16 results
Book
In basket
(Postępy Psychologii)
(Postępy Psychologii)
ISBN: 83-89120-07-0
Metaanalizy w psychologii kobiety; Społecznokonstruktywistyczne podejście do rodzaju; Społeczne uczenie się męskości i kobiecości; Perspektywa międzykulturowa; Polityka płci: różnice między kobieta a mężczyzną w sypialni, kuchni i gabinecie; Agresja mężczyzn wobec kobiet: perspektywa ewolucyjna; Molestowanie seksualne; Seksizm: perspektywa zintegrowana; Kobiety a zdrowie psychiczne; Stereotypy płci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i stres)
ISBN: 83-89120-89-5
1. Związek miedzy osobowością a zespołem stresu pourazowego; 2. Rola predysponującego środowiska i temperamentu w doświadczaniu zdarzeń traumatycznych u dzieci; 3. Negatywne efekty powodzi 1997 roku dla dorastających: deterioracja wsparcia społecznego oraz symptomy stresu pourazowego; 4. Temperament i style radzenia sobie ze stresem jako moderatory zespołu stresu pourazowego w następstwie przeżytej katastrofy; 5. Osobowość, przeżycie traumatyczne oraz zespół stresu pourazowego: wyjście poza jednoczynnikowy model prognostyczny; 6. Wskaźniki ryzyka i sytuacje stresowe powiązane z psychospołecznymi zaburzeniami o charakterze rozhamowania; 7. Rozpowszechnianie traumatycznych zdarzeń oraz objawów potraumatycznych w nieklinicznej próbie studentów wyższych uczelni; 8.Wpływ wybranych cech osobowości na reakcje układu krążenia w warunkach stresu wywołanego laboratoryjnie; 9. Związek miedzy negatywną afektywnością a niekorzystnymi reakcjami na stresory; 10. Traumatyczny stres w zawodowym doświadczeniu pracowników pogotowia. Rola niedopasowania osobowościowych regulatorów zachowania; 11.Osobowościowe uwarunkowania rozwoju zaburzenia po stresie traumatycznym; 12. Co sprawia, że ludzie podejmują ryzykowną pracę?; 13. Diagnoza zespołu stresu pourazowego: charakterystyka psychometryczna wersji czynnikowej i wersji klinicznej kwestionariusza PTSD; 14. Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływająca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej; 15. Radzenie sobie w sytuacji niewoli wojennej. Wpływ osobowości na zespół stresu pourazowego; 16. Neurotyczność i radzenie sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia; 17. Czy poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem sprzyjają adaptacji w sytuacji doświadczania gwałtu i przemocy fizycznej; 18. Temperamentalny czynnik ryzyka wypalenia zawodowego na przykładzie pracowników służby więziennej; 19. Zespół stresu pourazowego i style radzenia sobie ze stresem- uwarunkowania genetyczne i środowiskowe szacowane metodą studiów rodzinnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-576-7
Zawiera: 1. Elementy filozofii dla psychologów: 1.2. Główne pytania metafizyczne; 1.3. Źródła poznania; 1.4. Umysł; 1.5. Granice poznania i metoda naukowa; 1.6. Prawda i znaczenie; 1.7. Wiedza i działanie - w stronę etyki; 1.8. Jednostka - wspólnota - władza. Filozofia społeczna i polityczna; 1.9. Człowiek. 2. Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych: 2.2. Wundta koncepcja psychologii jako nauki o świadomym doświadczeniu bezpośrednim; 2.3. Reakcja na psychologię Wundta - szkoła würzburska, psychologia aktów i psychologia postaci; 2.4. Funkcjonalizm - psychologia poręcza za filozofię. Zastosowanie zasad psychologicznych w praktyce; 2.5. Psychologia behawiorystyczna - chwilowy rozbrat psychologii z filozofią; 2.6. Neobehawioryzm - psychologia ponownie brata się z filozofią; 2.7. Psychoanaliza - od aspiracji naukowych do mitu; 2.8. Psychologia humanistyczna - nauka czy filozofia życia?; 2.9. Orientacja poznawcza - ostatnie słowo psychologii?; 2.10. Historia polskiej myśli psychologicznej - okres przednaukowy; 2.11. Pierwsze pracownie psychologii eksperymentalnej i ich twórcy - polska psychologia wkracza na drogę nauki. 