23 results
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-869-6
Część I: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. 1. Psychologiczne aspekty chorób somatycznych. 2. Problemy psychologiczne w ginekologii i położnictwie. 3. Neuropsychologiczne mechanizmy zachowania. 4. Zagrożenia zdrowia - psychospołeczne uwarunkowania. 5. Psychoterapia w praktyce klinicznej. Część II: Psychologia sądowo-penitencjarna. 1. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w ujęciu psychologicznym i prawnym. 2. Wykluczenie społeczne a izolacja penitencjarna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 117)
ISBN: 83-232-1340-2
I. Dwa typy osobowości makiawelicznej: 1. Osobowość makiaweliczna w okresie dorastania. 2. Temperament a typy osobowości makiawelicznej. 3. Cechy zimnej osobowości makiawelicznej. II. Różnice indywidualne w osobowości makiawelicznej a ocena zeznań niepełnoletnich świadków: 4. Treściowe kryteria prawdomówności. 5. Mimiczne wskazówki kłamstwa. 6. Czy psycholog wykryje fałszywe zeznanie niepełnoletniego świadka?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nauki prawnicze a psychologia: Podstawy prawoznawstwa; Prawo karne w zarysie; Podstawy prawa rodzinnego; Kryminologia; Wybrane zagadnienia kryminalistyki; 2. Psychologia sądowa- dylematy definicyjne i metodologiczne: Wprowadzenie do psychologii sądowej; Podstawy opinio dawstwa sądowego; Mediacje sądowe; Psychologia penitencjarna; Etyka biegłego; 3. Nauki pokrewne i wspomagające opiniowanie psychologiczno-sądowe: Pedagogika sądowa; Pedagogika resocjalizacyjna; Socjopsychologiczne uwarunkowania uzależnień; Niedostosowanie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2300-6
1. Historia badań nad efektem dezinformacji 2. Procedury eksperymentalne w badaniach nad efektem dezinformacji 3. Wyznaczniki wielkości efektu dezinformacji 4. Teorie efektu dezinformacji 5. Propozycje badań własnych 6. Eksperymenty replikacyjne 7. Eksperymenty główne 8. Dyskusja ogólna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2110-9
1. Współczesne rozumienie problemów diagnozy resocjalizacyjnej, 2. Rozmiary i dynamika zachowań przestępczych młodzieży w latach 90, 3. Osobowościowe korelaty zachowań przestępczych. Przegląd wybranych koncepcji psychologicznych, 4. Badania diagnostyczne osobowości nieletnich sprawców zabójstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-4919-0
1. Wprowadzenie; 2. Niepoczytalność; 3. Psychiatryczne środki zabezpieczające; 4. Postępowanie karne w przedmiocie leczniczych psychiatrycznych środków zabezpieczających; 5. Wykonanie psychiatrycznych środków zabezpieczających.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89120-13-5
Cz. I Spostrzegana wiarygodność; 1.Komunikacja werbalna a wiarygodność: Ocenianie prawdziwości zeznań, 2. Komunikacja niewerbalna a wiarygodność, 3.Wygląd twarz y a przestępczość, 4. Parametry fizjologiczne a wiarygodność: poligraf; Cz. II Dokładność; 5. Czynniki psychologiczne w zeznaniach naocznych świadków, 6. Przeprowadzanie wywiadów z podejrzanymi, 7. Odzyskane wspomnienia: problemy psychologiczne i kwestie prawne, 8. Opowiedzieć wszystko: wywiad poznawczy, 9. Uzyskiwanie informacji od dziecka występującego w charakterze świadka, 10. Opinia biegłego;
Czy istnieje związek między wyglądem a przestępstwem? , Czy wygląd twarzy ma wpływ na decyzje podejmowane na
sali sądowej?. 4.Parametry fizjologiczne a wiarygodno ść : poligraf : Poligraf : jak to działa?, Techniki przeciwdziałania. Cz.II Dokładność : 1.Czynniki psychologiczne w zezna niach naocznych świadków : Zmienne szacunkowe i zmienn e systemowe wpływające na identyfikacje dokonywane prz ez naocznych świadków, Rola psychologów w sądzie. 2. Przeprowadzanie wywiadów z podejrzanymi : jak nakłonić
podejrzanego do mówienia?, Jak pozwolić podejrzanemu mówić?, Ilu podejrzanych przyznaje się do popełnienia przestępstwa i dlaczego?. 3.Odzyskane wspomnienia : pr oblemy psychologiczne i kwestie prawne : Odzyskanie ws pomnień o dawnych zdarzeniach : mechanizmy stanowiące podłoże zapominania, Wpływ pobudzenia emocjonalnego na
pamięć, Wyszukiwanie informacji w pamięci, Rekonstruk cyjny charakter pamięci. 4.Opowiedzieć wszystko : wywy iad poznawczy : Co doprowadziło do opracowania wywiadu
poznawczego?, Wywiad poznawczy a dzieci w roli świad ków, Zmienne związene z osobą przeprowadzającą wywiad,
5.Uzyskiwanie informacji od dziecka występującego w charakterze świadka, 6.Opinia biegłego : dopuszczal ność opinii biegłego, Wpływ opinii biegłego, Przykłady
badań pod wpływem opinii biegłych, Opinia biegłego w sprawie o gwałt : analiza społeczno-poznawcza, Badania
nad odzyskanymi wspomnieniami z zastosowaniem symulow anego sądu przysięgłych, Opinie biegłych w sprawach opartych na odzyskanych wspomnieniach, Kwestie etyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia kliniczna. Tom 2. / red. nauk. Helena Sęk. - 6 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2013. - 359, [3] s. : rys., tab.; 24 cm.
