 10. Myślenie i rozumowanie, 11. Rozwiązywanie problemów, 12. Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji, 13. Język i mowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura. - Wyd. 1 - 5 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2013. - 739 s. ; 24 cm + CD.
ISBN: 978-83-01-17468-2
1. Umysł i poznanie, Cz.I Reprezentacje poznawcze: 2. Istota i forma reprezentacji umysłowych, 3. Pojęcia i schematy, 4. Wiedza. Cz.II Elementarne procesy poznawcze: 5. Świadomość i uwaga, 6. Kontrola poznawcza, 7. Percepcja, 8. Pamięć, 9. Czynności pamięciowe, Cz.III Złożone procesy poznawcze : 10. Myślenie i rozumowanie, 11. Rozwiązywanie problemów, 12. Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji, 13. Język i mowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura. - Wyd. 1 [dodruk 4]. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2012. - 739 s. ; 24 cm + CD.
ISBN: 978-83-01-14586-6
1. Umysł i poznanie, Cz.I Reprezentacje poznawcze: 2. Istota i forma reprezentacji umysłowych, 3. Pojęcia i schematy, 4. Wiedza. Cz.II Elementarne procesy poznawcze: 5. Świadomość i uwaga, 6. Kontrola poznawcza, 7. Percepcja, 8. Pamięć, 9. Czynności pamięciowe, Cz.III Złożone procesy poznawcze : 10. Myślenie i rozumowanie, 11. Rozwiązywanie problemów, 12. Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji, 13. Język i mowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. - Dodruk 2. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe , 2013. - 635, [1] s. : rys., tab. ; 31 cm.
ISBN: 978-83-7383-453-8
1.Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna; 2. Motywy społeczne; 3. Poznanie społeczne; 4. Przekonania społeczne; 5. Spostrzeganie osób; 6. Spostrzeganie siebie; 7. Samoocena; 8. Postawy; 9. Moralność; 10. Szczęście; 11. Wpływ społeczny; 12. Atrakcyjność; 13. Miłość; 14. Prospołeczność; 15. Agresja; 16. Konflikt społeczny; 17. Władza; 18. Grupa społeczna; 19. Stosunki międzygrupowe; 10. Kobiety i mężczyźni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-3873-4
Zawiera: Część I Znaczenie uważności: Rozdział 1. Czym jest uważność? Dlaczego ma znaczenie? Rozdział 2. Psychologia buddyjska i psychologia zachodnia: w poszukiwaniu wspólnego podłoża. Część II Relacja terapeutyczna: Rozdział 3. Uważność jako metoda w szkoleniu klinicznym; Rozdział 4. Kultywowanie uwagi i współczucia; Rozdział 5. Uważność w relacji; Rozdział 6. Etyka: zagadnienia praktyczne. Część III Praktyka uważności w pracy klinicznej: Rozdział 7. Nauczanie uważności w terapii; Rozdział 8. Depresja. Jak dotrzeć, jak wyjść; Rozdział 9. Lęk. Akceptować to, co się pojawia, robić to, co ważne; Rozdział 10. Zaburzenia psychofizjologiczne. Zaakceptować ból; Rozdział 11. Uważność, wgląd i terapia traumy; Rozdział 12. Przerwać pętlę uzależnienia; Rozdział 13. Praca z dziećmi. Część IV Przeszłość, teraźniejszość i obietnica: Rozdział 14. Korzenie uważności; Rozdział 15. Neurobiologia uważności; Rozdział 16. Psychologia pozytywna i droga bodhisattvy; Dodatek. Słownik terminów w psychologii buddyjskiej. Literatura cytowana. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-931-0
1. Reklama jako medium komunikacji masowej, 2. Obszary i mechanizmy percepcji rekalmy w wymiarze psychologicznym, 3. Teoria krytyczna i interakcjonizm symobliczny podstawą teoretyczną pracy, 4. Ukryte przesłania reklamy, 5. Badani uczniowie o reklamie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Spostrzeganie - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again