26 results
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-376-0
1. Kara bezwzględnego pozbawienia wolności i populacja więzienna w Polsce. Współczynniki prizonizacji w Polsce i w Europie; 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności; 3. Kara grzywny jako alternatywa pozbawienia wolności; 4. Kara ograniczenia wolności jako alternatywa ograniczenia wolności; 5. Samoistny środek karny jako instrument racjonalnej polityki karnej; 6. Kształt i praktyka stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia jako czynnik wpływający na liczebność populacji więziennej; 7. Modyfikacje w zakresie wykonywania kary bezwzględnego pozbawienia wolności- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz problem niewykonania kary pozbawienia wolności; 8. Tymczasowe aresztowanie i jego wolnościowa alternatywa w postępowaniu karnym (na tle wybranych danych statystycznych); 9. Problem alternatyw pozbawienia wolności w obecnej i przyszłej polskiej polityce kryminalnej (uwagi końcowe)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-053-8
1. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia części kary pozbawienia wolności- geneza i cel; 2. Warunkowe przedterminowe zwolnienie w prawie polskim- ujęcie historyczne; 3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie we współczesnym prawie polskim; 4. Warunkowe zwolnienie w systemach karnych Danii i Wielkiej Brytanii; 5. Stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w Polsce w latach 1970-2003 (na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości); 6. Charakterystyka populacji skazanych młodocianych w świetle badań kryminologicznych; 7. Polityka stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z części odbywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych młodocianych- na podstawie badań; 8. Podsumowanie: Polityka stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec skazanych młodocianych- czy teoria musi być jedynie postulatem dla praktyki?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dozór elektroniczny : komentarz praktyczny / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Stan prawny na 20.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 174, [2] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-248-8
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego: 1. Przepisy ogólne; 2. Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 3. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 4. Organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 5. Nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 36)
ISBN: 978-83-7306-335-8
Rozdział I: Wprowadzenie w problematykę indywidualizacji wykonania kary pozbawienia wolności. 1. Pojęcie indywidualizacji penitencjarnej. 2. Indywidualizacja jako zasada prawa karnego wykonawczego. 3. Funkcje indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. Rozdział II: Indywidualizacja wymiaru kary wobec indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. 1. Rodzaje wymiaru kary. 2. Dyrektywy wymiaru kary. 3. Znaczenie indywidualizacji wymiaru kary. Rozdział III: Instytucjonalne formy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. 1. Rodzaje zakładów karnych. 2. Typy zakładów karnych. 3. Systemy wykonywania kary. 4. Klasyfikacja skazanych. Rozdział IV: Rola indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w realizacji celów wykonywania kary pozbawienia wolności. 1. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. 2. Środki oddziaływania penitencjarnego. Rozdział V: Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (podmioty uprawnione, zakres i formy). 2. Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz rady terenowe. 3. Rola kościołów i związków wyznaniowych w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. 4. Znaczenie udziału społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Co warto wiedzieć o postępowaniu karnym?; 2. Co warto wiedzieć o postępowaniu karnym wykonawczym?; 3. Co warto wiedzieć o przepisach prawa rodzinnego; 4. Co warto wiedzieć w sprawach mieszkaniowych; 5. Co warto wiedzieć o pomocy społecznej; 6. Jak pisać pisma do urzędów; 7. Co warto wiedzieć o biurach porad obywatelskich?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie / red. Mirosława Melezini. - Stan prawny na 1.09.2010 r. - Warszawa : C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. - XXIV, 1152 s. ; 24 cm.
