86 results
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0721-5
1. Kultura I antykultura administracji; 2. Praworządna i dobra administracja a stosunki urząd-obywatel; 3. Administracja zhumanizowana - sprawna i etyczna; 4. Decentralizacja administracji publicznej a samorząd terytorialny, rozwój i jakość władzy lokalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0373-6
I. Czym jest praca dyplomowa i do czego służy, II. Wybór tematu, III. Zbieranie materiałów, IV. Plan pracy i notatki, V. Redakcja tekstu, VI. Ostatnia korekta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0464-1
1. Teoria kapitału kulturowego i jej zastosowania w Europie Środkowej i Wschodniej: Wprowadzenie; Kapitał kulturowy- pojecie i jego zakres teoretyczny; Kapitał kulturowy w Europie Środkowej i Wschodniej; Koncepcje zastosowania teorii kapitału kulturowego Ivana Szlenyiego i jego współpracowników; Badania nad kapitałem kulturowym w Europie Środkowej i Wschodniej idące śladami Ivana Szelenyiego; Kontrowersje wokół podejścia Szeleyiego; Propozycja rozbudowy dotychczasowych zastosowań koncepcji kapitału kulturowego do opisu społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. 2. Współczesne debaty nad rolą inteligencji w Polsce i w Rosji w świetle teorii kapitału kulturowego: Spór o definicję inteligencji jako przykład znaczenia pola kapitału kulturalnego; Dyskurs na temat dominacji symbolicznej inteligencji; Kapitał kulturowy i kapitał społeczny jako konkurujące składniki tożsamości inteligenckiej; Dyskurs na temat upadku inteligencji i jego odmiany; Podsumowanie: o odmienności debat inteligenckich w Polsce i w Rosji; 3. Kapitał kulturowy jako zasób symboliczny studentów moskiewskich i warszawskich: Rola kapitału kulturowego jako czynnika warunkującego dostęp do szkolnictwa wyższego w świetle wyników badań studentów uczelni warszawskich i moskiewskich; Tożsamość i wartości uznawane przez studentów jako wyznaczniki postrzegania roli kapitału intelektualnego; Kapitał kulturowy a orientacje polityczne młodego pokolenia inteligencji polskiej i rosyjskiej; 4. Zakończenia: Teoria kapitału kulturowego jako narzędzie porównania roli inteligencji w społeczeństwie polskim i rosyjskim; Rola kapitału kulturowego w interpretacji centro peryferyjnej; Socjologia krytyczna na peryferiach; Kapitał kulturowy i społeczny a nowoczesność społeczeństw Polski i Rosji; Teoria Pierra Bourdieu a Europa Środkowa i Wschodnia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 975-83-235-0499-3
1. Kara i karanie z perspektywy zasad konstytucyjnych i nauki prawa karnego: Z rozważań o karze; Polityka karna w kontekście obowiązku poszanowania godności osoby karanej; Kara kryminalna- w służbie utopii czy w służbie władzy?; Geneza lustracji i ustawy lustracyjne z 2006 i 2007 roku; Relacje między kara kryminalną a walką polityczną: studium doktrynalnych przeszkód opracowania pojęcia "przestępstwo polityczne" w prawie karnym materialnym; 2. Kara a wychowanie: Kara w wychowaniu; Resocjalizacja nieletnich w perspektywie kar i nagród. Punitywność i permisywność systemowa; Sprawiedliwość naprawcza w szkołach; 3. Kara w społeczeństwie, kulturze, religii: Co socjologowie mówią o karze i punitywności? Kara w perspektywie antropologii społecznej; Kulturowo-religijne aspekty kary. Kara w zależności od rodzaju wykroczenia przeciwko wymaganiom i przepisom związanym z poszczególnymi warstwami kultury; 4. O karze w głównych religiach świata: islam i chrześcijaństwo: Ewangelia i kara; Kara w klasycznym islamie; 5. Teatr życia- performatyka kary: Śmiertelny teatr. Przedstawienie, kara, kara śmierci; "Reprezentatywny, sceniczny, znaczący, publiczny, zbiorowy": spektakl na szafocie widziany inaczej; 6. Kara w badaniach integralnokulturowych: Penologia integralnokulturowa: zarys problematyki; manifest Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0480-1