3. Etyczne problemy działalności praktycznej, edukacyjnej i naukowej psychologa: 3.2. Etyczne problemy praktyki psychologicznej; 3.3. Kompetencje w praktyce psychologicznej; 3.4. Etyczne aspekty nauczania psychologii; 3.5. Popularyzacja psychologii. Psycholog w mediach; 3.6. Etyczne zasady prowadzenia badań naukowych w psychologii. 4. Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii: 4.2. Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe; 4.3. Język statystyki jako język badań empirycznych; 4.4 Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny. 5. Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna: 5.2. Darwinowskie korzenie psychologii; 5.3. Podstawowe pojęcia ewolucjonizmu; 5.4. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ujawniające się w różnicach indywidualnych; 5.5. Co wnoszą do rozważań o naturze ludzkiej genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna?. 6. Procesy poznawcze: 6.2. Spostrzeganie; 6.3. Rozpoznawanie obrazów; 6.4. Wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości; 6.5. Pojęciowa reprezentacja rzeczywistości; 6.6. Pamięć i uczenie się;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia różnic indywidualnych / Jan Strelau. - Wyd. 2 rozszerz. [2 dodruk]. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2009. - 378 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 10)
ISBN: 978-83-7383-209-1
1. Źródła, na których wyrosła psychologia różnic indywidualnych. 2. Podstawowe kategorie służące do opisu różnic indywidualnych. 3. Determinanty różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko; 4. Inteligencja: definicje; Struktura i procesy poznawcze; 5. Mechanizmy poznawcze i biologiczne leżące u podstaw inteligencji; 6. Rola adaptacyjna inteligencji w życiu codziennym; 7. Osobowość jako zespół cech: od Allporta do modelu wielkiej piątki: Gordon Allport - inicjator teorii osobowości opartych na pojęciu cechy; 16-Czynnikowy model osobowości w ujściu Raymonda Cattella; Leksykalne badania nad strukturą osobowości; Psychometryczne badania nad strukturą osobowości w ramach modelu PMO. 8.Teorie temperamentu koncentrujące się na dziecku: Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Ches; Rozwojowy model temperamentu; Koncepcja temperamentu zahamowanego i niezahamowanego; Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu. 9. Teorie temperamentu skoncentrowane na człowieku dorosłym: Teoria PEN - koncepcja trzech superczynników w ujęciu Eysencka; Teoria poszukiwania doznań; Psychologiczny model temperamentu; Regulacyjna teoria temperamentu. 10. Funkcjonalne znaczenie temperamentu i rola specyficznych dla niego mechanizmów biologicznych uczestniczących w regulacji wartości stymulacyjnej i zachowań; 11. Style jako konstrukty psychologiczne podkreślające istnienie różnic indywidualnych w sposobach funkcjonowania człowieka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 10)
ISBN: 83-7369-003-4