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 6)
ISBN: 978-83-255-1313-9
R.I Kary: Systematyka kar i środków karnych. Zagadnienia ogólne; Kara śmierci; Kara dożywotniego pozbawienia wolności; Kara 25 lat pozbawienia wolności; Kara pozbawienia wolności; Kara ograniczenia wolności; Kara grzywny; Inne rodzaje kar; R.II Środki karne: Środki karne w ogólności: Pozbawienie praw publicznych; Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; Obowiązek powstrzymywania soę od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; Zakaz wstępu na imprezę masową; Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych; Nakaz opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; Zakaz prowadzenia pojazdów; Przepadek; Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny; Nawiązka; Świadczenie pieniężne; Podanie wyroku do publicznej wiadomości; Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych; Instytucja zwrotu korzyści majątkowej (art. 53 KK; art. 24 § 5 KKS); R.IIII Poddanie sprawcy próbie (środki probacyjne): Pojęcie i formy probacji. Zagadnienia ogólne; Warunkowe umorzenie postępowania karnego; Warunkowe zawieszenie wykonania kary; Warunkowe przedterminowe zwolnienie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 41)
ISBN: 978-83-7306-398-3
Część I: Kryminologiczne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności. Rozmiary populacji więziennej a rozmiary i dynamika przestępczości; Kara pozbiawienia wolności jako problem interdyscyplinarny; Konstytucja psychiczna sprawcy zabójstwa; Seryjne morderstwa jako przejaw przemocy. Część II: Penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności. Filozoficzno-pastoralne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności; Więzienie - instytucja totalna czy resocjalizacyjna?; Wybrane aspekty przeludnienia jednostek penitencjarnych; Deprywacja u osób pozbawionych wolności. Głos w sprawie pomocy w sytuacjach trudnych dla osadzonych; Zasada autonomii pacjenta w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności; Rola i znaczenie oddziaływań terapeutycznych w procesie resocjalizacji skazanych. Na przykładzie oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu; SDS. Opieka i pomoc postpenitencjarna wobec osób uzależnionych od psychostymulantów; Oddziaływanie przez kulturę w procesie resocjalizacji skazanych; Doświadczenia szewdzkiej służby penitencjarnej w zakresie realizacji programu "Rodzicielstwo"; Trudności w pracy rzymskokatolickich kapelanów więziennych w Polsce w świetle badań empirycznych; Kaplice więzienne na Lubelszczyźnie; Sposoby radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy Służby Więziennej - analiza zjawiska; Przygotowanie do readaptacji społecznej osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych; Rola sądowego kuratora zawodowego w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności; Hierarchia wartości osadzonych z klubu olimpijczyka "Paragraf" Aresztu Śledczego w Inowrocławiu. Resocjalizacyjna rola sportu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-572-2
R.I Kara pozbawienia wolności w poslkim systemie penalnym: 1. System obowiązujących sankcji, 2. teoria i cele karania 3. Sądowy wymair kary, 4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności, R.II Polityka kryminalna: 1. Przestępczość w Polsce, 2. Profilaktyka przestępczości, 3. Stosowanie kar izolacyjnych, 4. Pomoc postpenitencjarna, 5. Stosowanie alternatyw kary pozbawienia wolności. R.III Zadania psychologa w systemie penitencjarnym: 1. Diagonstyka penitencjarna, 2. Oddziaływania resocjalizacyjne, 3. Oddziaływania terapeutyczne, 4. Integrowanie oddziaływań penitencjarnych i postpenitencjarnych. R.IV Pozytywne efekty kary pozbawienia wolności: 1. Wskaźniki skuteczności sankcji izolacyjnych, 2. Porównanie efektywności sankcji izolacyjnych i nieizolacyjnych, 3. Instytucjonalne uwarunkowania efektywności uwięzienia, 4. Społeczne determinanty efektywonosći izolowania przestępców, 5. Podmiotowe determinanty skuteczności sankcji izolacyjnych. R.V Problematyka badań własnych nad osobowościowymi uwarunkowaniami skuteczności kary pozbawienia wolności: 1. Problem pracy, 2. Strategia prowadzonych badań, 3. Charkaterystyka badanych osób, 4. Opis zastosowanych metod pomiaru psychologicznego, 5. Sposób statystycznego opracowania wyników badań własnych, 6. Grupy uwzględniające potencjał poprawczy i kryteria zmiannych kontrolowanych. R.VI Osobowościowe determinanty skuteczności kar izolacyjnych a miejsce pobytu osób karanych: 1. Wpływ cech wrodzonych, 2. Wpływ zmiennych wynikających ze wzmocień społecznych, 3. Wpływ zmiennych związanych z motywacją celową, 4. Podmiotowe predyktory potencjału poprawczego u byłych i aktualnych więźniów. R.VII Osobowościowe determinanty skuteczności kar izolacyjnych a powrotność do przestępstwa: 1. Wpływ cech wrodzonych, 2. Wpływ zmiennych wynikających ze wzmocień społecznych, 3. Wpływ zmiennych związanych z motywacją celową, 4. Podmiotowe predyktory potencjału poprawczego u jednokrotnie karanych przestępców i recydywistów penitencjarnych, R.VIII Osobowościowe determinanty skuteczności kar izolacyjnych a rodzaj przestępstwa: 1. 1. Wpływ cech wrodzonych, 2. Wpływ zmiennych wynikających ze wzmocień społecznych, 3. Wpływ zmiennych związanych z motywacją celową, 4. Podmiotowe predyktory potencjału poprawczego u sprawców przestępstw nieagresywnych i osób karanych za czyny o charakterze agresywnym. R.IX Znaczenie osobowościowe determinantów skuteczności kar izolacyjnych w polityce kryminalnej: 1. Weryfikacja hipotez badawczych, 2. Dyskusja wyników badań, 3. Implikacje praktyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-235-0149-1