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-17298-5
1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne, 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych, 4. Psychologia schizofrenii, 5. Psychologia zaburzeń afektywnych, 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego, 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej, 8. Psychologia uzależnień, 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, 10. Psychologia zaburzeń seksualnych, 11. Kliniczna psychologia zdrowia, 12. Interwencja kryzysowa, 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 83-01-14489-0
1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne, 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych, 4. Psychologia schizofrenii, 5. Psychologia zaburzeń afektywnych, 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego, 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej, 8. Psychologia uzależnień, 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, 10. Psychologia zaburzeń seksualnych, 11. Kliniczna psychologia zdrowia, 12. Interwencja kryzysowa, 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia sądowa / Andrzej Lipczyński. - Warszawa : Difin, 2007. - 155 s. : tab. ; 23 cm.
Odpowiedzialność psychologa; Niektóre zasady opiniowania przez biegłych; Biegły w świetle Kodeksu Postępowania Karnego; Rola psychologa w sprawach cywilnych; Rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych; Dobro dziecka; Stosunki między rodzicami a dziećmi - władza rodzicielska i obowiązke wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci; Niektóre ważne aspekty opiniowania sądowo=psychologicznego; Psycholog jako mediator sądowy; Przeciwwskazania psychologiczne do ubiegania się o prawo do posiadania broni palnej; Procesy motywacyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym; Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach o odszkodowanie z powodu doznanej szkody osobistej; Metody neuropsychologiczne w ocenie szkód w opiniowaniu sądowo-psychologicznym; Ocena wiarygodności zeznań ofiary przemocy seksualnej na postawie treści wypowiedzi; Ocena wiarygodności zeznań ofiary przemocy seksualnej na podstawie zachowania; Opiniowanie w sprawach ważności testamentu; Dzieci w roli świadka; Ocena pobudek działania sprawcy przestępstwa i jego warunków osobistych; Prewencja psychologiczna (na przykładzie gwałtu seksualnego); Agresor i ofiara z neurobiologicznej perspektywy; Stres pourazowy - somatyzacja, osobowosćz pogranicza (borderline) rozszczepiona osobowość; Zbrodnia przeciwko życiu. Zabójcy seryjni; Poczytalność. Niepoczytalność oraz poczytalność ograniczona w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym; Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w upiciu (upojeniu) alkoholowym; Przestępstwo zabójstwa popełnione w stanie silnego wzburzenia; Procesy motywacyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym; Krótkie spojrzenie na przemoc; Aspekt prawny przemocy domowej; Przemoc seksualna - stres pourazowy; Stres pourazowy w wyniku gwałtu i potrzeba wsparcia społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-20-5
I. Psychologia sądowa jako nauka interdyscyplinarna: Opiniowanie sądowo-psychologiczne. II. Zaburzenia osobowości w praktyce psychologii sądowej: Zaburzenia osobowości jako problem kliniczny; Samobójstwa i depresje; Zespoły psychoorganiczne; Zaburzenia spowodowane środkami psychoaktywnymi; Obraz kliniczny nerwic; Paranoja i reakcje paranoiczne; Zaburzenia odżywiania się, snu i seksualne; Zaburzenia osobowości związane z alkoholizmem; Starzenie się i zaburzenia psychiczne; Psychoterapia w praktyce, korekty zachowań. III. Psychologia penitencjarna: Historia myśli penitencjarnej; Psychologiczne podstawy uspołecznienia i problematyki resocjalizacji; Psychologiczna problematyka resocjalizacji; Stan więziennictwa po 1989r. w III Rzeczpospolitej Polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16370-9