1. Przestrzeń w kontekście władzy samorządowej i korporacyjnej: Pojęcie przestrzeni; Konkurencyjność gminy; Władza w kontekście przestrzeni. 2. Relacje władze samorządowe - inwestorzy w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego i lokalnego: Siła zasobów wewnętrznych; Siła popytu zewnętrznego; Siła dominacji; Siła sieci; Wnioski z przeglądu koncepcji rozwoju regionalnego i lokalnego. 3. Siły konkurencyjności w świetle wyników badań: Wskaźniki konkurencyjności gmin; Siły konkurencyjności gmin - wyniki analizy czynnikowej; Konkurencyjność hipoteza aglomeracyjna; Konkurencyjność hipoteza historyczna; Konkurencyjność a hipoteza transformacyjna; Konkurencyjność relacje władze lokalne - inwestorzy. 4. Relacje władze lokalne - inwestorzy - próba syntezy: Paradygmat konkurowania; Konkurencyjność gmin w Polsce; Konkurencyjność gminy versus kapitał zagraniczny; Diament konkurencyjności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0254-8
1. Wizerunki "innego" a praktyki dyskursywne, 2. charakterystyka badań wizerunków imigrantów w prasie i analizach opinii publicznej, 3. Retoryka zobowiązań czy interesu? Ogólny wizerunek imigrantów w polskiej prasie w latach 1993-2003, 4. Fascynacja i zagrożenie: prasowe wizerunki Wietnamu i Wietnamczyków w Polsce, 5. Swojskość i paternalizm: prasowe przedstawienia Ukrainy i Ukraińców w Polsce, 6. Stosunek Polaków do "innych". Kontynuacja czy zmiana? Europejskie podobieństwo czy polska specyfika?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0616-4
1. Decyzje gospodarstw domowych o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji, 2. Uwarunkowania konsumpcji na przykładzie gospodarstw domowych osób bezrobotnych w Polsce w latach 2000-2006, 3. Metotodoliczne założenia badania konsumpcji gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi, 4. Sytuacja materialna gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem, 5. Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem, 6. Warunkie mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem w dobra trwałego uzytku, 7. Zróznicowanie wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych osób bezrobotnych, 8. Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych osób bezrobotnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Communicare: historia i kultura / red. nauk. Andrzej Mencwel)
ISBN: 978-83-235-0296-8
1.Słowo Boga , 2. Słowo mamony, 3. Prawo, biuro i akta, 4. Litera prawa, 5. Kontynuacje i odstępstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Magia i mitologia psychologii / Roman Zawadzki. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2008. - 235, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-235-0608-9
Co wolno, a czego nie wolno; Człowiek w nauce o samym sobie; Słowo wprowadzenia; o względności wszystkiego, czyli kilka uwag ogólnych i rozproszonych; Kilka słów o aksjologii i aksjomatach; Pojęcia i definicje- nieco konkretów; Gwałt na osobie ludzkiej, czyli człowiek zredukowany; Działanie maszyny czyli tajemnica czarnej skrzynki; Żywy procesor- człowiek skończony, czyli mało inteligentna fikcja niepoetycka; Człowiek zintegrowany; Człowiek zespolony; Psychologia naukowa, mistyka i matematyka; Wyzwanie dla psychologii, czyli człowiek w kulturze i historii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0229-6
