3 results
Book
In basket
(Biblioteka Terapeuty)
ISBN: 83-89574-68-3
1. Przegląd zagadnień etycznych związanych z doradztwem i psychoterapią, 2. Zagadnienia etyczne dotyczące psychoterapii i doradztwa psychologicznego, 3. Problemy etyczne dotyczące szkoleń i ustawicznego kształcenia zawodowego, 4. Problemy etyczne związane z superwizją, 5. Problemy etyczne dotyczące badań naukowych, 6. Inne istote zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-085-9
Zawiera: Część I: Część ogólne. 1: Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną. 1.1. Zdrowie; 1.2. Pacjent/klient; 1.3. Świadczenia zdrowotne; 1.4. Świadczenia psychologiczne; 1.5. Psychologia; 1.6. Psychiatria; 1.7. Seksuologia; 1.8. Kontakt terapeutyczny; 1.9. Kontrakt; 1.10. Superwizor; 1.11. Sesja psychoterapii indywidualnej; 1.12. Sesja psychoterapii rodzinnej; 1.13. Sesja psychoterapii grupowej; 1.14. Sesja wsparcia psychospołecznego; 1.15. Sesja psychoedukacyjna; 1.16. Porada psychologiczno-diagnostyczna; 1.17. Porada psychologiczna; 1.18. Porada diagnostyczna; 1.19. Porada terapeutyczna. 2: Zawody związane z pracą terapeutyczną. 1. Psycholog; 2. Psychoterapeuta; 3. Psychiatra i seksuolog. 3: Formalno-prawne zasady wykonywania działalności terapeutycznej. 1. Uwagi ogólne; 2. Umowa o pracę; 3. Umowa cywilnoprawna; 4. Jednoosobowa działalność lecznicza; 5. Prywatna praktyka psychologiczna; 6. Zakładanie prywatnego gabinetu przez psychologa lub psychoterapeutę. 6.1. Wniosek i wpis do CEIDG; 6.2. NIP; 6.3. ZUS; 6.4. Konto bankowe; 6.5. Wybór sposobu opodatkowania; 6.6. Księgi rachunkowe; 6.7. Podatkowa księga przychodów i rozchodów; 6.8. REGON. 7. Grupowa praktyka. 7.1. Spółka cywilna; 7.2. Spółka jawna; 7.3. Spółka partnerska. 4: Prawa pacjenta. 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych; 2. Prawo do informacji; 3. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza; 4. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; 5. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej; 6. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie; 7. Prawo do ochrony praw pacjenta; 8. Prawo do wyrażenia zgody, do autonomii; 8.1. Zgoda pacjenta (właściwa); 8.2. Zgoda zastępcza (substytucyjna); 8.3. Zgoda przedstawiciela ustawowego; 8.4. Zgoda sądu opiekuńczego; 8.5. Zgoda kumulatywna; 8.6. Ważność zgody; 8.7. Forma wyrażenia zgody; 8.8. Szczególne przypadki z ustawy o zdrowiu psychicznym; 9. Tajemnica; 10. Dokumentacja leczenia. 5: Ochrona zdrowia psychicznego. 1. Uwagi ogólne; 2. Ubezwłasnowolnienie; 3. Przymus bezpośredni; 4. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego; 5. Wypis ze szpitala psychiatrycznego; 6. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Część II: Odpowiedzialność lekarza psychiatry, psychologa, seksuologa i psychoterapeuty. 6: Wprowadzenie. 7: Odpowiedzialność cywilna. 1. Uwagi ogólne; 2. Przesłanki odpowiedzialności; 2.1. Szkoda; 2.2. Wina; 2.3. Związek przyczynowy; 2.4. Kontratypy; 2.5. Ciężar dowodu; 3. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej; 3.1. Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu); 3.2. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto); 3.3. Zbieg odpowiedzialności; 4. Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego pracownika medycznego z pacjentem; 4.1. Umowa o pracę; 4.2. Kontrakt; 4.3. Praktyka prywatna; 4.4. Grupowa praktyka; 4.5. Podmioty zobowiązane do naprawienia szkody; 5. Wynagrodzenie szkody; 5.1. Przywrócenie stanu sprzed powstania szkody; 5.2. Jednorazowy zwrot kosztów; 5.3. Renta lub jednorazowe odszkodowanie; 5.4. Jednorazowe świadczenie pieniężne tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 5.5 Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego; 6. Terminy przedawnień; 7. Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej; 7.1. Działanie bez zgody; 7.2. Nieinformowanie pacjenta o skutkach i ryzyku podjęcia czynności leczniczej czy terapeutycznej; 7.3. Niezachowanie tajemnicy; 7.4. Niewywiązanie się z umowy lub nienależyte wykonanie umowy; 7.5. Naruszenie dóbr osobistych pacjenta, nietykalności cielesnej. 8: Odpowiedzialność pracownicza. 1. Odpowiedzialność porządkowa; 1.1. Katalog kar; 1.2. Wysłuchanie pracownika i poinformowanie o nałożeniu kary; 1.3. Postępowanie odwoławcze; 1.4. Zatarcie kary; 2. Odpowiedzialność materialna; 2.1. Wina; 2.2. Szkoda; 2.3. Wyłączenie odpowiedzialności, odpowiedzialność kilku pracowników; 2.4. Roszczenie regresowe. 9: Odpowiedzialność zawodowa. 1. Uwagi ogólne; 2. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; 2.1. Ustawa z 8.6.2001 r.; 2.2. Prace nad nową ustawą o zawodzie psychologa; 3. Zawód psychoterapeuty; 3.1. Polska Rada Psychoterapii; 3.2. Projekt ustawy dotyczący wykonywania zawodów psychologa i psychoterapeuty; 4. Kodeksy etyki dotyczące wykonywania zawodów psychologa i psychoterapeuty; 4.1. Zasady zawarte w kodeksach etyki; 4.2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 4.3. Wybrane przypadki naruszenia etyki; 4.4. Podsumowanie. 5. Odpowiedzialność lekarza psychiatry i lekarza seksuologa; 5.1. Strony postępowania; 5.2. Kary; 5.3. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej; 5.4. Okręgowy sąd lekarski oraz Naczelny Sąd Lekarski; 5.5. Postępowanie przed sądem lekarskim; 5.6. Postępowanie mediacyjne; 5.7. Terminy przedawnień; 5.8. Zatarcie skazania; 5.9. Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej lekarzy. 6. Kodeksy etycznego seksuologa; 6.1. Wiodące Zasady Etyczne; 6.2. Sąd Koleżeński PTS; 6.3. Przypadki naruszenia zasad etyki. 10: Odpowiedzialność karna. 1. Podstawy odpowiedzialności karnej; 2. Kary; 3. Środki karne; 4. Przepadek i środki kompensacyjne; 5. Środki zabezpieczające; 6. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu; 7. Okoliczności wyłączające winę; 8. Okresy przedawnień i zatarcie skazania; 9. Wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 9.1. Nakłanianie do samobójstwa; 9.2. Nieumyślne spowodowanie śmierci; 9.3. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; 9.4. Spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu; 9.5. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; 9.6. Nieudzielenie pomocy; 10. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności; 10.1. Pozbawienie człowieka wolności; 10.2. Zmuszanie do określonego zachowania; 10.3. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby; 10.4. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta; 11. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 11.1. Zgwałcenie; 11.2. Wykorzystanie osoby bezradnej; 11.3. Nadużycie zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia; 12. Znęcanie się jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece; 13. Naruszenie tajemnicy zawodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Psychoterapeuci - etyka (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again