I. Stan przestępczości i polityka karna w okresie przemian prawa karnego; 1. Charakterystyka rozmiarów, dynamiki i struktury przestępczości w świetle danych statystyki policyjnej i sądowej, 2. Orzecznictwo w sprawach karnych w świetle statystyki sądowej za rok 1997 oraz lata 2001-2002 i stosowanie środków polegających na poddaniu skazanego próbie, 3. Stan przestępczości i polityka karna w Polsce w okresie przemian - próba oceny, wnioski i postulaty. II. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w ostatnim okresie PRL w latach 1996-1887 i po wejściu w życie nowej kodyfikacji karnej; 1. Uwagi wprowadzające, 2. Organizacja więziennictwa i posiadana baza materialna, 3. Funkcjonariusze i inni pracownicy zatrudnieni w więziennictwie, 4. Charakterystyka osób pozbawionych wolności, 5. Warunki bytowe i zdrowotne skazanych odbywających karę, 6. Oddziaływanie na skazanych w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności, 7. Przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego i udzielenie im pomocy, 8. Czynniki utrudniające i zakłócające prawidłowe wykonywanie kary, 9. Skargi, prośby i wnioski osób uwięzionych, 10. Nowe instytucje prawa karnego w praktyce penitencjarnej oraz podsumowanie i wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak. - Wyd. 5 popr. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2015. - 450 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-7557-1
Cz.I Wprowadzenie do nauki prawa karnego: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Ustawa karna i jej obowiązywanie. Cz.II Nauka o przestępstwie: 1.Definicja przestępstwa, 2. Struktura przestępstwa, 3. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy), 4. Okoliczności wyłączające winę, 5. Formy stadialne przstępstwa, 6. Formy współdziałania przestępnego, 7. Zbieg przestępstw, 8. Zbieg przepisów. Cz.III Środki penalne: 1. Pojęcie i teorie kary, 2. Kary, 3. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne, 4. Środki probacyjne, 5. Środki zabezpieczające, 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych, 7. Kara łączna, 8. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania. Cz.IV Część szczegółowa: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, 5. Przestępstwa przeciwko wolności, 6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 7. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 9. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 10. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 11. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 12. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 13. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, 14. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 15. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0534-9
1.Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego; 2. Prawo karne wykonawcze a prawa człowieka; 3. Skazany; 4. Postępowanie wykonawcze; 5. Nadzór penitencjarny; 6. Wykonywanie kary grzywny; 7. Wykonywanie kary ograniczenia wolności; 8. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ; 9. Wykonywanie środków karnych; 10. Wykonywanie środków probacyjnych; 11. Wykonywanie środków zabezpieczających; 12. Zatarcie skazania; 13. Wykonywanie tymczasowego aresztowania; 14. Wykonywanie należności sądowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o dozorze elektronicznym : komentarz / Michał Rusinek. - Stan prawny na 1.01.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 252, [2] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-264-0172-5
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; 1. Przepisy ogólne; 2. Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 3. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 4. Organizowanie i kontrolowanie wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 5. Nadzór nad wykonaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7326-399-3
Czym jest dzisiejsze polskie więzienie? O wybranych funkcjach i celach kary pozbawienia wolności; Teoria i praktyka penitencjarna a perspektywy systemu więziennego; Stosowanie nowych unormowań w systemie penitencjarnym po reformie prawa karnego w Polsce; System probacji w Polsce - diagnoza i kierunki zmian w polityce kryminalnej; System probacji - kary średniej mocy i kary wolnościowe jako propozycja nowej filozofii karania; Zadania diagnozy i psychokorektury w procesie optymalnej readaptacji psychospołecznej więźniów; Psychopatia - wyzwanie czy klęska resocjalizacji; Praca i pracownicy socjalni w przeciwdziałaniu przestępczości. Propozycje modelowe; Stosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności; Warunkowe przedterminowe zwolnienie; Społeczna readaptacja skazanych - próba oceny; Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów; mass imprisonment - koniec marzeń o alternatywie dla kary pozbawienia wolności? Resocjalizacja skazanych z zaburzeniami psychicznymi - możliwości i ograniczenia; Recydywiści i pierwszy raz karani w świetle wyników badań psychopatologicznych; Postawy skazanych wobec łamania norm prawnych w sytuacji pokusy; Syndrom agresji i orientacja życiowa u recydywistów dokonujących nieudanych zamachów samobójczych; Podkultura więzienna w procesie zmian; Resocjalizacja skazanych kobiet w Polsce: teoria i praktyka; propozycje rozwiązań systemowych; Instytucja rodzinnej kurateli sądowej: relacje między podmiotami realizującymi; Faktyczne i ustawowe ograniczenia praw więźniów; Kierunek najważniejszych zmian w prawie i praktyce penitencjarnej w świetle ocen i wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich; Eksperyment w penitencjarystyce polskiej. Potrzeby, zakres i sposoby realizacji; Z doświadczeń i problemów wykonywania izolacji wobec skazanych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale; Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy więziennych a perspektywa realizacji celów wychowawczych wykonywania kary pozbawienia wolności; Polskie Towarzystwo Penitencjarne (rola i zadania).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again