1. Źródła, na których wyrosła psychologia różnic indywidualnych. 2. Podstawowe kategorie służące do opisu różnic indywidualnych. 3. Determinanty różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko; 4. Inteligencja: definicje; Struktura i procesy poznawcze; 5. Mechanizmy poznawcze i biologiczne leżące u podstaw inteligencji; 6. Rola adaptacyjna inteligencji w życiu codziennym; 7. Osobowość jako zespół cech: od Allporta do modelu wielkiej piątki: Gordon Allport - inicjator teorii osobowości opartych na pojęciu cechy; 16-Czynnikowy model osobowości w ujściu Raymonda Cattella; Leksykalne badania nad strukturą osobowości; Psychometryczne badania nad strukturą osobowości w ramach modelu PMO. 8.Teorie temperamentu koncentrujące się na dziecku: Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Ches; Rozwojowy model temperamentu; Koncepcja temperamentu zahamowanego i niezahamowanego; Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu. 9. Teorie temperamentu skoncentrowane na człowieku dorosłym: Teoria PEN - koncepcja trzech superczynników w ujęciu Eysencka; Teoria poszukiwania doznań; Psychologiczny model temperamentu; Regulacyjna teoria temperamentu. 10. Funkcjonalne znaczenie temperamentu i rola specyficznych dla niego mechanizmów biologicznych uczestniczących w regulacji wartości stymulacyjnej i zachowań; 11. Style jako konstrukty psychologiczne podkreślające istnienie różnic indywidualnych w sposobach funkcjonowania człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-01-7
1.Pojęcia podstawowe; 2. Istota i kategorie różnic indywidualnych; 3. Teorie różnic indywidualnych; 4. Biologiczne różnice indywidualne; 5. Temperamentalne różnice indywidualne; 6. Kulturowe różnice indywidualne; 7. Intelektualne różnice indywidualne; 8. Emocjonalne i uczuciowe różnice indywidualne; 9. Osobowościowe różnice indywidualne; 10. Profesjonalne różnice indywidualne; 11. Indywidualne różnice w działaniu; 12. Indywidualne różnice w mądrości; 13. Rozwojowe różnice indywidualne; 14. Indywidualne różnice w stylach życia; 15. Wskazania dla nauczycieli akademickich wynikające z indywidualnych różnic cech studentów; 16. Samoocena i ocena indywidualnych różnic cech studentek pedagogiki- wyniki badań; 17. Biomedyczne różnice indywidualne- ujęcie syntetyczne; 18. Twórczy rozwój zdolności i uzdolnień człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-139-4
1. Elementy filozofii dla psychologów: Wprowadzenie; Główne pytania metafizyczne; Źródła poznania; Umysł; Granice poznania i metoda naukowa; Prawda i znaczenie; Wiedza i działanie- w stronę etyki; Jednostka- wspólnota- władza. Filozofia społeczne i polityczna; Człowiek; Podsumowanie; 2. Historia psychologii- od Wundta do czasów najnowszych: Wprowadzenie; Wundta koncepcja psychologii jako nauki o świadomym doświadczeniu bezpośrednim; Reakcja na psychologię Wundta- szkoła wuirzburska, psychologia aktów i psychologia postaci; Funkcjonalizm- psychologia poręcza za filozofię. Zastosowanie zasad psychologicznych w praktyce; Psychologia behawiorystyczna- chwilowy rozbrat psychologii z filozofią; Neobehawioralizm- psychologia ponownie brata się z filozofią; Psychoanaliza- od aspiracji naukowych do mitu; Psychologia humanistyczna- nauka czy filozofia życia?; Orientacja poznawcza- ostatnie słowo psychologii?; Historia polskiej myśli psychologiczne- okres przednaukowy; Pierwsze pracownie psychologii eksperymentalnej i ich twórcy- polska psychologia wkracza na drogę nauki; Podsumowanie; 3. Etyczne problemy działalności praktycznej, edukacyjnej i naukowej psychologa: Wprowadzenie; Etyczne problemy praktyki psychologicznej; Kompetencje w praktyce psychologicznej; Etyczne aspekty nauczania psychologii; Popularyzacja psychologii. Psycholog w mediach; Etyczne zasady prowadzenia badań naukowych w psychologii; Podsumowanie; Załączniki: Kodeks etyczno- zawodowy psychologa; 4. Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii: Wprowadzenie; Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe; Język statystyki jako język badań empirycznych; Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny; Podsumowanie; 5. Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna: Wprowadzenie; Darwinowskie korzenie psychologii; Podstawowe pojęcia ewolucjonizmu; Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ujawniające się w różnicach indywidualnych; Co wnoszą do rozważań o naturze ludzkiej genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna?; Podsumowanie; 6. Procesy poznawcze: Spostrzeganie; Rozpoznawanie obrazów; Wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości; Pojęciowa reprezentacja rzeczywistości; Pamięć i uczenie się; Uwaga i kontrola poznawcza; Myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów; Podejmowanie decyzji; Język i komunikacja; Podsumowanie; 7. Emocje i motywacja: Wprowadzenie; Powstawanie emocji- interakcja mechanizmów biologicznych, psychologicznych i społecznych; Wyrażanie emocji podstawowych i pochodnych; Współdeterminowanie zachowania przez emocje i poznania; Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych; Podstawowe mechanizmy motywacyjne; Typy motywacji; Motywacja w przebiegu zachowania; Podsumowanie; 8. Osobowość: Wprowadzenie; Główne orientacje w psychologii osobowości; Koncepcje psychoanalityczne; Koncepcje humanistyczne i psychologia pozytywna; Psychologia egzystencjalna; Podejście poznawcze; Socjobiologiczna koncepcja osobowości; Psychologia narracyjna; Współczesne koncepcje ja; Teoria osobowości: integracja- badania- aplikacje; Podsumowanie; 9. Psychologia różnic indywidualnych: Wprowadzenie; Paradygmat badań i podstawowe kategorie opisowe różnic indywidualnych; Temperament; Osobowość; Inteligencja; Podsumowanie; 10. Psychometria. Konstrukcja i adaptacja testów psychologicznych: Wprowadzenie; Cele psychometrii; Historia psychometrii; Specyficzne problemy etyczne; Założenia i modele dotyczące konstrukcji testów psychologicznych; Koncepcja cechy a założenia konstrukcji testu; Procedura konstrukcji testu; Kulturowa adaptacja testów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Book
In basket
Różnice indywidualne człowieka / Kazimierz M. Czarnecki. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" , 2013. - 186, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-61991-66-3
1. Podstawowe pojęcia; 2. Istota i kategorie różnic indywidualnych; 3. Biologiczne różnice indywidualne; 4. Temperamentalne różnice indywidualne; 5. Intelektualne różnice indywidualne; 6. Uczuciowe i emocjonalne różnice indywidualne; 7. Osobowościowe różnice indywidualne; 8. Indywidualne różnice w działaniu; 9. Indywidualne różnice w mądrości; 10. Indywidualne różnice w stylach życia człowieka dorosłego; 11. Ogólne wskazania dla nauczycieli akademickich wynikające z indywidualnych różnic studentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-77-9
1. Studenci jako osoby dorosłe i ich style życia; 2. Istota i kategorie różnic indywidualnych; 3. Biologiczne różnice indywidualne; 4. Temperamentalne różnice indywidualne; 5. Intelektualne różnice indywidualne; 6. Uczuciowe i emocjonalne różnice indywidualne; 7. Charakterologiczne i osobowościowe różnice indywidualne; 8. Indywidualne różnice w działaniu człowieka; 9. Indywidualne różnice w mądrości nauczycieli akademickich; 10. Ogólne wskazania dla nauczycieli akademickich wynikające.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-676-1
