88 results
E-book
In basket
Nowe formy autobiografizmu obok literatury obserwujemy także w teatrze, kinie, sztukach wizualnych, w Internecie. Badane narzędziami genderowymi autobiografie okazują się tyleż zapisem różnego doświadczenia kobiet i mężczyzn, ile performatywami płci oraz aktami interwencji, alternatywnymi scenariuszami życia. Są polityczne lub odczytywane jako takie. W drugim numerze pisma autorzy prezentują kilka szkiców przedstawiających stan genderowej teorii autobiografizmu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-930226-3-2
1. Rozpoznania i diagnozy: O godności; Prawo i prawa; Kilka uwag o demokracji i prawie; Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w międzynarodowym i europejskim prawie praw człowieka. Wybrane zagadnienia; W imię Boga. Feminizm muzułmański jako próba przezwyciężenia patriarchalistycznego dyskursu w islamie; Korea Północna i problem praw człowieka; 2. Zapis doświadczeń: Organizacja Narodów Zjednoczonych- geneza instytucji, cele, organy; O projekcie słów kilka: Model Organizacji Narodów Zjednoczonych. Projekt działań dydaktycznych; Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Idee i społeczeństwo / słowo/obraz terytoria)
ISBN: 83-89409-42-3
1. Kobiety jako Inne - Druga płeć Simone de Beauvoir. 2. "Kobieta" jako podmiot feminizmu drugiej fali. 3. Inne kobiety - problem wykluczenia mniejszości seksualnych w feminizmie. 4. Wyjście z pułapki wykluczenia - feminizm bez "kobiet" w ujęciu Judith Butler.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88875-61-8
Tom I Fakty i mity: Cz.I Przeznaczenie; Cz.II Historia; Cz.III Mity; Tom II Kształtowanie się kobiety, sytuacja, usprawiedliwienia i ku wyzwoleniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7543-026-4
Ruch emancypacyjny i stowarzyszenia kobiece na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości - dylematy i ograniczenia. Wprowadzenie. I. Ruch feministyczny na ziemiach polskich: "Kwestia kobieca" w Królestwie Polskim (1900-1914); Ruch feministyczny wobec organizowania się kobiet na polu zawodowym na ziemiach polskich na przełomie XIX i ZXX wieku; "Nowe Słowo" - trybuna emancypantek polskich; Trójzaborowe zjazdy kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku; Lwowskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet; Ligi Kobiet Królestwa. Galicji i śląska. Próba politycznej aktywizacji kobiet w okresie I wojny światowej. II. Specyfika ruchu kobiecego w Europie Środkowo- Wschodniej: Stowarzyszenia kobiece i "społeczności cząstkowe" w przestrzenie wielokulturowej (na przykładzie XIX-wiecznej Słowacji); Międzynarodowa działalność kobiet w Austro-Węgrzech i VII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Praw Wyborczych Kobiet w Budapeszcie w 1913 roku; Od tradycji do rewolucji. Nurty rozwoju ruchu kobiecego w Prusach na przykładzie organizacji szczecińskich (do 1914 roku); Proces organizowania się kobiet na polu zawodowym we Wrocławiu w końcu XIX i początkach XX wieku - na tle mieszczańskiego ruchu stowarzyszeniowego Prus i Rzeszy Niemieckiej; Czynniki kształtujące ruchy kobiece w Galicji i na ziemiach czeskich, na przełomie XIX i XX wieku. Próba porównania; U źródeł rosyjskiego feminizmu :Historia kobiet" w Rosji w XIX wieku i formy ich uczestniczenia w życiu społecznym; Klasa, płeć i demokracja. Relacje między sufrażystkami a lewicą społeczną w Wielkiej Brytanii przez wprowadzeniem powszechnego prawa wyborczego. III. Nowe przestrzenie aktywności publicznej i nowe formy organizowania się kobiet: Aktywność kobiet w organizacjach oświatowych, kulturalnych