No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60561-18-8
Zawiera: WSTĘP. ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNOŚCI: 1.1. Pojęcie odpowiedzialności; 1.2. Teorie zarządzania a odpowiedzialność menedżerów; 1.3. Etyka a odpowiedzialność. Wybrane problemy; 1.3.1. Etyka a zarządzanie; 1.3.2. Etyka gospodarowania A. Smitha; 1.3.3. Etyka zobowiązań a odpowiedzialność; 1.3.4. Odpowiedzialność wobec środowiska działania; 1.4. Teoria społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.2. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.3. Narzędzia CSR; 1.4.4. Korzyści CSR; 1.4.5. Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.6. Aspekty normatywne CSR; 1.4.6.1. Norma ISO 26000 Guidance on Social Responsibility; 1.4.6.2. Zasady Global Compact ONZ; 1.5. Zasady podejmowania decyzji a racjonalność; 1.5.1. Zasady fundamentalne. Ontologia decyzji; 1.5.2. Teoretyczne aspekty racjonalności ekonomicznej; 1.5.3. Racjonalność ekonomiczna jako podstawa podejmowania decyzji; 1.5.4. Racjonalność ekonomiczna a wartość czasu; 1.5.5. Brzytwa Ockhama w podejściu do kryteriów racjonalności. ROZDZIAŁ 2. OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERA: 2.1. Wykonywanie zadań przez menedżerów; 2.2. Obszary zarządzania; 2.2.1. Rozwiązywanie problemów złośliwych; 2.2.2. Sygnały ostrzegawcze "czerwone chorągiewki"; 2.2.3. Model STARS; 2.2.4. Zbieranie i przetwarzanie informacji; 2.3. Obszar finansów i sprawozdawczości finansowej; 2.3.1. Utrzymanie płynności finansowej; 2.3.2. Kształtowanie struktury kapitału; 2.3.3. Analiza zdolności kontynuacji działalności firmy; 2.3.4. Ustawa Sarbanesa-Oxleya; 2.3.5. Sprawozdawczość finansowa; 2.4. Obszar kapitału ludzkiego; 2.4.1. Cechy osobowościowe menedżerów; 2.4.2. Hierarchia menedżerów w firmach; 2.4.3. Style zarządzania podwładnymi; 2.4.4. Podstawowe prawa człowieka i prawa pracownicze; 2.5. Obszar środowiska;2.5.1. Respektowanie i ochrona natury; 2.5.2. Wzrost presji ekologicznej; 2.6. Obszar upadłości; 2.6.1. Bankructwo a upadłość firmy; 2.6.2. Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością. ROZDZIAŁ 3. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ MENEDŻERÓW: 3.1. Wybrane czynniki specyficzne zachowań menedżerów; 3.1.1. Specyficzne uwarunkowania podejmowania decyzji; 3.1.2. Behawioralne aspekty procesu decyzyjnego; 3.1.3. Chroniczny stres zawodowy; 3.1.4. Ryzyko compliance; 3.1.5. Hazard moralny; 3.1.6. Corporate governance a pozycja menedżera; 3.1.7. Trychotomia władzy w zrzeszeniu; 3.1.8. Moc decyzyjna a odpowiedzialność prawna; 3.2. Zarządzanie informacją jako podstawa odpowiedzialnych decyzji; 3.2.1. Asymetria informacji jako bariera decyzyjna; 3.2.2. Korzystanie z informacji w świetle badania; 3.3. Wielokulturowość w zarządzaniu; 3.3.1. Znaczenie relacji międzykulturowych w biznesie; 3.3.2. Czynniki kulturowo-religijne a sukces w biznesie w świetle badań; 3.4. Skłonność do omijania prawa i brak legalizmu; 3.4.1. Nadużycia gospodarcze w skali międzynarodowej; 3.4.2. Nadużycia gospodarcze. Przykład Polski. ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO: 4.1. Odpowiedzialność z kodeksu pracy; 4.2. Odpowiedzialność z kodeksu spółek handlowych; 4.3. Odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości; 4.4. Odpowiedzialność z ustaw regulujących rynek finansowy i kapitałowy; 4.4.1. Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i kapitałowym; 4.4.2. Ustawa o obligacjach; 4.4.3. Ustawa o funduszach inwestycyjnych; 4.4.4. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; 4.4.5. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 4.4.6. Ustawa o giełdach towarowych; 4.5. Odpowiedzialność z ustawy o podatku od towarów i usług; 4.6. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne; 4.7. Odpowiedzialność z ustawy upadłościowej i restrukturyzacyjnej; 4.7.1. Regulacje upadłościowe; 4.7.2. Regulacje restrukturyzacyjne. ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA: 5.1. Modele odpowiedzialności finansowej; 5.1.1. Problemy odpowiedzialności w praktyce; 5.1.2. Regulacje pokryzysowe w obszarze odpowiedzialności finansowej; 5.1.3. Odpowiedzialność prawno-finansowa w krajach OECD; 5.1.4. Odpowiedzialność CEO w Wielkiej Brytanii. Studia przypadków; 5.1.4.1. Ważniejsze regulacje prawne; 5.1.4.2. Odpowiedzialność finansowa dyrektorów; 5.1.4.3. Odpowiedzialność karna; 5.1.4.4. Odpowiedzialność administracyjna; 5.2. Odpowiedzialność finansowa w Polsce; 5.2.1. Sankcje karne. Aspekt finansowy; 5.2.2. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; 5.2.3. Sankcje administracyjne; 5.2.3.1. Sankcje wobec menedżerów instytucji finansowych; 5.2.3.2. Odpowiedzialność w świetle regulacji rynku kapitałowego; 5.2.3.3. Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji a kary UOKiK; 5.2.3.4. Kary dotyczące naruszenia prawa pracy; 5.2.3.5. Kary za środowisko; 5.2.4. Sankcje kontraktowe. ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA A WARTOŚCI W PRAKTYCE: 6.1. System wartości menedżerów w świetle badań; 6.2. Etyka spłacania długów w świetle badań; 6.3. Etyka podatkowa; 6.4. Odpowiedzialność a kodeksy deontologiczne; 6.4.1. Wytyczne i dyrektywy międzynarodowe; 6.4.2. Regulacje ogólnokrajowe; 6.4.3. Kodeksy branżowe i kodeksy przedsiębiorstw. ROZDZIAŁ 7. UBEZPIECZENIE OD RYZYKA PODEJMOWANIA DECYZJI. POLSKIE DOŚWIADCZENIA: 7.1. Ubezpieczenie menedżera; 7.2. Ubezpieczenie od utraty zysku. ROZDZIAŁ 8. STAN I KIERUNKI ZMIAN REGULACJI W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERÓW: 8.1. Modele odpowiedzialności i wynagradzania Krytyka tradycyjnego systemu; 8.2. Odpowiedzialność menedżerów w świetle badań; 8.2.1. Powiązanie wynagrodzeń menedżerów z wybranymi zmiennymi; 8.2.2. Odpowiedzialność menedżerów w świetle opinii ekspertów; 8.3. Zmiany systemów odpowiedzialności i motywacji; 8.3.1. Mierniki sukcesu; 8.3.2. Model motywacji finansowych; 8.3.3. Złote spadochrony; 8.3.4. Podatki od wysokich wynagrodzeń; 8.4. Kierunki zmian w obszarze odpowiedzialności menedżerów. BIBLIOGRAFIA. WYBRANE AKTY PRAWNE. INNE ŹRÓDŁA. SPIS RYSUNKÓW. SPIS WYKRESÓW. SPIS TABEL.
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 292-315.
Formatted contents note
WSTĘP. ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNOŚCI: 1.1. Pojęcie odpowiedzialności; 1.2. Teorie zarządzania a odpowiedzialność menedżerów; 1.3. Etyka a odpowiedzialność. Wybrane problemy; 1.3.1. Etyka a zarządzanie; 1.3.2. Etyka gospodarowania A. Smitha; 1.3.3. Etyka zobowiązań a odpowiedzialność; 1.3.4. Odpowiedzialność wobec środowiska działania; 1.4. Teoria społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.2. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.3. Narzędzia CSR; 1.4.4. Korzyści CSR; 1.4.5. Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.6. Aspekty normatywne CSR; 1.4.6.1. Norma ISO 26000 Guidance on Social Responsibility; 1.4.6.2. Zasady Global Compact ONZ; 1.5. Zasady podejmowania decyzji a racjonalność; 1.5.1. Zasady fundamentalne. Ontologia decyzji; 1.5.2. Teoretyczne aspekty racjonalności ekonomicznej; 1.5.3. Racjonalność ekonomiczna jako podstawa podejmowania decyzji; 1.5.4. Racjonalność ekonomiczna a wartość czasu; 1.5.5. Brzytwa Ockhama w podejściu do kryteriów racjonalności. ROZDZIAŁ 2. OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERA: 2.1. Wykonywanie zadań przez menedżerów; 2.2. Obszary zarządzania; 2.2.1. Rozwiązywanie problemów złośliwych; 2.2.2. Sygnały ostrzegawcze "czerwone chorągiewki"; 2.2.3. Model STARS; 2.2.4. Zbieranie i przetwarzanie informacji; 2.3. Obszar finansów i sprawozdawczości finansowej; 2.3.1. Utrzymanie płynności finansowej; 2.3.2. Kształtowanie struktury kapitału; 2.3.3. Analiza zdolności kontynuacji działalności firmy; 2.3.4. Ustawa Sarbanesa-Oxleya; 2.3.5. Sprawozdawczość finansowa; 2.4. Obszar kapitału ludzkiego; 2.4.1. Cechy osobowościowe menedżerów; 2.4.2. Hierarchia menedżerów w firmach; 2.4.3. Style zarządzania podwładnymi; 2.4.4. Podstawowe prawa człowieka i prawa pracownicze; 2.5. Obszar środowiska;2.5.1. Respektowanie i ochrona natury; 2.5.2. Wzrost presji ekologicznej; 2.6. Obszar upadłości; 2.6.1. Bankructwo a upadłość firmy; 2.6.2. Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością. ROZDZIAŁ 3. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ MENEDŻERÓW: 3.1. Wybrane czynniki specyficzne zachowań menedżerów; 3.1.1. Specyficzne uwarunkowania podejmowania decyzji; 3.1.2. Behawioralne aspekty procesu decyzyjnego; 3.1.3. Chroniczny stres zawodowy; 3.1.4. Ryzyko compliance; 3.1.5. Hazard moralny; 3.1.6. Corporate governance a pozycja menedżera; 3.1.7. Trychotomia władzy w zrzeszeniu; 3.1.8. Moc decyzyjna a odpowiedzialność prawna; 3.2. Zarządzanie informacją jako podstawa odpowiedzialnych decyzji; 3.2.1. Asymetria informacji jako bariera decyzyjna; 3.2.2. Korzystanie z informacji w świetle badania; 3.3. Wielokulturowość w zarządzaniu; 3.3.1. Znaczenie relacji międzykulturowych w biznesie; 3.3.2. Czynniki kulturowo-religijne a sukces w biznesie w świetle badań; 3.4. Skłonność do omijania prawa i brak legalizmu; 3.4.1. Nadużycia gospodarcze w skali międzynarodowej; 3.4.2. Nadużycia gospodarcze. Przykład Polski. ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO: 4.1. Odpowiedzialność z kodeksu pracy; 4.2. Odpowiedzialność z kodeksu spółek handlowych; 4.3. Odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości; 4.4. Odpowiedzialność z ustaw regulujących rynek finansowy i kapitałowy; 4.4.1. Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i kapitałowym; 4.4.2. Ustawa o obligacjach; 4.4.3. Ustawa o funduszach inwestycyjnych; 4.4.4. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; 4.4.5. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 4.4.6. Ustawa o giełdach towarowych; 4.5. Odpowiedzialność z ustawy o podatku od towarów i usług; 4.6. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne; 4.7. Odpowiedzialność z ustawy upadłościowej i restrukturyzacyjnej; 4.7.1. Regulacje upadłościowe; 4.7.2. Regulacje restrukturyzacyjne. ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA: 5.1. Modele odpowiedzialności finansowej; 5.1.1. Problemy odpowiedzialności w praktyce; 5.1.2. Regulacje pokryzysowe w obszarze odpowiedzialności finansowej; 5.1.3. Odpowiedzialność prawno-finansowa w krajach OECD; 5.1.4. Odpowiedzialność CEO w Wielkiej Brytanii. Studia przypadków; 5.1.4.1. Ważniejsze regulacje prawne; 5.1.4.2. Odpowiedzialność finansowa dyrektorów; 5.1.4.3. Odpowiedzialność karna; 5.1.4.4. Odpowiedzialność administracyjna; 5.2. Odpowiedzialność finansowa w Polsce; 5.2.1. Sankcje karne. Aspekt finansowy; 5.2.2. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; 5.2.3. Sankcje administracyjne; 5.2.3.1. Sankcje wobec menedżerów instytucji finansowych; 5.2.3.2. Odpowiedzialność w świetle regulacji rynku kapitałowego; 5.2.3.3. Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji a kary UOKiK; 5.2.3.4. Kary dotyczące naruszenia prawa pracy; 5.2.3.5. Kary za środowisko; 5.2.4. Sankcje kontraktowe. ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA A WARTOŚCI W PRAKTYCE: 6.1. System wartości menedżerów w świetle badań; 6.2. Etyka spłacania długów w świetle badań; 6.3. Etyka podatkowa; 6.4. Odpowiedzialność a kodeksy deontologiczne; 6.4.1. Wytyczne i dyrektywy międzynarodowe; 6.4.2. Regulacje ogólnokrajowe; 6.4.3. Kodeksy branżowe i kodeksy przedsiębiorstw. ROZDZIAŁ 7. UBEZPIECZENIE OD RYZYKA PODEJMOWANIA DECYZJI. POLSKIE DOŚWIADCZENIA: 7.1. Ubezpieczenie menedżera; 7.2. Ubezpieczenie od utraty zysku. ROZDZIAŁ 8. STAN I KIERUNKI ZMIAN REGULACJI W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERÓW: 8.1. Modele odpowiedzialności i wynagradzania Krytyka tradycyjnego systemu; 8.2. Odpowiedzialność menedżerów w świetle badań; 8.2.1. Powiązanie wynagrodzeń menedżerów z wybranymi zmiennymi; 8.2.2. Odpowiedzialność menedżerów w świetle opinii ekspertów; 8.3. Zmiany systemów odpowiedzialności i motywacji; 8.3.1. Mierniki sukcesu; 8.3.2. Model motywacji finansowych; 8.3.3. Złote spadochrony; 8.3.4. Podatki od wysokich wynagrodzeń; 8.4. Kierunki zmian w obszarze odpowiedzialności menedżerów. BIBLIOGRAFIA. WYBRANE AKTY PRAWNE. INNE ŹRÓDŁA. SPIS RYSUNKÓW. SPIS WYKRESÓW. SPIS TABEL.
Funding information note
Współfinansowanie: Związek Banków Polskich
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again