Zawiera: Cz. I Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych: R. 1 Krótka historia psychologii różnic indywidualnych; R. 2 Różnice indywidualne i pojęcia służące do ich opisu; R. 3 Determinanty różnic indywidualnych. Cz. II Inteligencja: R. 4 Definicja i struktura inteligencji; R. 5 Mechanizmy poznawcze leżące u podstaw inteligencji psychometrycznej; R. 6 Korelaty biologiczne inteligencji; R. 7 Pomiar inteligencji: IQ - testy - charakterystyki demograficzne - kontrowersje i konsekwencje społeczne; R. 8 Funkcjonalne znaczenie inteligencji i jej rola w praktyce. Cz. III Temperament: R. 9 Pionierzy współczesnych badań nad temperamentem; R. 10 Teorie temperamentu skoncentrowane na dziecku; R. 11 Funkcjonalne znaczenie temperamentu dzieci; R. 12 Teorie temperamentu człowieka dorosłego; R. 13 Funkcjonalne znaczenie temperamentu i jego mechanizmów biologicznych u osób dorosłych. Cz. IV Osobowość: R. 14 Osobowość jako zespół cech: Od Allportu do modelu Wielkiej Piątki; R. 15 Rozwój osobowości w kontekście zmienności versus stałości i tendencja do sprowadzania jej struktury do jednego czynnika; R. 16 Funkcjonale znaczenie cech osobowości wchodzących w skład Wielkiej Piątki. Cz. V Styl jako konstrukt psychologiczny opisujący różnice indywidualne w sposobie funkcjonowania człowieka: R. 17 Pojęcie stylu i jego zastosowanie do charakterystyki różnic indywidualnych sposobie funkcjonowania poznawczego; R. 18 Style radzenia sobie ze stresem. Cz. VI Inteligencja emocjonalna: R. 19 Inteligencja emocjonalna: pojęcie, diagnoza i związek z innymi charakterystykami; R. 20 Funkcjonalne znaczenie inteligencji emocjonalnej. Cz. VII Kreatywność: R. 21 Pojęcie kreatywności i metody jej pomiaru; R. 22 Kreatywność i aktywność twórcza a inne charakterystyki indywidualne; R. 23 Funkcjonalne znaczenie kreatywności i aktywności twórczej. Cz. VIII Różnice indywidualne w zachowaniu zwierząt: R. 24 Czego możemy dowiedzieć się o osobowości i zdolnościach z badań nad zwierzętami?; R. 25 Cechy temperamentu/osobowości wybranych zwierząt domowych. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia Stosowana / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-16246-7
Cz. I.: Czas w perspektywie językowej, biologicznej i międzykulturowej: 1. Rozmowa o czasie w języku; 2. Biologiczne mechanizmy percepcji i transdukcji sygnałów czasowych (temporalnych) przez organizmy żywe; 3. Czas z pespektywy kulturowej: nie zawsze punktualność jest cnotą króla; Cz. II.: Czas w perspektywie psychologii poznawczej, różnic indywidualnych i neuropsychologii: 4. Bardzo krótka historia czasu reakcji; 5. Zegar biologiczny i światło - manipulowanie czasem biologicznym; 6. Różnice indywidualne w funkcjonowaniu ludzkiego zegara biologicznego: na przykładzie przebiegu dobowego rytmu snu i czuwania u osób o chronotypie porannym lub wieczorowym; 7. Czy mózg potrzebuje " zegara"? Mechanizmy przeżywania czasu podstawą naszej świadomości; 8. Rola mechanizmu temporalnej integracji w konstruowaniu czasu przyszłego; 9. Pamiętać, żeby pamiętać. Pamięć prospektywna z kontekstem czasowym; Cz. III.: Czas w perspektywie psychologii społecznej i osobowości: 10. Temporalne aspekty przetwarzania informacji o obiektach społecznych; 11. Czas składania prośby jako zmienna warunkująca skuteczność wpływu społecznego; 12. Twórczość i prawdopodobieństwo subiektywne osiągania celów życiowych a czas psychologiczny; Cz. IV.: Przeżywanie czasu w umyśle człowieka: ujęcia integracyjne: 13. Czy zegar mózgowy zawsze tyka w jednakowych rytmie: rola różnic indywidualnych w przeżywaniu czasu; 14. Czas w umyśle człowieka. Struktura przestrzeni temporalnej; 15. Dialogi temporalne: Ja - w trzech wymiarach czasu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Psychologia różnic indywidualnych (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again