i religijnych a wiekach XVII-XIX - drogą do emancypacji? Przypadek duński; Kobiety w zrzeszeniach polskiej młodzieży studenckiej do 1914 roku; Studentki czeskie w organizacjach kobiecych przed I wojną światową; Organizowanie się kobiet w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku; Towarzystwo Pomocy Naukowej dla dziewcząt polskich w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1871-1918; Galicyjskie stowarzyszenia i organizacje kobiece doby autonomicznej jako wyraz kobiecych dążeń do samoorganizacji; Kobiety w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 187501914; Samoorganizowanie się kobiet polskich w Zagłębiu Ruhry w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku. IV. Organizacje tradycyjne pod presją nowoczesności: Ku aktywności w życiu publicznym - kobiety w organizacjach dobroczynnych; Aktywność organizacyjna ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Wybrane zagadnienia; Nowe formy ruchu zakonnego i stowarzyszeniowego w kościele katolickim na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku; Żydowskie organizacje kobiece w Warszawie i Łodzi na początku XX wieku; Kobiece rzemiosło ludowe na Słowacji na przełomie XIX i XX wieku. Organizacja i dystrybucja; Stowarzyszenia Kobiet Słowackich Zivena
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie)
ISBN: 83-89120-10-0
Wprowadzenie. Cz. I Teorie: Nowa ekonomia gospodarstwa domowego: dzieci a udział kobiet w rynku pracy; Neoklasyczna ekonomi a feministyczna: garść przykładów; Dyskryminacja kobiet: perspektywa neoinstytucjonalna. Cz. II Pozycja ekonomiczna kobiet i mężczyzn: Nietypowe formy zatrudnienia w Unii Europejskiej; Europejska konstanta i specyfikacja poszczególnych państw: pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej; Kobiety na Południu: różne doświadczenia związane z pracą w jednoczącej się Europie; Kobiety w Europie Środkowej i Wschodniej: rynek pracy w okresie transformacji. Cz. III Instrumenty polityki: Równe szanse w Unii Europejskiej: teoria i praktyka; Porównywalna wartość pracy i działania na rzecz równej płacy w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-226-9
1. Dobro, 2. Zło, 3. Odpowiedzialność, 4. Etyczne państwo, 5.Ponowoczesność, 6.Etyka a feminizm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88164-53-8
Cz.I Podstawy etyki: Moralność i natura ludzka; Egoizm relatywizm, konsekwencjalizm; Podstawy etyki. Cz.II W obronie humanizmu: Istoty ludzkie i osoby; Istoty ludzkie a inne zwierzęta; Ludzie i maszyny. Cz.III Śmierć i życie: Eutanazja - za i przeciw; Eutanazja - logika i praktyka; Aborcja; Etyka zawodowa Cz.IV Ideologia i wartości: Feminizm i maskulinizm; Wolność myśli i wypowiedzi; Prawica, lewica i Zieloni. Aneks: Prawa naturalne jako podstawa władzy państwowej Kontrowersje wokół eutanazji: przypadek modelowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-922896-2-5
1. Rewolucja się skończyła, 2. Media - zwierciadło czy twórca trendów społecznych?, 3. Kwestionowanie miejsca kobiety, 4. Wojsko neutralne płacowo?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7132-310-7
Źródła feminizmu, Płeć a społeczeństwo, Kobiety a feminizm, Kobiety niechętne feminizmowi; Dzieje feminizmu, Pierwszy ruch kobiet, Nowy ruch kobiet: feminizm, Rewolucjoniści i rewolucjonistki, Women's Liberation - wczesny feminizm radykalny; Poprawić świat czy budować nowy: feminizm równości i feminizm różnicy; Feminizm siły; Typy feminizmów - ideologie feministyczne; Feminizm liberalny; Feminizm radykalny; Feminizm socjalistyczny; Feminizm czy feminizmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-091-3