Cz.I Teoretyczne problemy badań nad tożsamością i przestrzenią: 1. Tożsamość w nauce współczesnej - wybrane perspektywy badawcze, 2. Problematyka badania przestrzeni, 3. Przestrzenny wymiar tożsamości. Cz.II Miasto jako przestrzeń tożsamości: 1. Badania przestrzeni miasta w geografii człowieka i dziedzinach pokrewnych, 2. Tożsamość w badaniach geografów miasta, 3. Identyfikacja miejskich jakości przestrzennych, Cz.III Przestrzeń tożsamości Warszawy: 1. Tożsamość Warszawy, 2. Ikonografia warszawskiej przestrzeni tożsamości, 3. Organizacja i nacechowanie przestrzeni tożsamości Warszawy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-235-0023-1
Wstęp, I. Zagadnienia teoretyczne i wprowadzające, II. Prawnomiędzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych, III. Działania Narodów Zjednoczonych na rzecz uchodźców wewnętrznych, IV. Organizacje międzyrządowe nienależące do systemu NZ oraz organizacje pozarządowe zaangażowane w pomoc uchodźcom wewnętrznym, V. Problem uchodźców wewnętrznych w Iraku-próba analizy przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Migracyjne / [rada programowa] Marek Kupiszewski, Sławomir Łodziński, Wojciech Łukowski, Dorota Praszałowicz)
ISBN: 978-83-235-0419-1
1. Podstawowe pojęcia i wybrane koncepcje teoretyczne. 2. Definicja migracji sezonowych, pytania i hipotezy oraz metodologia badań. 3. Tło historyczne, kontekst instytucjonalny oraz skala, geografia i dynamika zjawiska. 4. Cechy społeczno-demograficzne współczesnych migrantów sezonowych i ich sytuacja na rynku pracy w Polsce. 5. Nieformalna procedura rekrutacyjna a współczesne migracje sezonowe. 6. Gospodarstwa domowe i rodziny współczesnych emigrantów sezonowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Uniwersytet Warszawski ; 452)
ISBN: 83-235-0030-4
1. Wiedza i postawy obywatelskie nastolatków - opis badania. 2. Opis próby, procedur i narzędzi badawczych. 3. Zakres, poziom i uwarunkowania wiedzy obywatelskiej polskich nastolatków. 4. Koncepcje obywatelstwa i planowana przez nastolatki aktywność w sferze publicznej. 5. Opinie nastolatków o zadaniach ekonomicznych i socjalnych państwa. 6. Zaufanie nastolatków do instytucji życia publicznego. 7. Postawy nastolatków wobec narodu. 8. Postawy nastolatków wobec imigrantów. 9. Postawy nastolatków wobec równouprawnienia kobiet. 10. Ocena zmian ustrojowych przez polskie nastolatki na tle wyników w innych krajach postkomunistycznych. 11. Młodzi obywatele - podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0502-0
Wprowadzenie: Strategie ochrony odrębności etnicznej a polski system oświatowy: 1. Grupy etniczne we współczesnym państwie narodowym; 2. Współczesne państwo wobec różnic etnicznych; 3. Budowanie zwartej społeczności etnicznej- szkolnictwo litewskie; 4. Integracja w warunkach diaspory- szkolnictwo ukraińskie; 5. Wymogi regionalności- język i kultura kaszubska w polskiej szkole; 6. Wobec wymogów tradycji i państwa- włączanie Romów w polski system oświatowy; 7. Kultura etniczna, integracja grupowa, państwo współczesne; Zakończenie: Etniczność jako świadomość etniczności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-235-0141-6
1. Przedmiot i zakres pojęcia "narodowe kultury organizacyjne biznesu", 2. Kształtowanie się kultury organizacyjnej w nowej rzeczywistości gospodarczo-ustrojowej - przypadek Polski, 3. Niemieccy biznesmeni - twórcy i formy kultury organizacyjnej, 4. Angielscy gentelmani biznesu, 5. Amerykańscy biznesmeni podmiotem kultury organizacyjnej biznesu, 6. Japońscy biznesmeni - tradycje i nowe wyzwania dla kultury organizacyjnej, 7. Żydzi - biznes w diasporze, 8. Biznes w świecie arabskim, 9. Dziesięć tez na zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-235-2719-0