1. Psychologiczne struktury i mechanizmy zachowań: Założenia ogólne; Rozwój procesów poznawczych i dorastanie społeczno-moralne a regulacja zachowania; Funkcjonowanie emocji jako regulatora zachowania; Procesy i mechanizmy motywacji; Podstawy: struktura i funkcje regulacyjne; osobowość jako centralny system integracji i regulacji zachowania; Psychologiczne mechanizmy zachowania w warunkach stresu psychologicznego; 2. Socjologiczne i psychologiczne koncepcje przestępczości: Wybrane socjologiczno-kryminologiczne koncepcje dewiacji i przestępczości; Psychologiczne koncepcje dewiacji i przestępczości; 3. Psychologia sądowa w zarysie: Związki psychologii z prawem; Psychologiczne a prawne podejście do analizy zachowania; Analiza tego, co w psychologii obiektywne, ogólne i konkretne. Rozważania metodologiczne; Płaszczyzna wiadomości i umiejętności specjalnych; Przedmiot i zadania psychologii sądowej; Niektóre problemy metodologiczne i warsztatowe biegłego psychologa; Etyczno-zawodowe problemy psychologa jako biegłego; 4. Asocjalność jako przedmiot badań psychologii sądowej. Zastosowanie modelu UROA w sprawach nieletnich: Psychologiczno-rozwojowa charakterystyka procesu adolescencji: Pojęcie demoralizacji (D) i niedostosowania społecznego (NS); Społeczna etiologia NS, A, D, P jako przedmiot badań i diagnozy psychologii sądowej w sprawach nieletnich; Wpływ mass mediów na ryzyko asocjalności i przestępczości nieletnich; Psychologiczna charakterystyka ułomnej regulacji zachowania osób asocjalnych (UROA); Typy regulacji UROA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-979-7
Cz.I Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów: 1. Rozważania wstępne: o marzeniach i granicach psychologii, 2. Psychologiczne wizje człowieka, 3. Psychologia emocji, 4. Procesy poznawcze, 5. Psychologia osobowości, Cz.II Psychologia w procesie karnym: 1. Związki psychologii z prawem, 2. Psycholog jako biegły sądowy, 3. Podstawowa problematyka psychologiczna w procesie karnym, 4. Zeznania świadków jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej, 5. Ekspertyza psychologiczna dotycząca wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych, 6. Psychologiczna ocenaosoby sprawcy czyny zabronionego, 7. Wybrane zagadnienia postępowania w sprawach nieletnich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-361-4
Cz.I Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów: 1. Rozważania wstępne: o marzeniach i granicach psychologii, 2. Psychologiczne wizje człowieka, 3. Psychologia emocji, 4. Procesy poznawcze, 5. Psychologia osobowości, Cz.II Psychologia w procesie karnym: 1. Związki psychologii z prawem, 2. Psycholog jako biegły sądowy, 3. Podstawowa problematyka psychologiczna w procesie karnym, 4. Zeznania świadków jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej, 5. Ekspertyza psychologiczna dotycząca wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych, 6. Psychologiczna ocenaosoby sprawcy czyny zabronionego, 7. Wybrane zagadnienia postępowania w sprawach nieletnich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia w pracy sędziego / Zbigniew Marten. - Wyd. 3 popr. i uzupeł. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2009. - 162,[1] s. : il., tab. ; 24 cm.