Krótka historia feminizmu na użytek niniejszej książki; Równość i władza; Jean Bodin i Carl Schmitt. Od władzy ojca do stanu wyjątkowego? Pojęcie podmiotu przejmujemy z kancelarii prawnej. Rodzina w koncepcji Johna Locke'a; Braterska umowa społeczna. Rodzina i sfera prywatna w ujęciu Jana Jakuba Rousseau; Rodzina i pokrewieństwo w heglowskiej koncepcji etyczności. Paradoksy Antygony; Pojęcie rodziny a projekt emancypacji społecznej w tekstach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa; Feministyczna krytyka psychoanalizy freudowskiej; Rodzina a pożądanie faszyzmu. W stronę reichowskiej analizy społecznej; Między autorytetem a naturą. Rodzina w tekstach Theodora Adorno i Maxa Horkheimera; Uwagi na marginesie projektów nierepresywnej sublimacji Herberta Marcuse i seksualności dojrzałej Ericha Fromma; Między sferą publiczną a światem życia. Rodzina w teorii działania komunikacyjnego Jurgena Habermasa; Rodzina w komunitarystycznej analizie podmiotowości Charlesa Taylora; Dygresja. Ideologiczna reprodukcja według Louisa Althussera; Ontologia pokrewieństwaw teorii queer Judith Butler. Płeć jako powtórzenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89291-80-0
Wykład 1 : Czego pragniemy "Gender" wobec "seksu". Wykład 2 : O wrażliwości na płeć jako strategii lektu ry w krytyce literackiej. Wykład 3 : Płeć skonstruowana. Wykład 4 : Przyjemność Wykład 5 : Płeć i autobiografia Wykład 6 : Kobieca saga i potrzeba genaologii Wykład 7 : Postkolonializm Wykład 8 : Płeć i historia Wykład 9 : O niemożności czytania poza kategorią "gend er" (recepcja Sarah Kane w Polsce) Wykład 10 : Przestrzeń dla kobiet, przestrzenie kobiet -uniwersytet (wystąpienie na Kongresie feministycznym)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0800-5
1. Artyści i sztuka. Krótka historia pojęć: Podstawy konceptualne; Idea artysty: starożytni poprzednicy; Mimesis złudzenie i rzeczywistość; Rozważania nad kreatywnością; Twórczość jad notki i grupy; Sztuki piękne a nowoczesna koncepcja artysty; Geniusz; Ekspresjonistyczne teorie sztuki. 2. Przyjemność estetyczna: Estetyczność; Smak i piękno; Burke o pięknie; Kant o sądach smaku; Czy smak? Teorie podstaw estetycznych; Feministyczna krytyka percepcji estetycznej. 3. Amatorzy i profesjonaliści: Edukacja i kształcenia: kto się uczy?; Muzyka; Występy publiczne; Kompozycja; Geniusz i podmiotowość; Literatura; [pisanie i sprzedaż; I znowu subiektywizm; Malarstwo; Patrzenie; Perspektywa linearna; Rewaloryzacja przeszłości. 4. Głęboka struktura rodzaju - zmysł smaku i jedzenie: Pięć zmysłów; Przyjemność zmysłowa i przyjemność estetyczna; Subiektywizm i obiektywizm; Obrona zmysłu smaku; Pokarm i/jako sztuka. 5. Czym jest sztuka?: Definicje i ich konteksty; Sztuka i anty-sztuka; Teoria instytucjonalna; Sztuka jako lustro: Arthur Danto; Prace feministyczne i zmieniające się koncepcje sztuki; Medium i przekaz: włókno i żywność; Ciała artystów. 6. Trudne przyjemności: Wzniosłość i wstręt: Umysł i ciało - drugie podejście; Ponownie wzniosłość; luce Irigaray: płciowa podmiotowość; Obrzydzenie jako forma odbioru estetycznego; Wy-miot o brzydzenie: Julia Kristeva; Wstręt: kontekst i dwuznaczność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-232-0936-7
Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego; Dzieciobójczyni jako kozioł ofiarny; Początki ruchu kobiecego w Niemczech. Trudny dialog Lily Braun - Klara Zetkin; Aktywizacja polityczna kobiet polskich na przełomie XIX i XX wieku; Kobiety w utopiach i antyutopiach; Znikająca kobieta albo androgynia we współczesnym feminizmie; Filmowe wizerunki kobiet Południa USA; Sfera publiczna; Czy potrafimy się zrozumieć - język kobiety i język mężczyzny; Trudne porozumienie feminizmu z filozofią polityczną Hannah Arendt; Kategoria kobiety we współczesnych dyskursach publicznych. Przyczynek do dyskusji; Platforma działania - Pekin 1995; czy Skandynawia jest rajem dla kobiet? Model nordycki w walce o równe partnerstwo płci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wielkie tematy)
ISBN: 978-83-01-15656-5
Agraryzm; Anarchizm; Antyglobalizm; Antysemityzm; Autonomia; Autorytet; Demokracja; Dobro wspólne; Egalitaryzm; Ekologizm; Ekumenizm; Faszyzm; Feminizm; Fundamentalizm; Integracja europejska; Komunitaryzm; Komunizm; Konserwatyzm; Korporacjonizm; Leninizm; Liberalizm; Maoizm; Marksizm; Nacjonalizm; Nazizm; Neokonserwatyzm; Neoliberalizm; Obywatelstwo; Pacyfizm; Państwo; Państwo dobrobytu; Państwo prawa; Pluralizm; Populizm; Prawa człowieka; Rasizm; Regionalizm; Rozbrojenie; Samostanowienie narodów; Socjaldemokracja; Socjalizm; Społeczeństwo obywatelskie; Społeczna nauka Kościoła; Sprawiedliwość; Sprawiedliwość społeczna; Stalinizm; Subsydiarność; Suwerenność; Syjonizm; Tolerancja; Totalitaryzm; Tożsamość; Trockizm; Wolność;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska / Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski Instytut ; Zakład Instytucji Europejskich ; Nr 2)
ISBN: 83-7151-728-9
Jedność Europy - aspekty teoretyczno-metodologiczne; Zasada pomocniczości a jedność w różnorodności casus Unii Europejskiej; O feminizmie europejskim, czyli o różnorodności w jedności; Ruch związkowy w jednoczącej się Europie wobec szans i zagrożeń; Dialog partii chrześcijańskiej demokracji we wczesnych latach powojennych na rzecz zjednoczenia Europy; Problem jedności Europy z perspektywy brytyjskiej: wspólnota celów i tradycji czy system równowagi siły?; Koncepcja jedności w różnorodności a perspektywa członkowska Turcji w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Horyzonty Nowoczesności - teoria - literatura - kultura / przewod.kom.red Ryszard Nycz)
ISBN: 83-242-0030-4
Uwagi wstępne: Cele i założenia; Wprowadzenie: Korpoaralny feminizm i jego założenia; R.1 Feministyczna krytyka dualizmu w tradycyjnej filozofii zachodniej; R.2 "Natura kobiety" - esencjalizm i konstrukcjonizm; R.3 Rodzaj [gender] czy różnica płciowa?; R.4 Wstęga Mobiusa; R.5 Metafizyka rodzącego ja [self]; R.6 Kłopoty z materialnością ciał; R.7 Kobiece ciała w męskiej kulturze; R.8 Dylematy korporalnego podmiotu; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63069-23-0
1. Historia międzynarodowego rozwoju. Teorie i dyskursy dotyczące kobiet, gender i rozwoju; 2. Gospodarstwo domowe, rodzina i praca; 3. Kobiety w globalnej gospodarce; 4. Kobiety świata w procesie przemian społecznych; 5. Kobiety organizują się na rzecz zmian: ponadnarodowe ruchy społeczne i lokalne ruchy oporu; 6. Słownik ważniejszych pojęć ; 7. Kobiety w Sudanie Południowym- fotoreportaż; 8. Polska Akcja Humanitarna - o nas.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Kobiety i duch inności / Maria Janion. - Wyd. 2. - Warszawa : Sic! Wydawnictwo, 2006. - 351, [4] s. : fot. ; 21 cm.
ISBN: 83-60457-03-4
Bogini Wolności (Dlaczego rewolucja jest kobietą?). Szalona. Kobieta - Rycerz. Panna i miłość szalona. Fragmenty dyskursu miłosnego. Mężczyzna, kobieta i dzieje. Niańka i kowboj. "Gdzie jest Lemańska?". Maria Komornicka, in memoriam. Ifigenia w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again