Książka jest lekturą dla wszystkich, których dotyka problem uzależnień - samych chorych, ich bliskich oraz terapeutów usiłującym im pomóc. Można tu znaleźć wyjaśnienie biologicznych przyczyn powstawania tego typu zależności nie tylko od rozmaitych związków chemicznych, takich jak alkohol czy narkotyki, ale także od pewnego rodzaju postępowania, przynoszącego często równie wiele zadowolenia na początku, co nieszczęścia później - czego przykładem jest niepohamowane uprawianie hazardu, oddawanie się grom komputerowym czy chorobliwa żarłoczność. Autor omawia zmiany w mózgu osób uzależnionych z perspektywy neurobiologii, opisuje decydujące o tym mechanizmy i zastanawia się nad podłożem podatności pewnej grupy osób na tę chorobę. Wskazuje zarazem metody, jakie współczesna nauka o mózgu i medycyna proponują w leczeniu takich osób, dając nadzieję na utrzymanie takich zachowań pod kontrolą, choćby nawet leczenie miało trwać całe życie. Książka ta jest zatem doskonałym źródłem najnowszej wiedzy na ten temat także dla studentów medycyny, farmacji, psychologii i biologii, jak również pracowników służby zdrowia oraz służb socjalnych zajmujących się opieką nad osobami uzależnionymi. Napisana jasnym, przystępnym językiem i uzupełniona o proste, przejrzyste ilustracje daje szansę na znalezienie odpowiedzi na szczególnie trudne w takich sytuacjach pytania: "Dlaczego?" i "Co można z tym zrobić?"
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0356-9
Cz. I Czas regresu i pasywności (koniec lat 70.-1989): 1. Rola Stacji Naukowej PAN w stosunkach naukowych polsko-francuskich w latach 70 i 80, 2. Kierunki działalności Stacji, 3. Organizacja i funkcjonowanie Stacji, 4. Znaczenie stacji. Cz. II Miedzy zerwaniem a kontynuacją (1989-2004): 1. Niejednoznaczny wymiar Jesieni Ludów, 2. Spór o rolę i charakter stacji po 1989 r., 3. Główne kierunki działalności Stacji w nowej rzeczywistości, 4. Organizacja i funkcjonowanie Stacji w III RP, 5. Znaczenie Stacji w nowej rzeczywistości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0219-7
1. Rodziny lesbijek i gejów w świetle współczesnych badań psychologicznych, 2. Teoria przywiązania u dzieci, 3. Więź emocjonalna i związki miłosne dorosłych, 4. Rodziny gejów i lesbijek - najważniejsze zagadnienia i podstawowe wyniki badań, 5. Lesbijki, geje i ich dzieci z poprzedniego, heteroseksualnego związku, 6. Lesbian baby boom - nowe techniki reprodukcyjne i rodziny lesbijek, 7. Adopcyjne rodziny tworzone przez osoby o orientacji homoseksualnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Badania Ekonomiczne / przewod. komitetu red. Urszula Sztandar-Sztanderska ; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-235-0299-9
1. Bariery techniczne w handlu. Podstawowe zasady stosowane w Światowej Organizacji Handlu. 2. Regulacje techniczne i normy w Unii Europejskiej. 3. Znaczenie barier technicznych w handlu: przegląd głównych podejść metodologicznych i badań empirycznych. 4. Znaczenie standardów technicznych w handlu Polski z Unią Europejską na podstawie badań ankietowych. 5. Analiza znaczenia barier technicznych w handlu międzynarodowym Unii Europejskiej. 6. Skutki dobrobytowe wprowadzania wspólnych standardów: symulacja w ramach równowagi ogólnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again