(Psychologia w pracy / red. Zbigniew Marten)
ISBN: 978-83-89275-99-8
1. Związki psychologii z prawem, 2. Psychologiczne wyznaczniki wiedzy zawodowej sędziego, 3. Czynniki ułatwiające sukces zawodowy, 4. Wybrane elementy organizacji pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych psychiatrów i psychologów w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji; Współpraca opiniodawcza psychiatryczno-psycholohiczna w świetle nowych regulacji prawnych; Ekspertyza kompleksowa w sprawie staniu zdrowia psychicznego oskarżonego - zagadnienia węzłowe; Udział psychologa w opiniowaniu zastosowania (bądź uchylenia) środków zabezpieczających, przewidzianych w art. 93-9 kk; Diagnostyka uzależnień w opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym; Meteoropatia jako czynnik wpływający na obraz kliniczny upicia alkoholowego; Problemy alkohologiczne u zabójców - doniesienie z badań; Powstanie i rozwój działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (problemy organizacyjne i merytoryczne); Sytuacja badania poligraficznego jako sytuacja trudna; Treściowe kryteria trafności zeznania dziecka jako świadka; Psychologiczna i dowodowa wartość zeznań dotyczących wspomnień z dzieciństwa; Kryminalistyczno-psychologiczna problematyka oceny wartości dowodowej okazania osoby; Sposób spostrzegania zdarzenia przestępczego i jego sprawcy przez świadków; Granice sugestywności w przesłuchiwaniu małoletnich świadków - problemy etyczne i warsztatowe; Psychologiczna analiza zeznań dzieci upośledzonych umysłowo w przesłuchaniu powtórnym; Przesłuchanie poznawcze (cognitive interview) - założenia, procedura, wyniki; Geneza, rozwój i funkcjonowanie sprawiedliwości naprawczej; Poszukiwanie sprawiedliwości w mediacjach: ofiara - sprawca; Psychospołeczne prawidłowości działań mediacyjnych a prawne uregulowania procesu mediacji; Udział dziecka w mediacji rodzinnej: od teorii do praktyki; Stopień adekwatności samooceny osób asocjalnych w wieku 18-24 lat; Uchybienia diagnostyczne w opiniach biegłych sądowych psychologów o nieletnich w sprawach karnych; Aspekty prawno-porównawcze przestępstwa kazirodztwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego , ISSN 0208-6336 ; Nr 1649)
ISBN: 83-226-0743-1
Zawiera: Psychologiczne opinio dawstwo sądowe w sprawach o zabójstwo z afektu: Wprowadzenie; Emocje i ich rola w sterowaniu ludzkim zachowaniem; Stan silnego wzburzenia - stan efektu w koncepcjach psychologiczno-psychiatrycznych; Pojęcie silnego wzburzenia na gruncie prawa; Dane ogólne o sprawcach zabójstw i ich ofiarach; Przedmiot i zakres ekspertyzy sądowej zawarty w pytaniach sądu; Częstotliwość powoływania psychologów jako biegłych i sposoby ich pracy diagnostycznej; Rodzaje metod diagnostycznych stosowane przez biegłych psychologów; Informacje zawarte w opiniach psychiatrycznych i psychologicznych; Sytuacyjne tło motywacyjne zabójstwa w stanie silnego wzburzenia; Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia; Modele rekonstrukcji stanu silnego wzburzenia. Przemoc rodziców wobec dzieci jako przedmiot psychologicznej ekspertyzy sądowej: Wprowadzenie; Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Definicja i zakres pojęcia; Rozmiary i uwarunkowania przemocy rodziców wobec dzieci; Przemoc rodziców wobec dzieci jako przedmiot psychologicznej ekspertyzy sądowej - wyniki badań; Podsumowanie i konkluzje. Obszary diagnostyki psychologicznej w sądowym opinio dawstwie w sprawach rozwodowych: Wprowadzenie; Próba badawcza; Metody badawcze; Kierunki analizy wyników badań; Kilka uogólnień wyników badań; Uwagi końcowe. Praktyka mediacji w rodzinnych ośrodkach diagnostycznych-konsultacyjnych. Stan obecny i propozycje zmian: Mediacja jako forma pomocy psychologicznej; Psycholodzy i pedagodzy rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych jako mediatorzy; Aktualny stan praktyki mediacyjnej w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; Poziom przygotowania profesjonalnego mediatorów - sytuacja aktualna i oczekiwana; perspektywy rozwoju mediacji rodzinnych w Polsce; Refleksje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Z zagadnień psychologii sądowej : (wybrane studia empiryczne) / pod red. Jana M. Stanika. - Katowice : Uniwersytet Śląski , 2002. - 210, [2] s., [1] s. złoż. tab. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Psychologia. Badania i aplikacje , ISSN 1428-8664 ; T. 5)
Zawiera: Słowo wstępne; Przestępstwo dzieciobójstwa w świetle psychologiczno-psychiatrycznego opinio dawstwa sądowego; Motywacja i obraz własnej osoby młodocianego dokonującego zabójstwa; Przemoc wobec kobiet w rodzinie - przejawy i uwarunkowania nieletnich; Problematyka rekonstrukcji stanu psychicznego testatora w sytuacji oświadczania woli; Specyfika opinio dawstwa psychologiczno-sądowego dotyczącego małego dziecka - płaszczyzny porozumienia i czynniki różnicujące współpracę psychologiczno-prawniczą; Rozwój mediacji rodzinnych na świecie i w Polsce; Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki podatności na sugestię.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Psychologia sądowa (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again